آئین نامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

آئین-نامه-اجرائی-قانون-تشکیلات-و-اختیارات-سازمان-حج-و-اوقاف-و-امور-خیریه

آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1383,06,01با اصلاحات و الحاقات بعدی


آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1383,06,01با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1 ـ سازمان حج و زیارت موظف است در چارچوب سیاستهای مصوب کشور، برنامه های لازم را در زمینه برگزاری مراسم حج تمتع و عمره و زیارت عتبات مقدس و اماکن متبرک خارج از کشور اجرا نماید.

ماده 2ـ به منظور هماهنگی بین دستگاههای مختلف و تسریع در انجام امور حج و زیارت شورای عالی حج و زیارت تشکیل می شود.

ماده 3ـ شورای‌عالی حج و زیارت با ترکیب افراد و مسئو‌لین دستگاههای زیر تشکیل می‌گردد:
1 ـ رییس جمهور (رییس شورای‌عالی)
2ـ و‌زیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (نایب رییس شورای‌عالی)
3ـ نماینده مقام معظم رهبری در امور حج و زیارت (درصورت معرفی)
4ـ و‌زیر امور خارجه
5ـ و‌زیر کشور
6ـ و‌زیر امور اقتصادی و دارایی
7ـ و‌زیر راه و ترابری
8ـ معاو‌ن و‌زیر و رییس سازمان حج و زیارت (دبیر شورا)
9ـ رییس کمیسیون مشترک ایران و عربستان
10ـ یک نفر کارشناس به انتخاب و‌زیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
11ـ یک نفر کارشناس به انتخاب نماینده مقام معظم رهبری در امور حج و زیارت
12 - ‏رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

تبصره ـ نحوه تشکیل جلسات شورا براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیر شورا تهیه و پس از تأ‌یید رییس شورای‌عالی به تصویب اعضا خواهد رسید.

ماده 4 ـ وظایف و اختیارات شورا به شرح زیر است:
1ـ بررسی و تصویب خط مشیها و روشهای اجرایی سازمان در امور مربوط به حج و زیارت.
2ـ بررسی و تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی مربوط به بودجه عملیات اجرایی سازمان موضوع ماده (1) این آیین نامه.
3ـ بررسی و تصویب میزان وجوه قابل دریافت از زائران.
4ـ تصمیم گیری نسبت به کلیه پیشنهادهای مربوط به حج و زیارت ارایه شده به شورا در چارچوب قوانین و مقررات.

تبصره ـ مصوبات شورا پس از تأ‌یید رییس شورا و با امضای و‌زیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ می‌گردد.

ماده 5 ـ رییس سازمان بالاترین مقام اجرایی سازمان و در حدود قوانین و مقررات مسئول اداره و حسن جریان امور و حافظ حقوق و اموال سازمان است.

ماده 6 ـ وظایف و اختیارات رییس سازمان به شرح زیر است:
1ـ تهیه و تدوین برنامه های راهبردی و آیین نامه های مورد نیاز سازمان و پیشنهاد آن برای تصویب به مراجع ذی ربط.
2ـ به کارگیری و عزل و نصب نیروی انسانی سازمان در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.
3ـ امضای مکاتبات و اسناد، افتتاح حساب در بانکها و معرفی امضاهای مجاز و صدور اجازه پرداخت هزینه ها در حدود برنامه ها و اعتبارات مصوب.
4ـ نمایندگی سازمان درمقابل اشخاص حقیقی و حقوقی طرف دعوی اعم از داخلی و خارجی با حق انتخاب وکیل و حق وکالت در توکیل تا یک درجه و ارایه پیشنهاد صلح و سازش به مراجع ذیربط با رعایت قوانین و مقررات ذی ربط.
5 ـ تهیه و تنظیم شرح وظایف و تشکیلات تفصیلی سازمان حج و زیارت و اجرای آن پس از تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر مراجع ذی ربط.
6ـ تهیه و تنظیم بودجه سالانه سازمان و ارایه آن به مراجع ذیربط جهت تصویب.

ماده 7ـ اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور سازمان با امضای رییس سازمان یا افراد مجاز از طرف وی و مدیر امور مالی سازمان معتبر خواهد بود.

ماده 8 ـ به منظور رسیدگی به حسابهای موضوع ماده (1) این آیین نامه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، حسابرس سازمان را انتخاب می کند.

ماده 9 ـ حسابرس سازمان موظف است مطابق استانداردهای حسابرسی به حسابهای سازمان رسیدگی نماید و در اجرای این منظور بدون دخالت مستقیم در امور سازمان، به نحوی که به عملیات جاری سازمان لطمه وارد نشود، می تواند کلیه حسابها، دفاتر، اسناد و مدارک مربوط را مورد رسیدگی قرار دهد و در صورتی که ضمن انجام وظایف خود به موردی از جریانات سوء و تخلفات برخورد نمود، بلافاصله وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را در جریان امور قرار دهد.

ماده 10 ـ بودجه عملیات اجرایی سازمان که شامل ارقام درآمد وصولی از حجاج و زائران و هزینه های انجام شده در اجرای برنامه های حج و زیارت می باشد همزمان با صدور دستورالعمل تنظیم بودجه عمومی دولت در سازمان تهیه و پس از تأیید رییس سازمان و تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اجرا خواهد شد.

ماده 11 ـ وجوه دریافت شده از زائران در حساب مخصوصی متمرکز می شود و پس از تأمین هزینه های زائران و سایر هزینه های جانبی و مازاد احتمالی که مبلغ آن توسط حسابرس سازمان مشخص می شود، باقیمانده آن بنا به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تأیید رییس جمهور به مصرف امور فرهنگی و خیریه می رسد.

ماده 12ـ مدیرامور مالی سازمان در چارچوب مقررات مربوط با حکم رییس سازمان منصوب می شود.

ماده 13 ـ سازمان حج و زیارت موظف است برنامه ها و طرحهای اجرایی لازم را در زمینه بیمه زائران، وصول و ایصال ماترک زائران متوفی، اسکان، امور بهداشت و سلامت جسمی، تغذیه، امنیت و روادید، حمل و نقل با همکاری وزارتخانه ها و سازمانهای ذی ربط تدوین و اجرا نماید.

ماده 14ـ کلیه هزینه هایی که اعتبار آن از محل بودجه عمومی دولت تامین می شود و نیز سایر خدماتی که در زمینه امور حج و زیارت در این آیین نامه پیش بینی نشده، تابع مقررات عمومی کشور خواهد بود.

ماده 15ـ کارکـنان سازمان مشمول مقررات قانون استخدام کشوری و آیین نامه ها و مقررات مربوط به آن هستند.

ماده 16ـ از تاریخ تصویب این آیین نامه، تصویب نامه های مغایر لغو می گردد.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف

منبع : سامانه ملی قوانین و مقررات

مطالب مرتبط

ابطال مصوبه مورخ 25 11 96 آیین نامه اجرایی تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری ها

آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک

قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

رای دیوان در مورد دریافت هزینه آماده سازی معابر ناشی از تفکیک از ساختمان ها

آیین نامه اصلاحات اراضی مصوب 1343 5 3

قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه