آرای وحدت رویه

رای وحدت رویه ۱۱۲ مورخ ۱۳۴۷-۷-۳
رای وحدت رویه ۱۱۲ مورخ ۱۳۴۷-۷-۳
صلاحیت دادگاه های دادگستری برای رسیدگی به اختلاف بین مالک و زارع
رای وحدت رویه 1544 مورخ 22-09-1344
رای وحدت رویه 1544 مورخ 22-09-1344
در موضوع استحقاق یا عدم استحقاق مطالبه اجور در مدت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله با حق استرداد نظر به ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ که به موجب آن اصل وجه ثمن و اجور مال مورد معامله در مدت خیار متعلق حق انتقال گیرنده شناخته شده و نظر به ماده ۷۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی که به موجب آن در صورتی که مال مورد معامله در تصرف انتقال گیرنده باشد انتقال دهنده در مدت تصرف حق مطالبه اجرت المثل از انتقال گیرنده (مشارالیه) ندارد
رای شماره 1304 هیات عمومی دیوان عدالت
رای شماره 1304 هیات عمومی دیوان عدالت
ابطال بند ۶ مصوبه سومین نشست دوره ای مدیران پرستاری دانشگاه ١۵ ۴ ١٣٩٨ ـ٩٨ ١١ ۵۵ ٣٧٨٩ شماره به تھران پزشکی علوم
رای وحدت رویه شماره 1240 مورخ 27-07-1344
رای وحدت رویه شماره 1240 مورخ 27-07-1344
مستفاد از ماده ۹۳ قانون ثبت و ماده ۱۵۰ از نظام نامه دفاتر اسناد رسمی این است که درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه اسناد رسمی منحصراً نسبت به موضوعاتی ممکن است که منجزاً در متن سند تصریح شده باشد، بنابراین صدور اجرائیه بر مبنای حق الارض جدید مندرج در نامه اداره املاک مخالف مواد فوق الاشعار است و در این خصوص ذینفع می تواند در دادگاه صالح اقامه دعوی نماید
رای وحدت رویه 1309 مورخ 1399 4 27
رای وحدت رویه 1309 مورخ 1399 4 27
در موضوع ثبت اراضی موات اطراف تهران دو رویه مخالف به شرح زیر در دیوان کشور اتخاذ شده است
رای وحدت رویه شماره 4253
رای وحدت رویه شماره 4253
در مورد مبدأ مرور زمان جرم تقاضای ثبت ملک غیر رویه­ های مختلفی در شعب دیوان عالی کشور به شرح ذیل اتخاذ شده است
رای وحدت رویه 3746 مورخ 1338 8 3
رای وحدت رویه 3746 مورخ 1338 8 3
در موضوع دعاوی مختومه در هیئت های املاک واگذاری دو رأی مشابه از شعب دیوان عالی کشور به شرح زیر صادر شده است
رای وحدت رویه ۲۹۱۲ –مورخ ۱۳۳۷ ۱۰ ۲
رای وحدت رویه ۲۹۱۲ –مورخ ۱۳۳۷ ۱۰ ۲
با توجه به ماده ۱۸ قانون ثبت اگر معترض قبل از تقاضای صدور قرار سقوط دعوی درخواست تعقیب نموده باشد دیگر موجبی برای صدور قرار اسقاط دعوی نیست
رای شماره 1298 و 1299 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 1298 و 1299 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ھای ١٢٩٨ و ١٢٩٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از ماده ١١ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ھای١٣٩۴ ،١٣٩۵ و ١٣٩۶ شورای اسلامی شھر رشت
رأی وحدت رویه شماره 794
رأی وحدت رویه شماره 794
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پروندة وحدت‌رویة قضایی ردیف ۲۲ ۹۹ هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور با مقدمه و رأی شمارة ۷۹۴ـ ۱۳۹۹ ۵ ۲۱ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد     معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ غلامعلی صدقی
قانون حاکم در زمان وقوع تغییر کاربری اراضی زراعی
قانون حاکم در زمان وقوع تغییر کاربری اراضی زراعی
در جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است
رأی شماره‌های ۱۰۹۳ الی ۱۰۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره‌های ۱۰۹۳ الی ۱۰۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره‌های ۱۰۹۳ الی ۱۰۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال مصوبه شماره ۴۳۳۳ـ ۲ ۱۱ ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر کرمان درخصوص تعرفه شماره ۲ـ۲۲ تحت عنوان عوارض املاک در بهره‌برداری از سرانه‌های عمومی و خدماتی شهر از تاریخ تصویب
رأی شماره ۱۰۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۰۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۰۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۵۸ بخشنامه شماره ۲۰ امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی
مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور در 9 سال گذشته
مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور در 9 سال گذشته
مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور در 9 سال گذشته
رای وحدت رویه شماره 802 هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 802 هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 802 هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 803 دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 803 دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 803 دیوان عالی کشور
رای شماره 975 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 975 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 975 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نقد و بررسی رای وحدت رویه شماره 747 دیوان عالی کشور
نقد و بررسی رای وحدت رویه شماره 747 دیوان عالی کشور
نقد و بررسی رای وحدت رویه شماره 747 دیوان عالی کشور