استثنائات تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها

استثنائات-تغییر-کاربری-اراضی-زراعی-و-باغ‌ها

استثنائات تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها احداث بنای کارگری و نگهبانی و انباری محل نگه‌داری علوفه و استخر ذخیره آب کشاورزی در حکم فعالیت‌های مجاز تغییر کاربری اراضی زراعی استاستثنائات تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها
احداث بنای کارگری و نگهبانی و انباری محل نگه‌داری علوفه و استخر ذخیره آب کشاورزی در حکم فعالیت‌های مجاز تغییر کاربری اراضی زراعی است.

رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای م.ش. فرزند الف. دایر به تغییر کاربری اراضی مزروعی به مسکونی به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها 1385 و احداث دیوار و بنا در آن به شرح کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب ورامین و شکایت اداره کشاورزی شهرستان ورامین؛ لذا دادگاه با توجه به گزارش واصله از ناحیه مدیر جهاد کشاورزی و ملاحظه نظریه کمیسیون تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغ‌ها و گزارش مورد وثوق ضابطین دادگستری و اظهارات و مدافعات متهم که حاکی از تصرف و اقدامات انجام شده‌اش روی زمین می‌باشد و این اقدام مانع از تولید و بهره‌برداری و استمرار کشاورزی بوده و عدم ایراد و دفاع مؤثر وی جرمش را ثابت دانسته و با انطباق موضوع با مواد 3 و 10 قانون مزبور علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت بهای قیمت روز زمین، وفق نظریه کمیسیون تبصره 3 ذیل ماده 2 همان قانون به مبلغ دو میلیارد و هفتاد و شش میلیون و هشتصد هزار ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می‌نماید. این رأی حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی ورامین ـ عبدالهی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ش. فرزند الف. نسبت به دادنامه شماره 9209970208301341 مورخ 12/11/92 صادره از شعبه یکصد و سه محاکم عمومی شهرستان ورامین که متضمن محکومیت مشارالیه علاوه بر قلع و قمع ابنیه به پرداخت مبلغ دو میلیارد و هفتاد و شش میلیون و هشتصد هزار ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت از حیث اتهام تغییر کاربری اراضی زراعی جزء پلاک 9 اصلی واقع در روستای ق. از توابع بخش مرکزی شهرستان فوق‌الذکر است؛ با نگرش در مجموعه اوراق و محتویات پرونده اولاً اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به آن قسمت از دادنامه که متضمن محکومیت مشارالیه از حیث تغییر کاربری اراضی زراعی از طریق احداث بنای 26/40 مترمربعی به عنوان محل نگه‌داری مرغ و خروس و بنای 78 مترمربعی به عنوان محل نگه‌داری دام و بنای 78 مترمربعی دیگر به عنوان محل نگه‌داری گاو و بنای 74/40 مترمربعی به عنوان محل نگه‌داری علوفه و انبار علوفه و بنای 83/60 مترمربعی به عنوان محل اسکان کارگری و استخر احداثی است مآلاً وارد به نظر می‌رسد زیرا احداث دامداری و مرغ‌داری و محل پرورش ماهی و ... وفق تبصره 4 الحاقی به ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌گردد و از طرفی انجام اقدامات تکمیلی که لازمه و مکمل زیرساخت‌ها و تأسیسات مورد نیاز تولیدات بخش کشاورزی است من‌جمله احداث بنای کارگری و نگهبانی و انباری محل نگه‌داری علوفه و استخر ذخیره آب کشاورزی در حکم فعالیت‌های مندرج در چهار ماده فوق‌الذکر بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌گردد. بنابه‌مراتب دادگاه تجدیدنظرخواهی عنوان شده را نسبت به این بخش از دادنامه وارد و موجه تشخیص و مستنداً به بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری این قسمت از دادنامه معترض‌عنه را نقض و حکم بر برائت تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌نماید. و اما اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به سایر مستحدثات احداثی من‌جمله سوله‌های سمت شرقی و غربی هر کدام به مساحت 360 مترمربع و فضایی قسمت شمالی سوله به مساحت 435 مترمربع به عنوان حیاط سوله‌ها و بنای نیمه‌کاره 81 مترمربعی مربوط به دفتر مدیریت انباری 7/5 مترمربعی مربوط به کشتارگاه را غیروارد تشخیص و با رد آن این قسمت از دادنامه صادره را با استناد به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب در امور کیفری تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
                         رئیس شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
                                          دادگرنیا ـ صادقی
شماره دادنامه قطعی :9309970223800875 تاریخ دادنامه قطعی : 1398/06/31

منبع : پژوهشگاه قوه قضائیه

مطالب مرتبط

رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396,04,20 هیات عمومی دیوان عالی کشور

نظریه مشورتی راجع به اعتراض ثالث

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها با آخرین اصلاحات

آیین‌ نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها و موارد مجاز آن - وکیل متخصص تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها