سرقفلی و حق کسب و پیشه

تخریب ملک و وضعیت سرقفلی
تخریب ملک و وضعیت سرقفلی
تخریب عین به منزله تلف کلی عین مستاجره نیست و به تبع این موضوع، حق سرقفلی یا کسب و پیشه مستاجر از بین نمی رود
مزایده ملک بدون توجه به وجود سرقفلی مغازه
مزایده ملک بدون توجه به وجود سرقفلی مغازه
در صورتی که در ملکی سرقفلی مغازه ای وجود داشته باشد و دادگاه بدون توجه به سرقفلی، ملک را به مزایده بگذارد، آن مزایده قابل ابطال است