خواندگان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

خواندگان-دعوای-الزام-به-تنظیم-سند-رسمی

جهت جلوگیری از اطاله دادرسی و عدم مواجهه دعوا با قرار رد یا عدم استماع، لازم و ضروری است که کلیه ایادی به انضمام دلایل مالکیت ایشان تا مالک (مالکین) رسمی در دعوا آورده و دخالت داده شوند


براساس ماده 22 قانون ثبت در اموال غیر منقول ثبت شده (املاکی که سابقه ثبتی دارند) دولت (محاکم) فقط شخصی را مالک می داند(می دانند) که ملک به نام وی ثبت شده باشد؛ در اینکه فروش ملک به صورت عادی مطابق با این ماده (ماده 22 قانون ثبت) و مواد 46 تا 48 قانون ثبت صحیح است یا خیر، بین حقوقدانان اختلاف وجود دارد؛ اما رویه قضایی در دعوای تنظیم سند رسمی، سند عادی را مورد پذیرش قرار داده است.
اما، شخص که ملکی را با سند عادی خریداری نموده، برای اقامه دعوای تنظیم سند رسمی چه شخص یا اشخاصی را باید طرف دعوای خود قرار دهد؟ آیا اقامه دعوا به طرف فروشنده کفایت می کند؟ یا باید ایادی ماقبل و مالک رسمی را نیز طرف دعوای خود قرار دهد؟
در اینکه مالک رسمی و فروشنده طرف دعوای خریدار در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی باشد شکی نیست(به جهت ماده 22 قانون ثبت)، اما در خصوص ایادی ماقبل(در صورت وجود) بین برخی از محاکم اختلاف عقیده وجود دارد(دلایل آن نیاز به بحث مفصل دارد) ولی جهت جلوگیری از اطاله دادرسی و عدم مواجهه دعوا با قرار رد یا عدم استماع، لازم و ضروری است که کلیه ایادی به انضمام دلایل مالکیت ایشان تا مالک (مالکین) رسمی در دعوا آورده و دخالت داده شوند.

نویسنده : محسن رفعتی - وکیل متخصص دعاوی ملکی


مطالب مرتبط

معامله معارض چه تفاوتی با انتقال مال غیر دارد؟

قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 14-02-1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی

دستورالعمل اوقات رسیدگی به پرونده ها

تقاضای صدور دستور فروش سرقفلی مشاعی

بخشنامه چگونگی رسیدگی به دادخواست های مطالبه مهریه در محاکم ابلاغ شد

ارکان دعوای خلع ید