ورود به عنف به حریم منزل دیگری

ورود-به-عنف-به-حریم-منزل-دیگری

نظر به اینکه از نظر عرفی و معنایی منظور از منزل ، محل سکنی است و خانه یا منزل شامل هر محل مسکونی اشغال شده بوسیله یک شخص است و اگر آن محدوده عرفا جزو منزل محسوب شود ورود بدون اجازه به آن جزو ماده محسوب و مالا جرم تلقی خواهد شد و لزوما دیوار و حصار و شرط الزامی تلقی شدن یک مکان به منزل نیست


پرسش

در بزه ورود به عنف به منزل موضوع ماده 694 قانون تعزیرات مصوب 1375 آیا ورود به محدوده حریم خانه های روستایی که دارای دیوار و حصار نمی باشد ولی عرفا جزء حیاط و منزل محسوب می شود و داخل آن محدوده، وسایل گذاشته شده است؛ آیا با ورود (با فرض سوء نیت) فردی بدون اذن و استجازه از مالک به این حریم و محدوده وقوع جرم مذکور متصور می باشد ؟

نظر هیئت عالی

نظریه اقلیت قضات دادگستری شهرستان راز موجه و مورد تایید است. ضمنا اضافه می شود که شناسایی منزل (محل سکونت) بر اساس معیارهای عرفی و با توجه به اوضاع و احوال حاکم است.

نظر اکثریت

برای تحقق این بزه باید سه مفهوم و عنصر منزل یا مسکن ، ورود و عنف یا تهدید با هم در نظر گرفته شود و صرف ورود به محدوده منزل دیگری بدون لحاظ معنای عنف که شامل وجود حداقل مانعی برای ورود است باید تفسیر شود یعنی باید برای ورود به منزل یا مسکن مانعی تحت هر عنوان (حصار یا پرچین ،دیوار و...) وجود داشته باشد و شخص متجاوز برای برداشتن مانع از اعمال خشن یا غیر عادی شود که عرفا عنف (زور) تلقی شود، و اماکن عمومی که برای ورود به آن مانعی وجود ندارد مشمول عنوان منزل نمی شود. لذا صرف ورود به محدوده یا حریم منازل روستایی که تعدادی درخت و بشکه و لوازم گذاشته شده است ورود به عنف به منزل دیگری نمی باشد و شاید حداکثر با جمع مجموعه شرایط مقرر در ماده 691 ( داخل شدن به ملک دیگری) مشمول این ماده اخیر گردد.

نظر اقلیت

نظر به اینکه از نظر عرفی و معنایی منظور از منزل ، محل سکنی است و خانه یا منزل شامل هر محل مسکونی اشغال شده بوسیله یک شخص است و اگر آن محدوده عرفا جزو منزل محسوب شود ورود بدون اجازه به آن جزو ماده محسوب و مالا جرم تلقی خواهد شد و لزوما دیوار و حصار و شرط الزامی تلقی شدن یک مکان به منزل نیست چرا که در بعضی مکانها از جمله منازل روستایی و عشایری دیوار و حصار ضرورت منطقه و عرف نمی باشد و چنانچه اقدام متجاوز با سایر شرایط جمع باشد مانند عنف یا تهدید و علم به منزل بودن جرم محقق است.

منبع : نشست قضایی

مطالب مرتبط

نحوه ثبت ولادت ایرانیان خارج از کشور

هزینه‌های مشترک آپارتمان بر عهده مالک است یا مستاجر؟

لزوم اصلاح نرخ مالیات خانه های خالی

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال در خصوص شخص ممنوع المعامله

فروش مال غیر

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات