آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 19قانون نوسازی و

آیین-نامه-اجرایی-قانون-اصلاح-ماده-19قانون-نوسازی-و-

آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده (19) قانون نوسازی و عمران شهری


آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده (19) قانون نوسازی و عمران شهری
هیئت وزیران در جلسه مورخ 12/4/1390 بنا به پیشنهاد شماره34/3/1/178105 مورخ 17/11/1389 وزارت کشور و به استناد قانون اصلاح ماده (19) قانون نوسازی و عمران شهری ـ مصوب 1388ـ آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده1ـ تعاریف: اصطلاحات منـدرج در این آیین‌نامه در معـانی مشروح زیر به کار می‌روند:
الف ـ طرحهای مصوب شهری (طرحهای جامع و تفصیلی): طرحهای موضوع بندهای (2)، (3) و (4) ماده (1) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن (با اصلاحات بعدی) ـ مصوب 1353ـ .
ب ـ مالک ملک مجاور: اشخاص حقیقی یا حقوقی که ملک مجاور معبر عمومی متروک در مالکیت آنها باشد و مطابق ماده (22) قانون ثبت اسناد و املاک ـ مصوب 1310ـ دارای سند مالکیت رسمی یا رأی قطعی دادگاه مبنی بر احراز مالکیت وی بر ملک باشد.
ج ـ معابر عمومی: اراضی کوچه‌های عمومی، میدانها، پیاده‌روها و خیابانها و به طور کلی گذرهای عمومی واقع در محدوده و حریم شهر که مورد استفاده عموم قرار می‌گیرد و یا در اجرای ماده (101) قانون شهرداری به تملک شهرداری درآمده است.
د ـ معبر متروک: وضعیتی که زمین پس از اجرای طرحهای مصوب شهری (جامع و تفصیلی)، قابلیت استفاده به عنوان معبر عمومی را نداشته باشد.
ماده2ـ متروک شدن معابر عمومی فقط پس از اجرای طرحهای مصوب شهری (جامع و تفصیلی) با تشخیص شهرداری و تأیید وزارت راه و شهرسازی قابل احراز می‌باشد.
ماده3ـ در صورتی که معبر متروک با رعایت ضوابط شهرسازی قابلیت صدور پروانه ساختمانی به نحو مستقل را نداشته باشد، شهرداری می‌تواند معبر مذکور را جهت الحاق آن به ملک یا املاک مجاور به ترتیب زیر واگذار نماید:
الف ـ چنانچه معبر متروک در مجاورت املاک متعدد و با مالکین متعدد واقع شده و برابر ضوابط شهرسازی، کل آن برای هر یک از املاک مجاور قابل استفاده باشد، با انجام تشریفات مزایده بین مالکین املاک مجاور، معبر مذکور به فروش می‌رسد.
ب ـ در سایر موارد، معبر متروک به قیمت کارشناسی روز کاربری ملک الحاقی به معبر متروک و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، جزئاً یا کلاً قابل واگذاری به مالک یا مالکین ملک یا املاک مجاور می‌باشد.
تبصره1ـ بهای کارشناسی روز معبر متروک، از طریق ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری منتخب شهرداری تعیین شده و هزینه‌های کارشناسی توسط شهرداری پرداخت می‌گردد.
تبصره2ـ در صورتی که معبر متروک با رعایت ضوابط شهرسازی قابلیت صدور پروانه ساختمانی به نحو مستقل را داشته باشد، شهرداری می‌تواند عرصه معبر مذکور را با رعایت قوانین و مقررات مربوط از طریق مزایده عمومی به فروش رساند.
ماده4ـ دعوت از مالک یا مالکین ملک یا املاک مجاور معبر متروک جهت ارایه پیشنهاد واگذاری یا انجام مزایده بین ایشان بنا به تشخیص شهرداری از هر طریقی که مفید ابلاغ به کلیه ذی‌‌نفعان باشد به عمل خواهد آمد.
ماده5 ـ نحوه برگزاری مزایده و تشریفات آن در مورد رسیدگی به پیشنهادات، تشخیص برنده و سایر موارد، تابع مقررات مندرج در آیین‌نامه مالی شهرداریها و در مورد شهر تهران مطابق آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران است.
ماده6 ـ پس از الحاق هر بخش از معبر متروک به ملک یا املاک مجاور، کاربری ملک مذکور با رعایت طرحهای مصوب شهری (جامع و تفصیلی) به بخش الحاقی تسری می‌یابد.
ماده7ـ انتقال هر بخش از معبر متروک به خریدار آن، از طریق تنظیم قرارداد فروش که به امضای خریدار و شهردار یا نمایندگان قانونی آنها می‌رسد، به عمل می‌آید.
ماده8 ـ پس از پرداخت کامل بهای معبر واگذار شده توسط خریدار، شهرداری موظف است مراتب واگذاری معبر متروک را به همراه مشخصات کامل و یک نسخه نقشه 2000/1 معبر واگذار شده، جهت اصـلاح سند خریدار و الحـاق معبر خریداری شده به ملک مجاور آن، به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام نماید.
ماده9ـ وزارت کشور مسئول نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه می‌باشد.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ محمدرضا رحیمی

منبع : مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

مطالب مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید

رأی شماره 636-15 4 1378 رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رای شماره 346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری