امور قراردادها

مطالبه اجرت المثل سهم زوجه از آپارتمان مشاعی
مطالبه اجرت المثل سهم زوجه از آپارتمان مشاعی
 چنانچه زوجه و زوج، مشاعاً مالک آپارتمان باشند و هر دو از آن استیفا منفعت نمایند؛ زوجه نمی تواند به استناد اینکه تهیه مسکن از وظایف زوج است؛ مطالبه اجرت المثل سهم خود را بنماید بدین دلیل که زوج در تصرفات مأذون بوده است
احراز صحت و اصالت سند بیع
احراز صحت و اصالت سند بیع
خواسته تنفیذ بیع و صحت معامله و اصالت آن در مواردی ‌که قانونگذار چنین دعوایی را پیش‌بینی نموده باشد،محمل قانونی داشته و امکان‌پذیر است و در سایر موارد با توجه به ماده 22 قانون ثبت و مواد 47 و 48 همان قانون طرح دعوای الزام به تنظیم سند ضروری است و تأیید صحت معامله قابل پذیرش نمی‌باشد
دعوای تنفیذ یا تائید سند عادی ( اثبات مالکیت )
دعوای تنفیذ یا تائید سند عادی ( اثبات مالکیت )
تنفیذ یا تأیید اسناد عادی تحت عنوان بیع‌نامه، صلح‌نامه یا هبه‌نامه، دعوی محسوب نشده و قابل استماع نیست
ذی نفع درخواست صدور اجرائیه در گزارش اصلاحی
ذی نفع درخواست صدور اجرائیه در گزارش اصلاحی
ذی نفعدرخواست صدور اجرائیه در گزارش اصلاحی
تعدیل قضایی قرارداد
تعدیل قضایی قرارداد
تعدیل قضایی قرارداد
شروط مطالبه خسارت قراردادی
شروط مطالبه خسارت قراردادی
شروط مطالبه خسارت قراردادی
تاثیر قوه قاهره بر قردادها
تاثیر قوه قاهره بر قردادها
تاثیر قوه قاهره ( فورس ماژور ) بر قرارداد ها 
آثار فسخ نسبت به حق غیر
آثار فسخ نسبت به حق غیر
آثار فسخ نسبت به حق غیر
با چه اشخاصی نمی توان معامله ملک کرد
با چه اشخاصی نمی توان معامله ملک کرد
با چه اشخاصی نمی توان معامله ملک کرد