آرای وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره 2898 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای وحدت رویه شماره 2898 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای وحدت رویه شماره 2898 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای وحدت رویه شماره 2807 مورخ 1398-10-03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای وحدت رویه شماره 2807 مورخ 1398-10-03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اخذ و ارائه مدرک تحصیلی بالاتر به تنهائی برای تغییر پست ثابت سازمانی و ارتقاء گروه مستخدم و الزام دستگاه اجرایی به پذیرش مدرک کافی نیست