رد دعوای ابطال تقسیم نامه بدلیل حدوث غبن

رد-دعوای-ابطال-تقسیم-نامه-بدلیل-حدوث-غبن

صرف حدوث غبن بر فرض ثبوت نمی تواند سبب ابطال آن باشد و منظور مقنن از عبارت « قسمت به غلط »که در ماده ۶۰۱ قانون مدنی آورده است غبن نیست و به وقوع اشتباه اساسی در توزیع عادلانه سهام و تطبیق آن با حصه مشاع بصورت موثر اشاره دارد که در مانحن فیه بنا به مراتب فوق منتفی است


پرونده کلاسه ۹۶۰۹۹۸۴۱۴۵۰۰۰۶۲۰ شعبه اول دادگاه .... شماره ۹۶۰۹۹۷۴۱۴۵۰۰۰۹۲۲
خواهان: ۱. آقای رسول .... فرزند عباسعلی به نشانی آذربایجان شرقی - شبستر - ....۲. خانم ... فرزند عباسعلی ۳. خانم حکیمه .... فرزند عباسعلی ۴. خانم حوریه .... فرزند عباسعلی ۵. خانم شوکت... ۶. آقای بیوک ... فرزند عباسعلی ۷. خانم کبری .... فرزند عباسعلی همگی به نشانی آذربایجان شرقی -شبستر- صوفیان- .... ۸. آقای ... فرزند عباسعلی به نشانی آذربایجان شرقی-شبستر- صوفیان
خواسته: ابطال تقسیم نامه

رای دادگاه

در خصوص دعوای آقای رسول بنی .... فرزند عباسعلی  متولد ۱۳۳۷ بطرفیت آقایان و خانم ها ۱- رضا ۲- حسین ۳-بیوک ۴ - کبری ۵ رقیه ۶ - حوریه ۷ - حکیمه همگی ؛ نام خانوادگی ردیف ۳ و ۵ .... بقیه ....فرزند عباسعلی و ۸ - شوکت... مقیم صوفیان بخواسته ابطال تقسیم نامه مورخ ۲۷ صفر ۱۴۱۷ هجری قمری با احتساب کلیه خسارات دادرسی مقوم به سه میلیون تومان بدلیل وقوع غبن و اشتباه در آن و بلاتقسیم ماندن قسمتی از ماترک پدری دادگاه با توجه به جمیع محتویات پرونده نظر به اینکه خواندگان حاضر در جلسه به اتفاق ، دعوا را مورد تکذیب قرار داده و دو تن از شهود و ... ذیل تقسیم نامه را نیز حاضر کردند که مصون از جرح موثر خواهان باقی ماندند و طی تحقیقی که بصورت انفرادی از ایشان به عمل آمد ادعای خواهان را رد و وقوع قانونی و صحیح تقسیم را با رضایت تمامی وراث و حضور ایشان تایید و عنوان نمودند که حتی بخاطر اینکه خواهان دچار مرض و بیماری صرع (تشنج) بود با اصرار احد از شهود (آقای عباس ...) سهم بیشتری به وی داده شد به همین دلیل فردای آن روز، خواهان جهت تشکر از وی با یک جعبه شیرینی به منزل او رفت با عنایت به اینکه هر چند خواهان در جلسه رسیدگی وضعیت کاملا عادی نداشت و دچار آشفته گویی شده بود که بنظر می رسد حسب اظهارات خود وی و شهود و خواندگان ناشی از بیماری صرع باشد اما دادگاه  وضعیت او را در حد حجر و سفه تلقی و توصیف کرد چرا که بعنوان مثال هر جا دفاع خواندگان علیه وی مطرح می شد. از خود واکنش نشان می داد با توجه به اینکه نامبرده در جلسه اذعان داشت که به وی در تقسیم صورت گرفته حیاط و مغازه رسیده که به اجاره داده اما به کار نمی آید چون کوچک است که به نوعی التزام عملی ایشان به تقسیم در طی سال ها و انتساب امضای پای سند به وی را می رساند حتی در پاسخ به خواندگان که اظهار داشتند حاضرند چون سهم خواهان مرغوب است سهمشان را با وی عوض کنند اظهار داشت خیر می خواهند نقشه بکشند کلک است !!! نظر به اینکه بدلیل ماهیت مصالحه ای تقسیم ماترک ، صرف حدوث غبن بر فرض ثبوت نمی تواند سبب ابطال آن باشد و منظور مقنن از عبارت « قسمت به غلط »که در ماده ۶۰۱ قانون مدنی آورده است غبن نیست و به وقوع اشتباه اساسی در توزیع عادلانه سهام و تطبیق آن با حصه مشاع بصورت موثر اشاره دارد که در مانحن فیه بنا به مراتب فوق منتفی است با عنایت به اینکه صرف بلاتقسیم ماندن بخشی از ماترک و اموال مشاعی از اسباب بطلان تقسیم نامه نیست چرا که اولا حسب قانون در صورتی که تمام شرکا و وراث به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکاء (وراث) توافق و تراضی نمایند به عمل می آید و نیز ممکن است تقسیم فقط به نسبت سهم یک یا چند نفر از آن ها صورت گیرد و سهام دیگران به اشاعه باقی بماند و دوما خواندگان و شهود هم بلا تقسیم ماندن یکی از قطعات ماترکه مرحوم پدرشان مشهور به کارخانه گچ کنار امامزاده صوفیان را تایید و دلیل آن را قرار داشتن آن در حریم و اختلاف با شهرداری و منابع طبیعی و مخروبه و متروکه بودن زمین عنوان و در عین حال آمادگی خود را برای تقسیم آن اعلام کردند سوما خواهان در صورت اصرار می تواند نسبت به تشکیل پرونده دیگر برای تقسیم زمین موصوف یا توافق با  وراث دیگر طبق مقررات اقدام کند. لذا با توسل به اسباب موجهه موضوعی و حکمی مارالبیان دعوا را وارد نداسته و با اجازه حاصل از مبانی پیش گفته مستندا به مواد ۱۹۴ و ۲۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۴۱، ۵۸۹ الی ۵۹۱، ۵۹۹ ،....، ۱۲۵۸ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوا صادر و اعلام می دارد این رای ظرف هشت روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان است .
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی بخش صوفیان - جلال خوان گستر

محسن رفعتی - وکیل متخصص دعاوی ملکی


مطالب مرتبط

سامانه اسناد عادی

اراضی ملی و موقوفات

حکم قانونی مهریه های عجیب

تعویض پلاک و صدور سند مالکیت خودرو در مرجع انتظامی

ساقط شدن غبن افحش در صورت اسقاط کافه خیارات ولو غبن فاحش

مطالبه ارش با وصف اسقاط کلیه خیارات