پشتیبانی سریع 09128776575

حق فسخ معامله و سند رسمی با وضع شرط بعد از انجام معامله

حق فسخ معامله و ابطال سند رسمی با وضع شرط بعد از انجام معامله

موضوع
بررسی وضعیت حق فسخ معامله و ابطال سند رسمی با وضع شرط بعد از انجام معامله
پرسش
در قراردادی مقرر گردید «چنانچه خریدار در روز ... جهت تنظیم سند رسمی انتقال مبیع در دفترخانه اسناد رسمی شماره ... شهرستان ... حضور نیابد بایع می تواند یک جانبه معامله را فسخ کند و خریدار حق مراجعه و مطالبه بیعانه پرداختی را ندارد» با فرض عدم حضور خریدار در موعد مقرر در محل مذکور بنا به عذر ابتلا به بیماری که قادر به حرکت نبوده، آیا بیماری موصوف می تواند از معاذیر موجهه برای خریدار باشد؟ (پاسخ را با توجه به مواد مبحث دوم فصل سوم از باب اول قسمت دوم قانون مدنی (مواد 226 تا 230) مستدلاً بیان فرمایید)
نظر هیئت عالی
بیماری احد از متعاملین در حدی که منجر به بستری شدن یا به طور عادی امکان حرکت و جابجایی نداشته باشد، از شرایط و عوامل خارجی محسوب شده و در زمره ی حوادث غیر قابل پیش بینی است؛ لذا از معاذیر موجه در عدم انجام تعهدات قراردادی تلقی می گردد؛ لیکن در صورتی که عبارت «عدم حضور خریدار به هر دلیلی از جمله عوامل خارجی و غیر قابل پیش بینی باشد.» در این صورت بنا بر آزادی اراده و توافق طرفین، بایع می تواند نسبت به اعلام فسخ قرارداد و تملک بیعانه اقدام کند و چنین شرطی قابل اجراء می باشد.
نظر اتفاقی
پاسخ به دو قسمت تقسیم می شود:  1. در صورت عدم توانایی متعهد در انجام تعهد به علت عامل خارجی، غیرقابل پیش بینی و غیرقابل پیشگیری با عنایت به مواد 227 و 229 قانون مدنی و ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی موضوع از معاذیر موجه برای خریدار بوده و حق اجرای شرط به فروشنده نمی رسد.  2. در صورتی که طرفین در ضمن شرط تصریح کرده باشند به اینکه حتی در صورت بروز ضرورت و یا عدم حضور به هر دلیلی به لحاظ تصریح طرفین به موضوع عدم توانایی خریدار به هر عذری این حق را به فروشنده می دهد که شرط را اجرا کند.


مطالب مرتبط

موارد فسخ و تعلیق در قراردادهای ساخت و ساز

آیا حق فسخ یا تخلیه ای که برای مالک قبلی ایجاد شده است با انتقال عین مستاجره به مالک جدید منتقل می شود ؟

قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1385 با اصلاحات بعدی

تفاوت های در حکم سند لازم الاجرا و در حکم سند رسمی

آیا امکان ابطال سند رسمی رهن به استناد سند عادی انتقال مالکیت با تاریخ مقدم وجود دارد؟

نمونه رای در مورد اراضی معوضی - تنظیم سند رسمی