‌قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1371,11,25

‌قانون-ابطال-اسناد-و-فروش-رقبات،-آب-و-اراضی-موقوفه-مصوب-1371,11,25

‌قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1371,11,25


‌قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه
مصوب 1371,11,25با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا بصورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیت ‌خود برمی ‌گردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

‌تبصره 1 - پس از ابطال سند مالکیت در مواردی که موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف تقاضای اجاره کند با رعایت مصلحت وقف و حقوق‌ مکتسبه متصرف قرارداد اجاره با متصرف تنظیم خواهد شد.

‌تبصره 2 - کلیه املاک مزروعی که در اجرای قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفات عام مصوب 29 /1 /1350 و سایر‌ مراحل اصلاحات ارضی به زارعین صاحب نسق انتقال و بین آنان تقسیم شده با حفظ مصلحت وقف با متصرفین و زارعان صاحب نسق با رعایت‌ حقوق اکتسابی آنان اجاره‌ نامه تنظیم می‌ شود وجوهی که قبلا از طرف دولت بابت املاک مزبور مطابق ماده واحده پرداخته شده بابت اهدائی دولت به‌ موقوفه محسوب و از تاریخ تحویل زمین به متصرف اجرت‌ المثل زمین توسط کارشناس رسمی یا خبره محلی تعیین و با محاسبه وجوه پرداختی‌ قبلی متصرف تهاتر و کسر یا اضافه آن محاسبه خواهد گردید.

‌تبصره 3 - کسانی که زمین یا خانه موقوفه‌ ای را بدون اطلاع از وقفیت از اشخاص حقیقی یا حقوقی خریداری نموده و بموجب این قانون اسناد‌ مالکیت آن باطل می‌ شود می‌ توانند برای دریافت خسارت وارده به فروشنده رجوع نمایند، در صورتی که متصرف طبق تبصره 1 این قانون تقاضای اجاره‌ نماید سازمان اوقاف می‌ تواند از تاریخ تصویب این قانون با متصرف تنظیم اجاره نماید.

‌تبصره 4 - در کلیه موارد مذکور در تبصره‌ های فوق در صورتی که متصرف و یا زارع صاحب نسق در مواعدی که به وسیله واحدهای اوقافی تعیین‌ و کتباً به آنان ابلاغ می‌ نماید ظرف مدت 30 روز از تاریخ رؤیت نامه اوقاف از تنظیم سند اجاره با موقوفه خودداری نمایند سازمان می‌ تواند موقوفه را به اشخاص داوطلب اجاره دهد. بدیهی است در این صورت متولی و اوقاف باید چنانچه متصرف و یا زارع صاحب نسق حقوق مکتسبه داشته باشد بهای‌ آن را به متصرف و یا زارع صاحب نسق با نظر کارشناس پرداخت نمایند در صورت بروز اختلاف فیمابین طرفین، موضوع به مراجع قضایی احاله و‌ محاکم مکلفند اینگونه موارد را خارج از نوبت رسیدگی و تعیین تکلیف نمایند.

‌تبصره 5 - در مواردی که جهت مورد نظر واقف تغییر یافته باشد بایستی به نظر واقف عمل شود.

تبصره 6 - کلیه قوانین و مقررات مغایر با این ماده و تبصره های آن لغو و کان‌ لم‌ یکن می‌ باشد. وزارت کشاورزی و سازمان اوقاف موظفند آیین‌ نامه‌ اجرایی این قانون را ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب هیأت دولت به اجراء درآورند.

پاسخ مجلس:
خیر؛ قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 28/ 1/ 1363 در خصوص موقوفات خاص مشروط به اعمال تبصره (4) قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 25/ 11/ 1371 در مورد این موقوفات، کماکان به قوت خود باقی است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی‌ تصویب و در تاریخ 2 /12 /1371 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌ اکبر ناطق نوری

 

برای مشاهده ی فایل قانون اینجا کلیک کنید.

‌قانون ابطال اسناد و فروش

رقبات، آب و اراضی موقوفه


مطالب مرتبط

وقف چیست و قوانین آن در جمهوری اسلامی ایران چگونه است ؟

‌قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

تغییرات قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

آیا مراتع و جنگل ها وقف پذیر هستند ؟

آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه

قانون تفسیر قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب