عبارت دیگری در بزه انتقال مال غیر

عبارت-دیگری-در-بزه-انتقال-مال-غیر


صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست ۱۳۹۹-۶۹۲۰
برگزار شده توسط استان مازندران/ شهر سرخرود
تاریخ برگزاری ۱۳۹۸/۰۱/۱۵

پرسش

مطابق ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر که بیان می دارد: هرکس مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا عینا یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به "دیگری" منتقل کند کلاهبردار محسوب می گردد... آیا "دیگری" شامل خود انتقال دهنده میشود؟ به این نحو که انتقال دهنده مال دیگری را به خود انتقال دهد.

نظر هیئت عالی

با توجه به ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب سال 1308 که مقرر داشته انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد نیز کلاهبردار محسوب می شود، نتیجتاً این امر مبین آن است که حکم مرقوم در مصداقی که انتقال با مجوز انجام می شود، مشمول عنوان قانون مرقوم نمی گردد زیرا مسلم است که انتقال گیرنده چنانچه خود فرد انتقال دهنده مال غیر باشد عالم به عدم مالکیت خود می باشد نتیجتاً به صحت نظر اقلیت اعلام نظر می شود.

نظر اکثریت

شامل انتقال دهنده به خود میگردد. زیرا لفظ دیگری، هر شخصی به جز بزه دیده می باشد.

نظر اقلیت

شامل انتقال به خود نمی شود، زیرا آنچه به ذهن متبادر میشود از دیگری، شخصی به غیر از بزه دیده و متهم می باشد.

منبع : مرکز آموزش قوه قضاییه

مطالب مرتبط

جرم عقیم چیست؟

دعوای اثبات مالکیت

همه چیز در مورد فروش ملک با وکالت

فروش مال غیر

امکان توقیف ملک بدون سابقه ثبتی

در بزه فروش مال غیر به لحاظ باطل بودن بیع، حکم به رد مال منتفی است