۱۱ اصلاحیه مهم قانون چک در سال ١٣٩٧

 ۱۱-اصلاحیه-مهم-قانون-چک-در-سال-١٣٩٧

 ۱۱ اصلاحیه مهم قانون چک در سال ١٣٩٧


 ۱۱ اصلاحیه مهم قانون چک در سال ١٣٩٧

  •  قوانین و مقررات چک درباره چک‌های الکترونیکی لازم‌الرعایه است.
  • بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل‌پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند.
  • در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد.
  • جلوگیری از افتتاح حساب و انسداد تمام حساب‌های صادرکننده چک در تمام بانک‌هاو موسسات اعتباری پس از گذشت ۲۴ ساعت از ثبت غیرقابل پرداخت بودن
  • بانک‌ها مکلفند سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص ‌دهند. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه‌سال است.
  • راه‌اندازی چک‌های موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذینفعان معین فراهم شود.
  • بانک مرکزی و مراجع‌قضایی موظف شدند امکان دسترسی به اطلاعات لازم را برای یکدیگر فراهم کنند.
  • جلوگیری از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد برای افزاد ورشکسته، معسر از پرداخت و دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده
  • دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست کند.
  • مجازات بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری متخلف اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط  توسط بانک مرکزی

لغو مواد (۴)، (۵)، (۶) و (۲۳) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵.


 


مطالب مرتبط

مجازات صادر کننده چک بلامحل چیست؟

چرا بندهای مغفول مانده قانون جدید چک اجرا نمی شود؟

نحوه طرح دعوای حقوقی مطالبه ی وجه چک

نگاهی به مقررات جدید درباره چک برگشتی

مجازات اجاره حساب های بانکی