تقاضای فروش سرقفلی به عنوان استیفای سهم مالکیت مشاعی

تقاضای-فروش-سرقفلی-به-عنوان-استیفای-سهم-مالکیت-مشاعی

پیام حق سرقفلی قابلیت توقیف و فروش دارد و هر یک از مالکین مشاعی می تواند تقاضای فروش سرقفلی و پرداخت حق خود را بنماید


مستندات: ماده591 قانون مدنی
شماره دادنامه قطعی : 9109970269400158
تاریخ دادنامه قطعی : 1391/08/10

رأی دادگاه بدوی

در مورد دعوی آقای ق.ب. با وکالت آقای ع.ج. به طرفیت آقای س.ز. به خواسته 1- فروش سرقفلی مشاعی 2-اجرت المثل زمان عدم انتفاع تا زمان فروش هر کدام مقوم به پنجاه میلیون و یک صد هزار ریال بدین توضیح که طبق دادنامه شماره 339-11/4/90 صادره از شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی تهران و طبق سند اجاره رسمی شماره 19372-2/9/87 دفتر اسناد رسمی شماره 586 تهران خواهان صاحب هشت نهم مشاع از سرقفلی یک باب مغازه پلاک ثبتی 116/174 بخش 3 تهران می باشد و یک نهم سرقفلی نیز به خوانده تعلق دارد شش دانگ اعیانی نیز متعلق به خوانده است حال با توجه به اینکه در اجرای دادنامه فوق الذکر در تاریخ 18/10/90 مغازه خلع ید شده و پلمپ گردیده و هیچ یک از طرفین از آن انتفاعی ندارند و استفاده نمی کنند وکیل خواهان خواستار آن شده که اولاً به جهت عدم توافق طرفین در انتفاع از سرقفلی و عدم قابلیت تقسیم آن دادگاه حکم به فروش آن را صادر نماید ثانیاً با توجه به پلمپ بودن ملک از تاریخ 18/10/90 و عدم انتفاع از آن توسط خواهان دادگاه خوانده را به پرداخت اجرت المثل متعلقه به سرقفلی از تاریخ پلمپ تا اجرای حکم محکوم نماید خوانده با وصف ابلاغ قانونی حضور نیافته و دفاعی ننموده است دادگاه با توجه به مراتب فوق اولاً دعوی فروش سرقفلی را قابل استماع نمی داند چرا که فروش اموال در صورت غیر قابل تقسیم بودن در مورد اعیان مطرح است و نه منافع و در مانحن فیه راهکار صحیح دعوی تجویز انتقال منافع به غیر است که از این رهگذر چه بسا خوانده حق کسب و پیشه متعلق به خواهان را پرداخته و رفع نزاع شود لذا دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی در این قسمت قرار رد دعوا صادر می نماید ثانیاً در مورد مطالبه اجرت المثل با توجه به اینکه بنا به اظهار وکیل خواهان ملک پلمپ است و خوانده انتفاعی از آن نبرده لذا بنا به مستفاد از مفهوم مخالف ماده 582 قانون مدنی در مانحن فیه خواهان مستحق اجرت المثل نیست بنابراین دادگاه به استناد ماده 197 قانون فوق الذکر حکم بر برائت خوانده صادر می نماید رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی تهران - جعفری افتخار

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

خلاصه پرونده آقای ع.ج. به وکالت از آقای ق.ب. به طرفیت آقای س.ز. از دادنامه شماره 128 مورخ 26/2/91 شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران می باشد که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه با خواسته های فروش سرقفلی مشاعی و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف را با این استدلال که اولاً دعوی فروش سرقفلی قابل استماع نبوده چرا که فروش اموال در صورت غیرقابل تقسیم بودن در مورد اعیان مطرح است نه منافع و راهکار طرح دعوی تجویز انتقال منافع به غیر را پیشنهاد نموده اند ثانیاً ملک را که پلمپ شده و به جهت عدم انتفاع تجدیدنظرخوانده [تجدیدنظرخواه را] مستحق اجرت المثل نمی داند و بنا به موارد فوق به ترتیب منجر به صدور قرار رد دعوی و حکم برائت نموده اند با مطالعه پرونده و ملاحظه مندرجات مضبوط در آن و از آنجائی¬که اساساً حق سرقفلی قابلیت توقیف و فروش دارد و حق مالی تبعی می باشد که جزء اموال و دارائی-های افراد محسوب می شود که با تنجیز و استقرار آن قابل استیفاست استدلال شعبه محترم بدوی که آن را غیرقابل فروش دانسته مواجه با اشکال است [و] با وحدت ملاک از ماده591 قانون مدنی و عدم توافق طرفین در انتفاع سرقفلی و بهره¬برداری از محل، اجبار تجدیدنظرخوانده به فروش آن بلامانع می باشد بنا به مراتب رأی دادگــاه بدوی را نسبت به خواسته اول متضمن فروش سرقفلی، در خور نقض تشخیص [و] بنا به مقررات ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض قرار صادره مقرر می دارد تا پرونده برای رسیدگی ماهوی و صدور حکم به آن شعبه بدوی اعاده گردد اما در خصوص قسمت دوم خواسته متضمن مطالبه اجرت المثل ایام مربوط به پلمپ مغازه رأی شعبه بدوی را با اصلاح مراتب از برائت به حکم به بی حقی خالی از اشکال دانسته و اعتراض تجدیدنظرخواه را در این مورد غیر وارد دانسته به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه 
 حضرتی - کیازاد

محسن رفعتی - وکیل متخصص دعاوی ملکی

منبع : سامانه ملی آرای قضایی

مطالب مرتبط

وکیل متخصص ملکی - بهترین وکیل متخصص ملکی در تهران - وکیل متخصص ملکی و ثبتی - وکیل ملکی خوب در تهران - وکیل املاک - وکیل اراضی

رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت شورای حل اختلاف است ؟

ابطال عقد بیع از طریق مزایده به جهت عدم رضایت مالک در فروش سرقفلی

آشنایی با شروط‌ لازم در قرارداد رهن

مطالبه سرقفلی با فرض سقوط حق کسب و پیشه