حق شفعه در فروش ساختمان

حق-شفعه-در-فروش-ساختمان

حق شفعه در فروش ساختمان


حق شفعه در فروش ساختمان

پرسش
یکی از دو نفر که در یک ساختمان دو طبقه هر یک مالک یک طبقه می‌باشد، ملک خویش را به دیگری می‌فروشد. آیا مالک دیگر حق شفعه دارد؟

نظر هیئت عالی
در صورتی‌که هر یک از دو نفر مالک یک طبقه از ساختمان باشد، یعنی واحد آپارتمان به‌ طور شش دانگ در مالکیت هر یک از آن‌ها باشد، اساساً مشمول ماده 808 قانون مدنی نبوده و حق شفعه‌ای در مورد آنان قابل اعمال نیست. مالکیت و تکالیف هر یک از آنان به ‌موجب قانون ثبت و قانون تملک آپارتمان‌ها و آیین‌نامه اجرایی آن مشخص و معین می‌باشد نتیجتاً نظر اقلیت تأیید می‌شود.

نظر اکثریت
با توجه به این‌که قانون‌گذار شراکت در ممر و مجرا را برای ایجاد حق شفعه کافی می‌داند و مالکان هر یک از طبقات نیز در راه‌پله و ... مشاعات شریک می‌باشند، هر یک در صورت فروش دیگری حق شفعه خواهد داشت.

نظر اقلیت
حق شفعه حقی استثنایی و خلاف اصل بوده و مخالف اصل عدم ولایت بر دیگری و استقلال حقوقی اشخاص می‌باشد لذا در چنین موردی حق شفعه وجود ندارد. بودن خودرو را احراز کند.  

منبع : نشست قضایی

مطالب مرتبط

قانون پیش ‌فروش ساختمان مصوب 1389,10,12 با اصلاحات و الحاقات بعدی

حق شفعه