انتقال مورد اجاره به غیر بدون رضایت مالک یا حکم دادگاه

انتقال-مورد-اجاره-به-غیر-بدون-رضایت-مالک-یا-حکم-دادگاه

انتقال مورد اجاره به غیر بدون رضایت مالک یا حکم دادگاه در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56 موجب حق درخواست تخلیه برای مالک خواهد بود


مطابق ماده 10 قانون روابط موجر و مستاجر 56 « مستأجر نمی تواند منافع مورد اجاره را کلاً یا جزءً یا به ‏نحو اشاعه به غیر انتقال دهد یا واگذار نماید مگر این‏که کتباً این اختیار به او داده شده باشد.» و همچنین براساس بند 2 ماده 14 قانون مزبور « در موردی که عین مستأجره به منظور کسب یا پیشه و یا تجارت خود مستأجر اجاره داده‌شده و مستأجر آن را به عناوینی از قبیل وکالت یا نمایندگی و غیره عملاً به غیر واگذار کند بدون این که طبق ماده 19 این قانون با مستأجر لاحق اجاره‏نامه تنظیم شده باشد.» موجر می تواند حسب مورد تخلیه مستاجر یا فسخ اجاره را بخواهد .( صدر ماده 14 )

با توجه به اینکه معمولا مالکین به جهات مختلف رضایت به انتقال مورد اجاره به دیگری،نمی دهند، مستاجرین در این خصوص در مضیقه و تنگنا قرار می گیرند، لذا به جهت جلوگیری از سوء استفاده های مالک، قانونگذار به مستاجر اجازه داده که با طرح دعوای « تجویزِ انتقال منافع مورد اجاره به غیر » مورد اجاره را با حکم دادگاه و با تنظیم سند رسمی به دیگری انتقال دهد، چنانچه مستاجری که حق انتقال مورد اجاره به دیگری را ندارد، بدون رضایت مالک و یا بدون تشریفات مقرر در ماده 19 قانون فوق الذکر، مورد اجاره را به دیگری، منتقل نماید موجر حق دارد، تخلیه مستاجر را بخواهد، در این صورت « مستأجر یا متصرّف حسب مورد، استحقاق دریافت نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت را خواهد داشت.» بنابراین دادگاه در این مورد ضمن صدور حکم به تخلیه مورد اجاره باید با تعیین کارشناس، نصف حق کسب و پیشه یا تجارت را هم تعیین و نسبت به پرداخت آن توسط موجر ظرف مهلت حداکثر سه ماه از تاریخ حکم قطعی، ( یا مهلت توافقی طرفین ) حکم صادر نماید؛ در صورت عدم پرداخت موجر در ظرف مهلت فوق، حکم دادگاه ملغی الاثر خواهد بود؛ ( قسمت اول ماده 28 قانون روابط موجر و مستاجر 56 ) همچنین با توجه به ماده 27 قانون مزبور باید مهلتی را جهت تخلیه مستاجر در نظر بگیرد که این مهلت « نباید کمتر از ده روز و بیشتر از دو ماه باشد ».

نویسنده : محسن رفعتی


مطالب مرتبط

فسخ و تخلیه قرارداد اجاره در قانون روابط موجر ومستاجر سال 1356 از طرف مستاجر

چگونگی تشکیل اداره منابع طبیعی

نمونه رای در خصوص تخلیه به جهت نیاز شخصی

نمونه رای در خصوص تخلیه به جهت تعدی یا تفریط مستاجر

بهترین وکیل سرقفلی یا حق کسب و پیشه یا تجارت کیست؟ وکیل سرقفلی خوب کیست ؟ وکیل تخلیه سرقفلی