قانون نحوه پرداخت محکومٌ ‏به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی

قانون-نحوه-پرداخت-محکومٌ-‏به-دولت-و-عدم-تأمین-و-توقیف-اموال-دولتی

قانون نحوه پرداخت محکومٌ ‏به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 15-08-1365


ماده واحده ـ وزارتخانه‏ ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‏گردد، مکلفند وجوه مربوط به محکومٌ‏ به دولت درمورد احکام قطعی دادگاه‏ ها و اوراق لازم‏ الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاه‏ ها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال‌های قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و درصورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تأمین از محل‌های قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند، اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه‏ ها و مؤسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکومٌ‏ به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود. ضمناً دولت از دادن هرگونه تأمین در زمان مذکور نیز معاف می‏ باشد، چنانچه ثابت شود وزارتخانه‏ ها و مؤسسات یاد شده با وجود تأمین اعتبار از پرداخت محکومٌ‏ به استنکاف نموده‏ اند، مسؤول یا مسؤولین مستنکف متخلف توسط محاکم صالحه به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف به وسیله استنکاف سبب وارد شدن خسارت بر محکوم‏له شده باشد، ضامن خسارت وارده می‏ باشد
تبصره 1ـ دستگاه مدعی ‏علیه با تقاضای مدعی باید تضمین بانکی لازم را به عنوان تأمین مدعی‏به، به دادگاه بسپارد. درصورتی که دعوی یا مقداری از خواسته رد شود، به حکم دادگاه تضمین یا مبلغ مانده به دستگاه مدعی‏ علیه رد خواهد شد.
تبصره 2ـ تبصره 53 قانون بودجه سال1357 و تبصره 18 قانون بودجه سال 1334 لغو می‏شود..


مطالب مرتبط

نحوه تقسیم ارث

آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 1387

لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)