دعوای تخلیه مورد اجاره به دلیل انتقال به‌غیر از سوی برخی مالکین مشاعی

دعوای-تخلیه-مورد-اجاره-به-دلیل-انتقال-به‌غیر-از-سوی-برخی-مالکین-مشاعی

از آنجا که در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 56، صدور حکم تخلیـه به‌لحـاظ انتقـال به‌غیـر، منـوط به پرداخت نصف حق کسب و پیشه و تجارت است و پرداخت این مبلغ بر عهده کلیه شرکاء مشاعی ملک است و همچنین تخلیه ملک اقتضای تصرف همه شرکاء مشاعی را دارد، دعوای تخلیه ملک مزبور باید توسط تمامی شرکای مشاعی طرح شود و دعوی طرح شده توسط برخی از شرکاء پذیرفته نیست.


مستندات    ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر 1356
تاریخ رای نهایی: 1392/03/01    شماره رای نهایی: 9209970221500241

رای بدوی

در خصوص دادخواست خواهان خانم م.ر. با وکالت آقای م.ق. به طرفیت خواندگان آقایان ع.خ. و الف.الف. به خواسته تخلیه یک باب مغازه احداثی از پارکینگ مشاع به علت انتقال به غیر، نظر به اینکه خواهان به ضمیمه دادخواست کپی قرارداد انتقالی را ضمیمه و محکمه در تاریخ 19/10/90 قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و کارشناس منتخب در نظریه مورخ 1/2/90 بر حسب قرار دادگاه اقدام که نصف شش دانگ حق کسب و پیشه را مبلغ 000/000/350/1 ریال اعلام نمود که بــر ایـن نظـریـه تعـرضـی نشـده و فقط وکیل خواهان عمل کارشناس را صحیح ندانسته زیرا خواسته خود را اجرت‌المثل در زمان اجرای قرار کارشناسی اعلام، ولی کارشناس منتخب حق کسب و پیشه را اعلام که محکمه ملاک را دادخواست تقدیمی خواهان دانسته و خواهان خواستار تخلیه به جهت انتقال به غیر شده و سند ابراز نمود که حاکی از این امر بوده، حالیه محکمه برابر شرح فوق وفق ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 2 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 56 دعوی خواهان را پذیرش و حکم به تخلیه مال‌الاجاره در قبال پرداخت نصف حق کسب و پیشه وفق نظریه کارشناسی مضبوط پرونده به مبلغ 000/000/350/1 ریال از ناحیه خواهان به خوانده و همچنین محکومیت خواندگان به صورت بالمناصفه به پرداخت مبلغ 105000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 000000/5 ریال بابت نظریه کارشناس و حق‌الوکاله وکیل برابر تعرفه در حق خواهان صادر می‌گردد. رأی صادره غیابی و پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل واخواهی در همین محکمه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در محکمه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ملکوتی

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست واخواه آقای ع.خ. به طرفیت واخوانده خانم م.ر. با وکالت آقای م.ق. به خواسته واخواهی (از) دادنامه شماره 9001733 ـ 24/12/90 شعبه 31 تهران، نظر به اینکه واخواه ادله متقنی که موجب تزلزل دادنامه غیابی شود تعرفه ننموده و محکمه دلیلی بر گسستن دادنامه موصوف مشاهده نمی‌کند، اکنون دادگاه ضمن رد واخواهی واخواه، تمامی مفاد دادنامه فوق‌الاشاره را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره پس از ابلاغ ظرف 20 روز قابل اعتراض در محکمه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ملکوتی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.خ. به طرفیت خانم م.ر. نسبت به دادنامه شماره 471 مورخ 13/4/91 شعبه 31 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوای واخواهی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره 1733 /90 که متضمن حـکم تخلیه به لحاظ انتقال به‌غیر می‌باشد را مردود و حکم غیابـی را تأییــد نمـوده، دادگاه با عنایـت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی قطع نظر از ماهیت رأی معترض‌عنه و ماهیت سندی که مستند احراز انتقال توسط دادگاه محترم بدوی بوده و صحت و سقم احراز و استدلال دادگاه محترم بدوی نظر به اینکه در دعوای تخلیه به لحاظ انتقال به غیر اجابت دعوی تخلیه مسبوق به پرداخت نصف حق کسب و پیشه از طرف قانونگذار اعلام گردیده، با عنایت به این‌که نصف حق کسب و پیشه و این‌که موضوع حکم در زمره حقوق کلیه شرکای مشاعی ملک می‌باشد و دریافت این حقوق ملازمه با درخواست کلیه شرکای مشاعی ملک و درخواست تخلیه می‌باشد، لذا دادگاه دعوی تخلیه را در فرض مذکور منوط به درخواست کلیه شرکای ملک مشاعی احراز و با عنایـت به اینکه تخلیه ملک اقتضای تصرف همه شرکای مشاعی را دارد و عدم طرح دعوی از طرف همه شرکا ظهور در عدم تحقق اراده آنها در پرداخت مبلغ حـق کسب و پیشــه ما به ازای تصرف ملک دارد و مفاد ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر هم مؤید این مطلب بوده، بنابراین با نقض دادنامه معترض‌عنه مستند به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی تقدیمی را به لحاظ عدم احراز شرایط صحت طرح دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی

محسن رفعتی - وکیل متخصص سرقفلی


مطالب مرتبط

تقاضای صدور حکم بر فروش سرقفلی مغازه از طرف تعدادی از ورثه علیه بقیه وراث و موجر

اصطلاحات کاربردی در خرید و فروش مسکن

اصطلاحات حقوقی در زمینه ملک

قانون شهرداری

تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

رفع خطر از ابنیه و مستحدثات مشرف به معابر عمومی سرقفلی( نظریه مشورتی) مورخ1399 09 26