آرای وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره 785 هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 785 هیات عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره 785 ـ 1398 10 10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رای شماره 2667 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 2667 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ٢66٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامھ ھای ٣٨ 4 ٢٢4٣٢ـ ١٣٩4 ٧ ١4 ،٣٨ 4 ٢٠١١٢ـ خراسان استانداری عمرانی امور ھماھنگی معاون ٢٨ 5 ١٣٩4 ـ ١٧٠٨٠ 4 ٣٨ ،١4 6 ١٣٩5 ـ١٨٢4٨ 4 ٣٨ ،١ ٧ ١٣٩5 رضوی و بند ٢ صورتجلسھ مورخ ١٣٩6 ١٢ ١٩ شورای فنی استان خراسان رضوی
رای وحدت رویه شماره 2898 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای وحدت رویه شماره 2898 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای وحدت رویه شماره 2898 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای وحدت رویه شماره 2807 مورخ 1398-10-03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای وحدت رویه شماره 2807 مورخ 1398-10-03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اخذ و ارائه مدرک تحصیلی بالاتر به تنهائی برای تغییر پست ثابت سازمانی و ارتقاء گروه مستخدم و الزام دستگاه اجرایی به پذیرش مدرک کافی نیست