آئین نامه اجرائی قانون ملی شدن جنگلها

آئین-نامه-اجرائی-قانون-ملی-شدن-جنگلها

هئیت وزیران در جلسه مورخ 6/6/42 بنا به پیشنهاد شماره 3761/ س ج ک.رح 26/4/42 وزارت کشاورزی در اجرای ماده دازدهم قانون ملی شدن جنگلها مصوب 27/10/41 آئین نامه اجرائی زیر را تصویب نمودند :


فصل اول - تعاریف

ماده 1) از لحاظ اجرائی مفاهیم زیر از اصطلاحات مذکور در قانون ملی شدن جنگلها و این آئین نامه استنباط می شود.
1 - جنگلها یا مرتع یا بیشه طبیعی عبارت از جنگل یا مرتع یا بیشه ای است که بوسیله اشخاص ایجاد نشده باشد.
2 - بوته جنگلی رستنیهای خودروی خشبی است که ساقه آنها بطور طبیعی کمی بالاتر از سطح خاک منشعب شده باشد و نوعا" در جنگلها یا اراضی جنگلی یا بیشه ها میروید.
3 - بوته کویری - کلیه نباتات خودروی چند ساله بجز درخت که در کویر و بیابان میروید بوته کویری نامیده میشود.
4 - کنده - آن قسمت از تنه درخت که پس از قطع در زمین باقی بماند کنده نامیده میشود.
5 - اراضی جنگلی
الف - زمینهائی میباشد که در آنها آثار و شواهد وجود جنگل از قبیل نهال یا پاجوش یا کنده ی درختان جنگلی بطور گروهی یا پراکنده وجود داشته باشد مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدن جنگلها تحت کشت نباتات یکساله یا آیش زراعت مزبور نبوده باشد.
ب - زمینهایئی که در آنها درختنان خودروی جنگلی بطور پراکنده وجود داشته باشد و حجم درختان موجود در حوزه شمال از آستارا تا گلیداغی در هکتار کمتر از یکصد مترمکعب و در سایر مناطق ایران کمتر از بیست مترمکعب باشد مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدن جنگلها تحت کشت نباتات یکساله یا آیش زراعتهای مزبور نبوده باشد.
ج - اراضی که درختچه یا بوته های خودروی جنگلی بطور انبوده یا پراکنده در آنها وجود داشته باشد مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدن جنگلها تحت کشت نباتات یک ساله یا آیش زراعتهای مزبور نبوده باشد.
تبصره - چنانچه در اراضی بندب درختان شمشاد وجود داشته باشد و حجم آنها بیش از سی مترمکعب در هکتار باشد این قبیل اراضی مشمول اراضی جنگلی نبوده و جنگل شمشاد محسوب میگردد.
6 - مرتع - اعم است از مشجر و غیر مشجر
7 - مرتع غیر مشجر - زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه ای خودرو بوده و با توجه بسابقه چرا عرفا" مرتع شناخته شود. اراضی که آیش زراعتند ولو آنکه دارای پوشش نباتات علوفه ای خودرو باشند مشمول تعریف مرتع نیستند.
8 - مرتع مشجر - چنانچه مرتع غیر مشجری دارای درختان جنگلی خودرو باشد مرتع مشجر نامیده میشود مشروط بر آنکه حجم درختان موجود در هکتار بیش از یکصد متر مکعب باشد.
تبصره - اراضی ماسه ای ساحلی دریا تا حدود سیصد متر بین جاده ساحلی و دریا ولو آنکه واجد شرایط فوق باشند مشمول تعریف اراضی جنگلی و مرتع(مشجریا غیرمشجر) نخواهند بود.
9 -توده جنگلی قطعات مجزائی از جنگل یا مرتع مشجر که وسعت سطح آن کمتر از ده هکتار و حجم درختان جنگلی موجود بیش از سیصدمتر مکعب در هکتار باشد.
10 - باغ در مناطق جنگلی باغ بمحلی اطلاق میشود که دارای شرایط زیر باشد.
1 - حدود آن بنحوی از انحاء مشخص و معین شده باشد.
2 - حجم درختان جنگلی خودروی آن از پنجاه متر مکعب در هکتار تجاوز نکند.
3 - حداقل در هر هکتار آن یکصد عدد درخت بارده یا مجموعا" دویست عدد درخت بارده و جوان دست کاشت میوه ای وجود داشته باشد.
4 - لااقل نه دهم سطح آن از کنده و ریشه درختان جنگلی پاک شده باشد.
تبصره - در باغاتی که حداقل دو سوم درختان میوه ای آنها در تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلها بارده بوده اند حجم درختان جنگلی موجود آنها مشمول حد نصاب مقرر در بند 2 نخواهد بود.
11 - طرح جنگلداری، طرح جنگلداری طرحی است که در آن مقدار و محل و موقع برداشت و نحوه بهره برداری و عملیات احیائی و عمرانی که در داخل جنگل یا جنگلهای مربوطه باید بعمل آید درج شده و بتصویب سازمان جنگلبانی ایران رسیده باشد و در این آئین نامه هر جا ذکری از طرح میشود منظور طرح جنگلداری است.
12 - مصارف روستائی ، مصارف روستائی عبارت از مصارف چوبی و سوختی است که مورد نیاز فردی یا دسته جمعی ساکنین دهکده های مجاور جنگل و جنگل نشینان باشد از قبیل مصارف ساختمانهای مسکونی، مساجد، درمانگاهها، مدارس، انبار، اصطبل، سدهای چوبی، پل، آیدنگ، پادنگ، تلمبار، پایه برای محصور کردن مزراع و باغات ومحاوط و امثال آنها.
13 - دهکده مجاور جنگل، دهکده ایست که اراضی آن لااقل از یک طرف بجنگل متصل باشد.
14 - گرده پینه یا گردبینه قسمتی از تنه درخت است که تقریبا" استوانی شکل کبوده و از آن انواع چوب یا روکش تهیه میشود.
15 - چوب تونلی، گردبینه یا شاخه هائیست که در معادن مصرف میشود و قطر میانه آنها بین 6 تا 20 سانتی متر باشد.
16 - استر(STERE ) مقدار هیزمی است که یک متر مکعب فضا را اشغال نماید و هر استر معادل 6% متر مکعب محسوب میشود.
17 - درختان جنگلی شمال ایران از نظر اجرای این آئین نامه بشرح زیر دسته بندی میشود.
دسته اول - زربین، ارس، شمشاد، سرخدار، گردو، آزاد
دسته دوم - راش. بلوط. زبان گنجشک. ملچ. افرا. شیردار. آلوکک. توسکا. نمدار
دسته سوم - اوجا.سفیدپلت. کلهو.ممرز
دسته چهارم - سایر گونه ها.

فصل دوم - بهره برداری

ماده 2 - سازمان جنگلبانی مجاز است اجرای طرحهای جنگلداری را از طریق مزایده به اشخاص واجد صلاحیت واگذار نماید. حداقل سرمایه ای که برای اجرای هر طرح ضرورت دارد وسیله سازمان جنگلبانی تعیین و در آگهی مزایده قید خواهد شد.
تبصره1 - مبنای مزایده میزان درصد بهای متوسط سالیانه ین کتر مکعب چوب از جنس های مختلف در بازار تهران است که بعنوان بهره مالکانه یک متر مکعب درخت از همان جنس بسازمان جنگلبانی باید پرداخت شود این میزان درصد ضریب بهره مالکانه نامیده میشود.
تبصره2 - حداقل ضریب بهره مالکانه برای هر طرح از طرف سازمان جنگلبانی تعیین و در آگهی مزایده قید خواهد شد.
تبصره3 - نرخ چوب از منابع رسمی و براساس معاملات عمده فروشی در بازار تهران به دست خواهد آمد و میانگین نرخهای بدست آمده ماخذ محاسبه خواهد بود چنانچه در بازار تهران نتوان نرخ عمده فروش چوبی را بدست آورد نرخ عمده فروشی در یکی از مراکز اصلی مصرف ماخذ گرفته میشود و هر سال در موقع واریز حساب با طرف قرارداد و یا در موقع تنظیم قرارداد نرخ متوسط سالیانه سال قبل ماخذ محاسبه خواهد بود و در سال 1342 نرخ چوب از منابع مختلف تحصیل میشود و میانگین نرخهای حاصله ملاک عمل خواهد بود.
تبصره4 - بهای متوسط یک متر مکعب انواع چوب معدل قیمت یک متر مکعب الوار و تراورس و قنداق و دو تعل می باشد و چنانچه بعضی از انواع فوق قیمت عدمه فروشی در بازار نداشته باشد معدل قیمت بقیه بهای یک متر مکعب از همان جنس خواهد بود.
چنانچه انواعی از چوب در بازار یافت شود با توجه بنرخ سایر چوب هائیکه در دسته مربوطه قرار دارند سازمان جنگلبانی نرخ تعیین خواهد کرد.
تبصره5 - مدت قرارداد خداکثر سی سال خواهد بود.
تبصره6 - ضریب بهره مالکانه که از طریق مزایده بدست می آید برای دهساله اول طرح مورد مزایده معتبر خواهد بود و در انقضای دهسال برای بقیه مدت قرارداد ضریب بهره مالکانه دو برابر ضریب بهره مالکانه دهساله اول خواهد بود.
تبصره7 - در خاتمه دهساله اولیه و همچنین در خاتمه مدت قرارداد یا فسخ قرارداد کلیه ساختمانهائیکه در عرصه مورد طرح ساخته شده و همچنین کلیه جاده هائیکه برای اجرای طرح احداث شده مجانا" بدولت تعلق خواهد داشت.
مجری طرح میتواند در خاتمه مدت دهساله اولیه برای بقیه مدت قرارداد از راهها و ساختمانهای مزبور برای اجرای طرح مجانا" استفاده کند ولی نگهداری و تعمیرات آنها را باید بر عهده بگیرد.
ماده 3 - بهره مالکانه بر حسب مترمکعب درخت اخذ میشود و تعیین حجم درختان براساس جداول حجمی است که مورد عمل سازمان جنگلبانی باشد و حجم قطعی درختان مورد معامله پس از قطع و تجدید حجم معین خواهد شد.
تبصره1 - بهره مالکانه هر مترمکعب از سرشاخه هائی که در جدول مورد عمل حجم آنها بحساب منور نشده قسمتی که بتوان از آنها چوب تونلی یا تخته یاشکی تهیه نمود برابر یک چهارم بهره مالکانه یک متر مکعب درخت از آن جنس محاسبه و دریافت میشود و نسبت بمازاد بهره مالکانه هیزم دریافت میگردد.
تبصره2 - هر مترمکعب چوب معادل 2 مترمکعب درخت و هر متر مکعب گرده بینه معادل 25/1 متر مکعب درخت محسوب میشود و این مبنا منحصرا" از لحاظ اجرای بند1 تبصره ماده 7 قانون ملی شدن جنگلها معتبر است.
ماده 4 - در اجرای بند1 تبصره ماده 7 قانون ملی شدن جنگلها سازمان جنگلبانی موظف است مقررات زیر را رعایت نماید:
1 - در صورتی که معامله مجری طرح یا ماکل سابق بر مبنای تعداد درخت بدون توجه بحجم کل یا واحد حجم انجام گرفت باشد از لحاظ نرخ یا خریدار طبق بند2 رفتار خواهد شد.
2 -اگر مجری طرح خود مالک تمام یا قسمتی از جنگلهای مورد طرح بوده و یا نسبت بقسمتی از جنگلهای موضوع طرح قرارداد رسمی نداشته بهره مالکانه ای که برای هر مترمکعب درخت از گونه های مختلف درهر سال از او دریافت میشود عبارت از میانگین نرخ یکمتر مکعب درخت از همان گونه ها برای همان سال است که در طرحهای جنگلداری استان مربوطه مورد معامله رسمی قرار گرفته. طرحهائی ماخذ محاسبه قرار خواهند گرفت که بموجب اسناد رسمی و قبل از قانون ملی شدن جنگلها بین مجریان طرحها و مالکین سابق منعقد شده اسند.
تبصره1 - چنانچه در استان مربوطه طرحی در حال اجرا نباشد حد متوسط نرخ نزدیکترین طرح استان مجاور ماخذ عمل خواهد بود.
تبصره2 - معاملاتی که بر مبنای تعداد درخت بدون توجه بحجم کل یا واحد حجم انجام گرفته باشد در محاسبه منظور نخواهدشد.
تبصره3 - چنانچه معاملات مربوط بهر یک از جنگلهای حوزه طرح بر مبانی مخلتف صورت گرفته باشد با توجه بنرخ قراردادهای رسمی قبلی بشرح زیر عمل خواهد شد.
الف - در صورتکیه معامله منحصرا" بر اساس مترمکعب درخت بعمل امده باشد نرخ معامله عینا" ملاک عمل خواهد بود.
ب - اگر معامله براساس مترمکعب گرده بینه یا براساس مترمکعب چوب انجام شده باشد حجم گرده بینه یا چوب با توجه به تبصره2 ماده 3 بمترمکعب درخت تبدیل و بهره مالکانه براساس نرخ حاصله احتساب خواهد شد.
ج - اگر معامله بصورت مترمکعب ( درخت یا گرده بینه) یا متر مکعب(درخت یا چوب مستحصله) یا مترمعکب(گروه بینه یا چوب مستحصله) انجام شده باشد پس از تبدیل نرخ معامله بنرخ مترمکعب درخت نرخ بالاتر مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.
4 - در مواردی که در قراردادهای فروش برای بعضی از درختان نرخی منظور نشده باشد بهره مالکانه این قبیل درختان در صورتیکه از دسته اول باشد مترمکعب درخت یکهزار ریال و در مورد سایر دستجات معادل نرخ درختان دسته مربوطه که در قرارداد قید شده باشد محسوب خواهد شد و اگر در دسته مربوطه نرخی تعیین نشده باشد معادل نصف قیمت دسه ماقبل منظور میشود.
5 - چنانچه در قراردادهای خرید ذکری از بهای درختان افتاده ندشه باشد بهای قسمتهای قابل استحصال درختان مزبور بانواع چوب معادل بهای درختان سرپا از همان جنس خواهد بود.
6 -در صورتی که در قراردادها نرخی برای بهره مالکانه هیزم تعیین نشده باشد بهره مالکانه آن از قرار استری بیست ریال محسوب خواهد شد.
ماده 5 - سازمان جنگلبانی مجاز است هزینه تهیه طرحهای جنگلداری را که وسیله متقاضیان پرداخت شده ولی دستور اجرای آنها داده نشده مسترد دارد این هزینه ها شامل هزینه سفر و فوق العاده مامورین و دستمزد راهنمایان و کرایه دواب و خرید وسایل تهیه طرح خواهد بود و تشخیص هزینه قطعی با سازمان جنگلبانی است.
چنانچه اجرای این قبیل طرحها بمزایده گذارده شود هزینه مذکور از برنده مزایده باید دریافت گردد.
ماده 6 - بهره برداری از بیشه های طبیعی از طریق استعلام بها باشخاص واگذار خواهد شد.
ماده 7 - اجرای طرحهای جنگلداری بروش شاخه زاد و یا شاخه و دانه زاد بمنظور تهیه ذغال هیزم چوب تونلی و مواد اولیه صنایع چوب از طریق مزایده انجام میگیرد مجریان این قبیل طرحها میتوانند اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند بهیا هر مترمکعب چوبهای مستحصله از درختان دسته دوم 15% از درختنان دسته سوم 12% و از درختان دسته چهارم 5% قیمت یکمتر مکعب چوبهائی از همان جنس در بازار تهران بطور ثابت خواهد بود و مبنای مزایده نرخ بهره مالکانه برای هر استر هیزم از طرف سازمان تعیین و در آگهی مزایده ذکر خواهد شد.
مدت قرارداد از ده اسل تجاوز نخواهد کرد و در خاتمه مدت با تعیین ضریب بهره مالکانه درختنان صنعتی و حداقل بهای هیزم تجدید مزایده خواهد شد.
تبصره - تبصره های 3و4و7 ماده 2 و بند4 ماده 4 در مورد طرحهای فوق الذکر لازم الاجراء است.
ماده 8 - سازمان جنگلبانی مجاز است پیوند زنی و اصلاح و بهره برداری از جنگلهای پسته و بادام را بهر نحو که صلاح بداند با انعقاد قرارداد لغازم بعهده اشخاص برگذار کند.

فصل سوم - مقررات متفرقه

ماده 9 - اخطار ضرب الاجل معینه در بند1 تبصره ماده 7 قانون ملی شدن جنگلها از طریق سازمان جنگلبانی ایران بمجری طرح بوسیله نامه سفارشی یا بنحو دیگری که سازمان مقتضی بداند به آدرسی که در قرارداد تعیین شده بعمل خواهد آمد مدتی که بعنوان ضرب الاجل در اخطاریه های فوق قید میشود بر حسب مورد از طرف سازمان جنگلبانی ایران تعیین خواهد شد ولی در هر حال نباید از دو ماه کمتر باشد.
ماده 10 - مجریان طرحهای جنگلداری مجازند اجرای طرحهای مورد قرارداد خود را با موافقت سازمان جنگلبانی بعهده اشخاص واگذار نمایند مشروط بر آنکه منتقل الیه انجام تعهداتیکه در طرح یا طبق قرارداد جداگانه بر عهده ناقل بوده قبول نماید چنانچه مجری طرحی بدون موافقت سازمان جنگلبانی اجرای طرح خود را بدیگری منتقل نماید این عمل بمنزله عدم قدرت مجری طرح به اجرای طرح تلقی و با او طبق قسمت اخیر بند1 تبصره ماده فهتم قانون ملی شدن جنگلها رفتار خواهدشد.
ماده 11 - در صورتیکه پس از رفع تصرف از جنگل های موضوع طرح اشیاء و اثاثیه و ماشین آلات متعلق بمجری طرح در مورد طرح باقی بماند و با اخطار قبلی سازمان جنگلبانی و گذشب ضرب الاجل مقرر آنها را خارج ننماید سازمان جنگلبانی میتواند اشیاء و اثاثیه و ماشین آلات مزبور را بمحل مناسب دیگری که مقتضی بداند منتقل نماید و مراتب را بمالک اطلاع دهد و مجری طرح سابق از این حیث حق هیچگونه اعتراض و مطالبه خسارت نخواهد داشتن.
ماده 12 - در اجرای آخرین قسمت از بند1 تبصره ماده 7 قانون ملی شدن جنگلها هزینه های انجام شده عبارت است از هزینه هائی که برای احداث پلها و جاده ها ساختمانها و عملیات عمرانی و احیائی از طرف مجری طرح بمصرف رسیده است.
ماده 13 - ادارات ثبت اسناد واملاک مکلفند با تقاضای مامورین سازمان جنگلبانی رونوشت اسناد مالکیت و نقشه های ثبتی و صورت مجالس تحدید حدود کلیه املاک و رقباتی که بمنظور تشخیص منابع طبیعی ملی شده و مستثنیات مذکور از قانون ملی شدن جنگلها و بالنتیجه اجرای مقررات قانون مزبور مورد نیاز مامورین سازمان باشد و همچنین اگر احتیاج بمطالعه پرونده ثبتی داشته باشند مامور ثبت باید پرونده مورد تقاضا را در بایگانی اداره ثبت تحت نظارت خود در اختیار مامورین سازمان بگذارد مامورین سازمان نسبت به آنچه که طبق قانون ملی شدن جنگلها مستثنی است و همچنین منابع طبیعی ملی شده ای که ا ز محدوده املاک باید متنزع شود از حیث حدود ومشخصات و مسافت گزارشی تنظیم و بادارات جنگلبانی یا سرجنگل داریهای مربوطه تسلیم مینمایند ادارات جنگلبانی یا سرجنگلداریها پس از رسیدگی گواهی لازم صادر و باداره ثبت اسناد واملاک مربوطه ارسال میدارند.
ادارات ثبت مکلفند ماد مندرج در گواهی مذکور را از موضوع سند مالکیت تفکیک نموده سند مالکیت حدید نسبت مورد استثناء شده جهت اشخاص صادر و سند مالکیت سابق را با قید موارد تفکیک بنام دولت اصلاح کنند و در اسناد مزبور شماره گواهی اداره جنگلبانی یا سرجنگلداری مربوطه را قید نمایند.
ماده 14 - کلیه موسسات دولتی و همچنین شرکتها و بنگاههای وابسته به دولت مکلفند چوب مورد نیاز خود را به استثناء هیزم از سازمان جنگلبانی خریدرای نمایند چنانچه سازمان جنگلبانی قادر بتامین چوب مورد نیاز آنها نبود مراتب را کتبا" بموسسات مزبور اعلام میدارد تا بنحویکه مقتضی بدانند نسبت بتهیه آن اقدام کنند.
ماده 15 - سازمان جنگلبانی محاز است آن قسمت از اموال منقول خود را که صلاح بداند با رعایت آئین امه معاملات دولتی بفروش رسانیده و وجوه حاصله را با موافقت وزارت دارائی بمصرف تهیه وسائل فنی و موتوری و یا احداث ساختمان یا ایجاد نهالستان و جنگلکاری و احیاء جنگلها برساند.
ماده 16 - عملیات احرائی هر طرح وسیله عوامل زیر اجرا و نظارت خواهد شد.
1 - نشانه گذاری وسیله هیئت ناشنه کدگذاری بمعیت ناظر یا کمک ناظرطرح.
2 -تجدید حجم و استحصال وسیله هیئتی مرکب از بازرس یا معاون سرجنگلداری و ناظر یا کمک ناظر طرح و جنگلدار.
3 -نظارت در تبدیل گرده بینه در کارخانه ونظارت در تهیه ذغال و مواد مستحصله از سرشاخه ها صدور پروانه حمل چوب و هیزم و ذغال چنانچه عملیات مزبور در حوزه اجرای طرح صورت گیرد بعهده ناظر طرح و در صورتیکه خارج از حوزه اجرای طرح و داخل منطقه جنگلی شمال باشد بعهده جنگلدار یا سرجنگلبان مربوطه خواهد بود.
4 - نظارت در اجرای تعهداتی که مجری طرح بعهده دارد بعهده ناظر طرح و صدور گواهی نامه انجام تعهدات وسیله بازرس و یا معاون سرجنگلداری بمعیت ناظر طرح انجام میشود.
5 - صورت برداری و گواهی قطع درخت وسیله جنگلدار بمعیت ناظر طرح و در صورت تعدد طرح در حوزه یک جنگلداری وسیله سرجنگلبان مربوطه بمعیت ناظر طرح.
ماده 17 - صاحب پروانه باید پس از قطع درخت و پیش از خروج مواد مستحصله از جنگل اظهارنامه ای برای تنظیم صورت مجلس استحصال بسرجنگلداری مربوطه تسلیم و رسید دریافت دارد سرجنگلداری مکلف است پس از دریافت اظهارنامه نسبت بتقاضای رسیده به ترتیب زیر اقدام نماید.
بازرس یا معاون سرجنگلداری باتفاق جنگلدار و ناظر یا کمک ناظر طرح با حضور دارنده پروانه یا نماینده تام الاختیار وی به محل عزیمت و پس از رسیدگی مواد مستحصله مجاز را با چکش ویژه نشانه گذاری نموده و صورت مجلس استحصال تنظیم نمایند.
تبصره1 - میزان برداشت سالیانه در هر طرح طبق طرح مصوبه باید صورت گیرد و سازمان جنگلبانی مجاز نیست بعنوان باقیمانده درختان که در سال قبل یا سنوات قبل برای آنها پروانه صادر نشده بمیزان پروانه سال بعد اضافه نماید.
تبصره2 - سر و شماره چکش و علامت گذاری درخت و مواد ستحصله هر طرح باید از سری و شماره چکش طرح دیگر متمایز باشد.
تبصره3 - در پروانه حمل مدت اعتبار آن مبداء مقصد وسیله حمل آن مشخصات چوبها شماره و تاریخ پروانه قطع شماره و تاریخ صورت مجلس استحصال مربوط سری و شماره چکش علامت گذاری مواد مستحصله و سایر نکاتی که سازمان جنگلبانی لازم بداند باید درج شود و در مورد پروانه های حمل ذغال و هیزم باید حجیم قید شود.
تبصره4 - مقررات مندرج در ماده 27 و 29 آئین نامه قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب دیماه 39 مشمول طرحهای جنگلداری نیست.
ماده 18 - سازمان جنگلبانی ایران مجاز است بمنظور رفاه و تسریع در تامین نیازمندیهای جنگل نشینان چکشهای مربوط باستحصال و نشانه گذاری مصارف روستائی را بطور دایم در اختیار جنلگداران گذارده تا در عملیات مجاز مورد استفاده قرار دهند.
جنگلداران موظفند بمحض تحویل چکش سرجنگلبانی مراتب را بسرجنگلداری فورا" اعلام دارند.
تبصره - چکش هائی که برای نشانه گذاری و استحصال مصارف روستائی بکار میرود از نظر شکل و سجع بایستی با سایر چکشها که مورد استفاده طرحهای جنگلداری است اختلاف داشته باشند.
ماده 19 - از اول سال 1343 ببعد در طرحهای جنگلداری موقع قبول درخواست پروانه قطع تا آخر مردادماه و صدور پروانه قطع تا آخر دیماه است و عملیات نشانه گذاری تا آخر آبان ماه و قطع درختان تا آخر اسفند ماه هر سال باید انجام گیرد.
سازمان جنگلبانی مجاز نیست در خارج از مواعد مزبور نسبت بقبول درخواست و یا صدور پروانه قطع اقدام کند و چنانچه درختی در خارج از موعد فوق قطع شود بمنزله قطع بدون پروانه خواهد بود. در صورتی که از پروانه قطع صادره در مدت مقرره درختانی قطع نشود درختان مزبور بمنزله درخت مقطوعه محسوب و عوارض آن از مجری طرح دریافت میشود بعلاوه مجری طرح موظف است سال بعد با پرداخت عوارض جدید نسبت به قطع درختان باقیمانده سال قبل اقدام نماید.
تبصره - در مواردی که قطع درخت از لحاظ حفاظت جان افراد یا حفظ جاده های جنگلی با حفظ ساختمانها و تاسیسات و امثال آنها ضرورت پیدا کند رعایت مقررات فوق نخواهد شد.
ماده 20 - تشخیص منابع ملی مندرج در ماده یک قانون ملی شدن جنگلها با رعایت تعاریفی که در این آئین نامه شده با جنگلدار مربوطه است و هرگاه نظر مزبور مورد اعتراض سازمان جنگلبانی یا شخص ذینفع واقع شود اعتراض مزبر در کمیسیونی مرکب از رئیس کل کشاورزی استان، سرجنگلدار و بازرس سرجنگلداری مطرح و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و نظر اکثریت این هیئت قطعی و لازم الاجرا است.
ماده 21 - دادگاهها موظفند تخلفات ناشی از عدم رعایت قانون و مقررات مربوط بجنگل و مرتع را در خارج از نوبت رسیدگی و نسبت به آن تعیین تکلیف و نتیجه را بسازمان جنگلبانی اعلام نمایند.
ماده 22- سازمان جنگلبانی مجاز است بکسانیکه بنحوی از انحاء سازمان را از تخلفاتی که در جنگلها یا مراتع یا بیشه های طبیعی یا اراضی جنگلی متعلق بدولت صورت گرفته مطلع نمایند پاداشی که از ده هزار ریال تجاوز نکند برای هر فقره گزارش پرداخت کند این پاداش بمامورین مسئول در حوزه ماموریت پرداخت نخواهد شد.
همچنین بسازمان جنگلبانی اجازه داده میشود از درآمد خالص طرحهای جنگلداری که راسا" بموقع اجرا میگذارد حداکثر چهاردرصد بعنوان پاداش بکسانیکه در اجرای طرح بنحوی از انحاء موثر بوده ان پرداخت نماید.
ماده 23- سازمان جنگلبانی مجاز است بمامورینی که وضع خدمتی آنها ایجاب میکند به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب وزیر کشاورزی فوق العاده ویژه ماهیانه ایکه حداکثر معادل حقوق دریافتی ماهیانه آنها خواهد بود پرداخت کند.
بچنین کارمندانی فوق العاده اضافه کار و کمک سازمانی پرداخت نخواهد شد.
ماده 24- برای تشخیص اراضی جنگل و مراتع مشجر و توده جنگلی و باغ و تطبیق آنها با تعاریف مندرج در این آئین نامه در موقع تعیین حجم درختان در مورد شمشماد از قطر 4 سانتیمتر ببالا و در مورد سایر درختان از قطر ده سانتیمتر ببالا(برابرسینه) ماخذ محاسبه خواهد شد.
ماده 25- سازمان جنگلبانی ایران مجاز است در حدود مقررات بکارمندان خود اجازه دهد از ساختمانهای دولتی واستیجاری سازمان جنگلبانی بدون پرداخت کرایه برای سکونت خود و خانواده خود در مدت ماموریت در محل استفاه نماید.
اصل تصویبنامه در دفتر نخت وزیر است.
از طرف نخست وزیر

 

منبع : قوانین دات آی آر

مطالب مرتبط

تصویب نامه قانون ملی شدن جنگلهای کشور 1341,10,27

در چه صورتی می توان زمین را از حالت ملی بیرون کرد ؟

اعتراض به تشخیص ملی بودن زمین - وکیل اراضی ملی - وکیل اعتراض به منابع طبیعی - وکیل خوب اعتراض به تشخیص اراضی ملی

به زودی سند دو پلاک دیگر دماوند نیز به دولت باز می گردد

اراضی ملی و موقوفات