قانون الزام دولت جهت تهیه لایحه پیاده کردن اصل49در مدت4ماه

قانون-الزام-دولت-جهت-تهیه-لایحه-پیاده-کردن-اصل49در-مدت4ماه

قانون الزام دولت جهت تهیه لایحه پیاده کردن اصل 49 قانون اساسی در مدت چهار ماه  مصوب 20 5 1360


قانون الزام دولت جهت تهیه لایحه پیاده کردن اصل 49 قانون اساسی در مدت چهار ماه  مصوب 20/5/1360


ماده واحده- دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از تصویب این ماده قانونی به مدت چهار ماه لایحه قانونی لازم را جهت پیاده کردن اصل چهل و نهم  قانون اساسی تدوین و برای تصویب نهائی به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. 
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سشنبه بیستم مرداد ماه یکهزارو سیصد و شصت شمسی با حضور شورای محترم نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است .
 


مطالب مرتبط

رای دیوان در مورد دریافت دوبرابری عوارض شهری

تقسیم بندی اراضی

رای شماره 692 هیات عمومی دیوان عدالت اداری