شخصیت حقوقی مستقل موقوفه از اداره اوقاف

شخصیت-حقوقی-مستقل-موقوفه-از-اداره-اوقاف

با توجه به اینکه هر موقوفه ای دارای شخصیت حقوقی است که متولی یا سازمان اوقاف حسب مورد نماینده آن به حساب می آید لذا درصورتی که دعوا به طرفیت نماینده (اوقاف) اقامه شود، به لحاظ عدم توجه دعوا به نماینده، قرار رد دعوا صادر می شود


مستندات: ماده 3 از قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه 

شماره دادنامه قطعی : 9209970222501501   تاریخ دادنامه قطعی : 1392/11/06

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ج.الف. فرزند ن. به وکالت آقای م.ق. فرزند ص. به طرفیت 1-س.د. فرزند الف. 2-الف.د. فرزند س. 3- اوقاف و امور خیریه غرب تهران به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال قرارداد اجاره شماره 845605 مورخ 3/10/90 به انضمام خسارات دادرسی مستنداً به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است نظر به اینکه به حکایت اوراق و محتویات پرونده امر خاصه اجاره نامه و وقف نامه استنادی معلوم و مشخص می گردد نام و مشخصات موجر عبارت است از موقوفه م. به تصدی اوقاف می باشد از طرفی مطابق مقررات ماده 3 از قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه که می گوید هر موقوفه ای دارای شخصیت حقوقی است که متولی یا سازمان اوقاف حسب مورد نماینده آن به حساب می آیند و این در حالی است که وکیل محترم خواهان برخلاف صراحت قانون مارالبیان نماینده (یعنی اوقاف) را طرف دعوی قرار داده است که این امر مغایر موازین است لذا با وصف مراتب فوق دادگاه به لحاظ عدم توجه دعوی به خوانده ردیف سوم به ردّ دعوی خواهان اظهارنظر می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر می باشد. 
رئیس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ میردیلمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای ج.الف. به وکالت از تجدیدنظرخواه آقای م.ق. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان آقایان 1- س.د. و 2- الف.د. و 3- الف. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00726 مورخ 28/7/92 شعبه 8 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به لحاظ عدم توجه دعوی بدوی تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال قرارداد اجاره شماره 845605 مورخ 3/10/90 و با احتساب خسارات دادرسی به خوانده ردیف سوم (اداره اوقاف و امور خیریه غرب تهران) به ردّ دعوی خواهان مرقوم اظهارنظر نموده اشعار داشته با این قید که تصمیم یادشده، فقط و صرفاً به طرفیت خوانده مرقوم و بر اساس استدلال ابرازی به رأی شکلی (قرار) تلقی خواهد شد لذا نسبت به تجدیدنظر خوانده ردیف سوم با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آنکه فاقد هرگونه تقید به ادله شرعیه یا قانونیه است مؤثر در مقام نقض نمی باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه به طرفیت تجدیدنظر خوانده مرقوم خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: اولاً: وکیل تجدیدنظرخواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته، دعوی موکل خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان ، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفا نموده که به ترتیب مبیّنه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر از آن، ثانیاً: هرچند که در دادنامه تجدیدنظر خواسته، مرجع محترم رسیدگی بدوی تصمیم اتخاذی را مقید به هیچ یک از اقسام رأی موضوع ماده 299 قانون پیش گفته (اعم از رأی شکلی، قرار و یا رأی ماهوی، حکم) ننموده لیکن از نحوه نگارش برخی عبارات دادنامه مرقوم ازجمله: ». . . نماینده (یعنی اوقاف) را طرف دعوی قرار داده . . . با وصف مراتب فوق دادگاه به لحاظ عدم توجه دعوی به خوانده ردیف سوم به ردّ دعوی خواهان اظهارنظر می نماید. . . « چنین استنباط می گردد که تصمیم یادشده به علت عدم ورود ماهوی نسبت به خواسته دعوی و نیز عدم رسیدگی ماهیتی نسبت بدان، صرفاً و فقط حاوی رأی شکلی و غیر ماهوی (قرار) بوده که مطابق با بخش اخیر مقررات قانونی موضوع ماده 299 پیش گفته به عنوان قرار شناسایی می گردد. ثالثاً: رأی تلقی به قرار شده مرقوم و بر اساس موضوع و نحوه استدلال مرجع محترم رسیدگی یادشده، فقط و صرفاً ناظر به خوانده ردیف سوم دعوی بدوی (اداره اوقاف و امور خیریه غرب تهران) بوده و به هیچ وجه قابل تسری به دیگر خواندگان بدوی نخواهد بود، زیرا ممکن نمی باشد به علت عدم توجه دعوی به اداره مرقوم، دعوی یادشده به طرفیت کلیه خواندگان مردود اعلام شده باشد، مضافاً آنکه تصریح به » عدم توجه دعوی به خوانده ردیف سوم « دلالت التزام و نیز تضمن به تسری تصمیم یادشده، فقط و صرفاً به طرفیت همان خوانده داشته و امکان تسری آن به دیگر خواندگان فاقد ادله شرعیه یا قانونیه بوده و درهرحال تصمیم یادشده هیچ گونه تسری ائی به مشارٌالیهما نخواهد داشت فلذا و صرفاً پیرامون تجدیدنظرخواهی مطروحه به طرفیت تجدیدنظر خوانده ردیف سوم که اتفاقاً وکیل یادشده در سطر 6 برگ دوم لایحه تجدیدنظرخواهی، نمایندگی آن را نسبت به موقوفه م. پذیرفته، دادگاه با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، اعتراض ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه وارد و موجه ندانسته و مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروحه، درنتیجه و اساس دادنامه معترض ٌعنه را تأیید و استوار می نماید. ثانیاً در خصوص تجدیدنظرخواهی مرقوم و به طرفیت تجدیدنظر خواندگان ردیف اول و دوم (آقایان د.) با عنایت به مراتب مبیّنه مشروحه در بخش فوقانی دادنامه حاضر و ازآنجاکه تصمیم اتخاذی مرجع بدوی که به » قرار ردّ دعوی بدوی خواهان « و صرفاً به طرفیت خوانده بدوی ردیف سوم (اداره اوقاف و امور خیریه غرب تهران) تلقی گردیده، هیچ گونه تسری به دیگر خواندگان بدوی (آقایان د.) نداشته و دعوی مرقوم عملاً و قانوناً نسبت به مشارٌالیهما بلاتصمیم باقی مانده لهذا دادگاه این بخش از تجدیدنظرخواهی مطروحه را به علت فقدان موقعیت قانونی و غیرقابل استماع دانستن آن، وارد و موجه ندانسته و مستنداً به ماده 356 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به مواد 2، 3 و بندهای 7 و 8 ذیل 84، 89، 299 و 349 قانون پیش گفته، قرار ردّ (عدم استماع) دعوی تجدیدنظرخواهی مرقوم و صرفاً به طرفیت تجدیدنظر خواندگان ردیف اول و دوم را صادر و اعلام می دارد. رأی دادگاه قطعی است. 
مستشاران شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
طاهری ـ موحدی

محسن رفعتی - وکیل متخصص دعاوی ملکی

منبع : سامانه ملی آرای قضایی

مطالب مرتبط

مواد الحاقی به قانون اصلاحات اراضی

در چه مواردی هبه دهنده حق دریافت مال بخشیده شده را ندارد؟

آیین نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه

لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض و اراضی مجاور معابر عمومی

افراز ملک مشاعی که قسمتی از آن مجهول المالک است مجهول المالک از نظر مقررات ثبتی 

طرح اشتباه دعوای تخلیه موجب صدور قرار عدم استماع است