آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی

آیین-نامه-اجرایی-تبصره-3-ماده-2-قانون-اصلاحی-قانون-اصلاحات-ارضی

آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب جلسه مورخ 29 فروردین 1341 هیات وزیران روزنامه رسمی شماره 5030 مورخ 1 3 1341 شماره 2804


آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی

مصوب جلسه مورخ 29 فروردین 1341 هیات وزیران

روزنامه رسمی شماره 5030 مورخ 1/3 /1341

شماره 2804

ماده 1-سهمیه دولت در املاک مشاع باید قبلا افراز شود و برای انجام این منظور سازمان اصلاحات  اراضی موظف است قبل از تنظیم سند انتقال به زارعین مراتب را خواه از طریق الصاق آگهی در محل و خواه از طریق اخطار کتبی به اطلاع مالکین مشاع برساند .

مالکین مشاع موظفند در ظرف پنج روز از تاریخ الصاق آگهی در محل یا تاریخ دریافت اخطاریه کتبی توافق یا عدم توافیق خود را نسبت به عمل افراز به سازمان اصلاحات ارضی منطقه مربوطه اطلاع دهند .

ماده 2- در صورتی که مالکین مشاع توافق بر افراز ننمودند مامورین سازمان اصلاحات ارضی نقشه افرازی را تهیه و در کمیسیونی مرکب از دادستان محل و رئیس سازمان اصلاحات ارضی و یا نمیایندگان آنها از طریق قرعه کشی اقدام به تعیین سهم دولت نموده و مراتب را به اطلاع مالکین مشاع خواهند رسانید.

ماده 3- هریک از مالکین مشاع حق دارند به افراز مذکور در ماده 2 اعتراض نمایند .

اعتراض واصله در کمیسیونی مرکب از دادستان و رئیس سازمان اصلاحات ارضی منطقه و رئیس کشاورزی محل مورد رسیدگی قرار گرفته و پس از رسیدگی های لازم و در صورت لزوم جلب نظر کارشناسان رسمی و هرگاه کارشناس رسمی در محل نباشد با جلب نظر کارشناسان غیر رسمی رای خود را در موضوع افراز و تعیین سهم دولت صادر نمایند .

رای صادره قطعی و لازم الجراء است و ادرات ثبت مکلفند  بر طبق آن اقدام نمایند .

ماده 4-هرگاه اشخاصی که حق اعتراض دارند ظرف مدت مقرر در ماده 1 اعتراض نکنند تعیین سهم دولت به ترتیبی که در ماده  مذکور مقرر شده قطعی است و بر طبق آن عمل خواهد شد .

ماده 5-دولت مکلف است مجوز این تصویب نامه نامه قانونی را از مجلسین کسب نمایند.


مطالب مرتبط

رای شماره 2667 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای وحدت رویه شماره 343-342 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مسئولیت ناشی از سقوط درخت یا سرشاخه در پارک های جنگلی

آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان