آرای وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره 803 دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 803 دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 803 دیوان عالی کشور
رای شماره 975 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 975 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 975 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نقد و بررسی رای وحدت رویه شماره 747 دیوان عالی کشور
نقد و بررسی رای وحدت رویه شماره 747 دیوان عالی کشور
نقد و بررسی رای وحدت رویه شماره 747 دیوان عالی کشور
رای شماره 1092 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 1092 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ١٠٩٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره٣ ماده ٢٢ عوارض سھم شھرداری از تفکیک اراضی سال ١٣٨٩ شورای اسلامی شھر تسوج از تاریخ تصویب
رای وحدت رویه شماره 972 مورخ 1399-08-20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای وحدت رویه شماره 972 مورخ 1399-08-20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای وحدت رویه شماره 972 مورخ 1399-08-20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی وحدت رویه 607 ـ 1375 6 20 هیأت عمومی دیوان‏ عالی کشور
رأی وحدت رویه 607 ـ 1375 6 20 هیأت عمومی دیوان‏ عالی کشور
رأی وحدت رویه 607 ـ 1375 6 20 هیأت عمومی دیوان‏ عالی کشور
پرداخت اجرت المثل ایام تصرف به قیمت روز
پرداخت اجرت المثل ایام تصرف به قیمت روز
محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف به قیمت روز با وحدت ملاک از ماده ۳۱۲ قانون مدنی و دلایل مبسوط دیگر در دادگاه نخستین و نقض حکم بدوی توسط دادگاه تجدید نظر با این استدلال که ماده ۳۱۲ منصرف از منافع مال مغصوبه است
رای شماره 823 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 823 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ٨٢٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ٣٧٠ ٩۶ ٣٨۶۶۵ ـ ١٣٩۶ ٩ ١١ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان (وزارت صنعت، معدن و تجارت) با موضوع تعرفھ خدمات دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور از تاریخ تصویب
رای وحدت رویه شماره 798 هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 798 هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 798 هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 799 هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 799 هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 799 هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره های 733 الی 728 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای وحدت رویه شماره های 733 الی 728 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای وحدت رویه شماره های 733 الی 728 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی وحدت رویه 43 ـ 1351 8 10 هیأت عمومی دیوان‏عالی کشور
رأی وحدت رویه 43 ـ 1351 8 10 هیأت عمومی دیوان‏عالی کشور
رأی وحدت رویه 43 ـ 1351 8 10 هیأت عمومی دیوان‏عالی کشور
رأی وحدت رویه 54 ـ 1351 10 13 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور 
رأی وحدت رویه 54 ـ 1351 10 13 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور 
رأی وحدت رویه 54 ـ 1351 10 13 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور 
رای شماره 126 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 126 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره 126 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع قرار عدم صلاحیت صادره از شعب دیوان قابل تجدیدنظر نیست
رای وحدت رویه شماره 797 هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 797 هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 797 هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای شماره 149 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 149 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره 149 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف کار
رای وحدت رویه شماره 507 دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 507 دیوان عالی کشور
رأی و‌حدت‌ رو‌یه شماره 507 دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت مراجع حل اختلاف قانون کار در رسیدگی به دعوی مطالبه حقوق ایام اشتغال به کار از کارفرمار
رای شماره 590 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 590 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره 590 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی قاضی عضو کمیسیون امور آبهای زیرزمینی (موضوع تبصره5 قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری)
رای شماره 252 مصوب 1380 08 13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 252 مصوب 1380 08 13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره 252-1380 8 13 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت دیوان در رسیدگی به آراء قطعی مطلق مراجع اختصاصی و اداری از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها