دعاوی ملکی

نحوه تصرف در ملکی که از طریق مزایده خریداری شده
نحوه تصرف در ملکی که از طریق مزایده خریداری شده
در صورتی که ملکی از طریق مزایه خریداری گردد و متصرف داشته باشد، عده ای معتقدند، اجرای احکام موظف به خلع ید از متصرف است و عده دیگر برای خلع ید متصرف معتقد به طرح دعوا هستند
قدر السهم آپارتمان
قدر السهم آپارتمان
هر کس آپارتمانی را خریداری می نماید، به نسبت مساحت قسمت اختصاصی خریداری خود در زمینی که ساختمان روی آن بنا شده یا اختصاص به ساختمان دارد مشاعاً سهیم می گردد
چگونگی رسیدگی به پرونده های موضوعی اصل 49 قانون اساسی در دادگاه های انقلاب 
چگونگی رسیدگی به پرونده های موضوعی اصل 49 قانون اساسی در دادگاه های انقلاب 
ستاد اجرائی فرمان امام به عنوان نهاد اجرایی اداره کننده اموال موضوع احکام شعب ویژه اصل 49 در تمامی ابعاد فروش و نگهداری تعیین گردیده است
اجرای حکم خلع ید در ملک مشاع
اجرای حکم خلع ید در ملک مشاع
تمام ملک از ید محکوم علیه حتی اگر مالک مشاعی باشد خلع ید می شود؛ لیکن در اختیار محکوم لهی که مالکیت مشاعی دارد گذاشته نمی شود و تصرفات مالکین مشاعی مطابق مقررات ناظر بر املاک مشاعی است
لزوم صدور حکم یا کفایت دستور دادگاه جهت فروش ملک مشاع
لزوم صدور حکم یا کفایت دستور دادگاه جهت فروش ملک مشاع
لزوم صدور حکم یا کفایت دستور دادگاه جهت فروش ملک مشاع
درخواست فروش ملک غیرقابل افراز با فرض وصیت منافع به مدت معین توسط وراث
درخواست فروش ملک غیرقابل افراز با فرض وصیت منافع به مدت معین توسط وراث
چنان‌چه رأی غیرقابل افراز ملک، صادر و قطعی شده است، درخواست فروش صرفاً نسبت به عین، منهای منافع نود و نه ساله مورد وصیت قابلیت استماع دارد راه حل دیگر در راستای نظر فوق این است که با فروش عین و منافع، ما به ازای منافع نود و نه ساله فروخته شده از کل حاصل فروش صرفاً متعلق به موصی‌لهم خواهد بود
اختلاف در انتقال ملک تحت عنوان مَهر یا هبه
اختلاف در انتقال ملک تحت عنوان مَهر یا هبه
اختلاف در انتقال ملک تحت عنوان مَهر یا هبه
چگونگی اخذ به شفعه در صورت فروش ملک با چندین برابر قیمت
چگونگی اخذ به شفعه در صورت فروش ملک با چندین برابر قیمت
چگونگی اخذ به شفعه در صورت فروش ملک با چندین برابر قیمت
چگونگی اخذ به شفعه در صورت فروش ملک با چندین برابر قیمت
چگونگی اخذ به شفعه در صورت فروش ملک با چندین برابر قیمت
چگونگی اخذ به شفعه در صورت فروش ملک با چندین برابر قیمت
تقدیم دادخواست برای خلع ید از ملک مشاع باید به طرفیت همه مالکین باشد یا به طرفیت چند نفر؟
تقدیم دادخواست برای خلع ید از ملک مشاع باید به طرفیت همه مالکین باشد یا به طرفیت چند نفر؟
تقدیم دادخواست برای خلع ید از ملک مشاع باید به طرفیت همه مالکین باشد یا به طرفیت چند نفر؟
طرف دعوا در دادخواست خلع ید در ملک مشاع
طرف دعوا در دادخواست خلع ید در ملک مشاع
طرف دعوا در دادخواست خلع ید در ملک مشاع
امکان دستور موقت مبنی بر منع نقل وانتقال ملک با وجود توقیف سابق همان ملک
امکان دستور موقت مبنی بر منع نقل وانتقال ملک با وجود توقیف سابق همان ملک
امکان دستور موقت مبنی بر منع نقل وانتقال ملک با وجود توقیف سابق همان ملک
چگونگی تعلق حق کسب وپیشه وتجارت به مستاجر در صورت ساقط شدن قابلیت انتفاع عین مستاجره
چگونگی تعلق حق کسب وپیشه وتجارت به مستاجر در صورت ساقط شدن قابلیت انتفاع عین مستاجره
چگونگی تعلق حق کسب وپیشه وتجارت به مستاجر در صورت ساقط شدن قابلیت انتفاع عین مستاجره
واگذاری قطعه زمینی به فرزند ذکور در قبال نگهداری پدر تا پایان عمر
واگذاری قطعه زمینی به فرزند ذکور در قبال نگهداری پدر تا پایان عمر
واگذاری قطعه زمینی به فرزند ذکور در قبال نگهداری پدر تا پایان عمر
الزام شرکا به فروش مال مشاع منقول با طرح دعوای احد از شرکا
الزام شرکا به فروش مال مشاع منقول با طرح دعوای احد از شرکا
الزام شرکا به فروش مال مشاع منقول با طرح دعوای احد از شرکا
آیا همه اهل آپارتمان میتوانند از مشاعات خصوصا حیاط مشاعی استفاده کنند؟
آیا همه اهل آپارتمان میتوانند از مشاعات خصوصا حیاط مشاعی استفاده کنند؟
آیا همه اهل آپارتمان می‌توانند از مشاعات خصوصا حیاط مشاعی استفاده کنند؟
خلع ید در موارد مالکیت مشاعی زوجین
خلع ید در موارد مالکیت مشاعی زوجین
خلع ید در موارد مالکیت مشاعی زوجین
ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت موکل توسط وکیل
ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت موکل توسط وکیل
در صورتی که وکیل در اقدامات خویش رعایت مصلحت موکل را نکند اقدامات وکیل فضولی بوده و قابلیت ابطال دارد
الزام شرکای مستنکف به مشارکت در تعمیرات و نحوه صدور دستور موقت به منظور جلوگیری از تضییع حق سایر مالکین از سوی محاکم
الزام شرکای مستنکف به مشارکت در تعمیرات و نحوه صدور دستور موقت به منظور جلوگیری از تضییع حق سایر مالکین از سوی محاکم
الزام شرکای مستنکف به مشارکت در تعمیرات و نحوه صدور دستور موقت به منظور جلوگیری از تضییع حق سایر مالکین از سوی محاکم
خسارات وارده به دیوار ملک مجاور در اثر عبور آب در خندق
خسارات وارده به دیوار ملک مجاور در اثر عبور آب در خندق
خسارات وارده به دیوار ملک مجاور در اثر عبور آب در خندق