اصلاح آیین نامه اجرایی قانون فروش خانه های سازمانی

اصلاح-آیین-نامه-اجرایی-قانون-فروش-خانه-های-سازمانی

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون فروش خانه های سازمانی مصوب 1375,12,01


اصلاح آیین نامه اجرایی قانون فروش خانه های سازمانی مصوب 1375,12,01

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1/12/1375 با توجه به نظر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی (موضوع تصویبنامه شماره 1366هـ - ب مورخ 22/7/1375) تصویب نمود:
تصویبنامه شماره 15347/ت 15616هـ مورخ 22/12/1374 به شرح زیر اصلاح می شود:
1 - عبارت «این پرداخت شامل قراردادهایی که قبل از تاریخ 22/12/1374 منعقد شده نمی گردد» به انتهای قسمت (ر) بند (1) افزوده می شود.
2 - قسمت (س) بند (1) حذف می شود.
3 - در متن اصلاحی موضوع قسمت (الف) بند (2) عبارت «از ده درصد (10%) تا بیست درصد (20%) قابل افزایش است» به عبارت «براساس قیمت عادله کارشناسی و با احتساب هزینه های زیربنایی و جنبی» تغییر می یابد.
4 - در متن اصلاحی موضوع قسمت (پ) بند (2)، عبارت «برابر با هشتاد درصد (80%) قیمت عادله کارشناسی محاسبه می شود مشروط بر اینکه از قیمت تمام شده کمتر نباشد. چنانچه مساحت عرصه بیش از میزان مندرج در ماده (22) اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون فروش خانه های سازمانی باشد به قیمت عادله روز تعیین می شود» به عبارت «براساس قیمت عادله کارشناسی و با احتساب هزینه های زیربنایی و جنبی» تغییر می یابد.

منبع : سامانه ملی قوانین و مقررات

مطالب مرتبط

انجام امور وصایت توسط وصی

آیین نامه اجرایی قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش

قانون فروش خانه های سازمانی