درخواست اعاده دادرسی به استناد سند مکتوم

درخواست-اعاده-دادرسی-به-استناد-سند-مکتوم

تأمین دلیل جدیدالتحصیل مصداق سند مکتوم که در جریان دادرسی وجود داشته لیکن در اختیار متقاضی اعاده دادرسی نبوده، نیست


مستندات: بند 5 و 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی
شماره دادنامه قطعی : 9209970223500571     تاریخ دادنامه قطعی : 1392/05/23

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی موقوفه امامزاده ح.(ع) به تصدی اوقاف و امور خیریه غرب تهران به طرفیت آقای ح.الف. به خواسته الزام خوانده به خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی در پلاک ثبتی 26984/2398 بخش 10 تهران و محکومیت وی به پرداخت اجور ایام تصرف به شرح متن دادخواست مقوم به 000/000/51 ریال با احتساب خسارات دادرسی. مستنداً به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است. اولاًـ دادگاه جهت بررسی سوابق مالکیتی خواهان، مراتب را طی شرحی از مرجع ثبتی استعلام که برابر جوابیه واصل از ثبت به شماره 2655 ـ 25/7/90 عیناً چنین آمده است: »... شش دانگ یک قطعه زمین به پلاک 26984 فرعی از 2398 اصلی مجزی شده از 226 واقع در بخش 10 تهران به مساحت سیزده مترمربع، به نام اوقاف استان تهران شمال غرب وقف آستانه مقدسه امامزاده ح.(ع) به ثبت رسیده است.« ثانیاًـ تعاقباً دادگاه جهت بررسی این مهم که پلاک مبحوث عنه و منتسب به خواهان در تصرفات خوانده قرار دارد یا خیر، نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع پرونده، مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی می نماید که با وصول نظریه مربوط ثبت شده به شماره 921ـ 22/3/91 آمده است که »با توجه به تثبیت مالکیت اوقاف (آستانه مقدس امامزاده ح.(ع)) نسبت به پلاک 26984/2398، خوانده این پرونده اقدام به تصرف پلاک 26984/2398 اصلی نموده و آن را با ملک خود به شماره 4165/2398 اقدام نموده است. اعیانی احداثی در این قسمت قدیمی ساز بوده و شامل دو طبقه زیرزمین و همکف می باشد که زیرزمین عملاً با زیرزمین ملک مجاور (پلاک 4165/2398) ترکیب گردیده و از مجموعه آن به صورت انبار مغازه خوانده استفاده می گردد. بنای احداثی در همکف نیز یک اتاق به مساحت داخلی حدود 11 مترمربع با ارتفاع حدود 4 متر و پوشش کف موزائیک می باشد. در ورودی این اتاق از داخل مغازه احداثی در پلاک 4165/2398 می باشد.« به علاوه جمع اجور از 13/10/90 الی تاریخ ثبت نظریه کارشناسی، جمعاً مبلغ 000/250/13 ریال و سپس از تاریخ 13/10/90 سالیانه هر مترمربعی 79000 تومان تعیین و احتساب می گردد که نظریه مربوط مطابق مقررات به طرفین ابلاغ، لیکن ایراد و اعتراض متقن و مدللی که موجبات فسخ نظریه کارشناسی را ایجاب نماید، از طرفین تاکنون واصل و ایصال نگردیده. به علاوه به نظر می رسد نظریه یادشده با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه مطابقت داشته و نقصی متوجه آن نمی باشد. لذا با وصف مراتب فوق، ضمن رد مدافعات بلاوجه وکیل محترم خوانده، مستنداً به مواد 308، 311 و 320 از قانون مدنی و 519 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه ضمن محمول بر صحت تلقی نمودن دعوی خواهان، خوانده را علاوه بر خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی موضوع پلاک 26984/2398 بخش 10 تهران معطوفاً به نظریه کارشناسی، نام برده را به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 13/10/89 الی تاریخ تنظیم نظریه کارشناسی جمعاً به مبلغ 000/250/13 ریال و سپس از تاریخ 13/10/90 الی اجرای حکم، سالیانه متر مربعی 000/79 تومان در حق خواهان، به عنوان خواسته اصلی و سپس پرداخت حق الزحمه کارشناسی از باب تسبیب در حق خواهان، محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر می باشد.
رئیس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ میردیلمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.الف. با وکالت آقای ج.ع. از دادنامه شماره 91000650 مورخ 29/6/1391 صادره از شعبه 8 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن خوانده به خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی در پلاک ثبتی 26984/2398 بخش 10 تهران و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 13/10/89 الی تاریخ تنظیم نظریه کارشناسی، جمعاً به مبلغ /000/250/13 ریال و سپس از تاریخ 13/10/90 الی اجرای حکم، سالیانه متر مربعی /000/79 تومان در حق خواهان به عنوان اصل خواسته و پرداخت حق الزحمه کارشناسی از باب تسبیب، در حق خواهان محکوم گردیده است، وارد و موجه نیست؛ و تقاضای مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه با هیچ کدام از بندهای مقیده در ماده 348 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی منطبق نبوده و دادنامه موصوف با توجه به محتویات پرونده و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد، اقامه نشده. بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیرموجه تشخیص و با رد اعتراض، دادنامه معترض عنه را با استناد به ماده 358 از قانون مرقوم عیناً تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
پورفلاح ـ صادقی

درخصوص دادخواست اعاده دادرسی آقای ح.الف. با وکالت آقای ج.ع. به طرفیت موقوفه آستانه امامزاده ح. نسبت به دادنامه شماره 9101351 مورخه 28/12/91 صادره از شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که طی آن با تأیید دادنامه شماره 650 ... 91 مورخه 29/6/91 صادره از شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران، حکم به خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی در پلاک ثبتی 26984/2398 بخش 10 تهران و پرداخت اجرت المثل صادر گردیده است؛ و به استناد بند 5 و 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی، متقاضی اعاده دادرسی تقاضای رسیدگی نموده است. نظر به اینکه اولاًـ درخصوص به کاربردن حیله و تقلب، ضرورت داشته بدواً متقاضی اعاده دادرسی، حکم نهایی و قطعی که بیانگر جهت فوق الذکر باشد را ارائه نماید که چنین حکمی ارائه نشده است. ثانیاًـ درخصوص بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی که متقاضی مذکور با ارائه نظریه کارشناسان در تأمین دلیل به عمل آمده، تقاضا نموده است، نیز مورد از شمول بند 7 ماده 426 قانون مارالذکر خارج می باشد. زیرا تأمین دلیل جدیدالتحصیل مأخوذه از اسناد مکتوم که در جریان دادرسی وجود داشته و لیکن در اختیار مستدعی اعاده دادرسی نبوده، نمی باشد. علی هذا این دادگاه تقاضای مذکور را ثابت ندانسته و مستنداً به تبصره ماده 435 و 429 قانون مارالذکر، قرار رد دادخواست اعاده دادرسی را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
پورفلاح ـ زیوری

محسن رفعتی - وکیل متخصص دعاوی ملکی

منبع : سامانه ملی آرای قضایی

مطالب مرتبط

نظریه مشورتی

آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

قانون تشکیل شرکتهای سهامی زراعی

تخریب علی راس بنا توسط جهاد کشاورزی

عوارض تفکیک عرصه و اعیانی

استفاده اختصاصی از مشاعات آپارتمان