صدور سند مالکیت جدید تک برگی برای املاک

صدور-سند-مالکیت-جدید-تک-برگی-برای-املاک

صدور سند مالکیت جدید تک برگ برای املاک مصوب 1390,07,25


صدور سند مالکیت جدید تک برگ برای املاک مصوب 1390,07,25

 

نظر به اینکه عملیات صدور سند مالکیت جدید تک برگ با استفاده از بانک جامع املاک در واحدهای ثبتی اجرائی گردیده، لذا تمامی واحدهای مذکور بایستی با برنامه ریزی و تلاش مضاعف با هدف تکمیل بانک جامع املاک، زمینه حذف کامل اسناد مالکیت دفترچه ای و تبدیل آن به سند تک برگ را فراهم و من بعد برای کلیه معاملات قطعی سند مالکیت جدید صادر گردد.
مقتضی است به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ نمائید در معاملات املاک بعد از تنظیم سند قطعی، سند مالکیت دفترچه ای را جهت تعویض به واحدهای ثبتی ارسال نمایند. واحدهای ثبتی مکلفند پس از دریافت سند مالکیت و هزینه متعلقه از متقاضی، در اسرع وقت نسبت به صدور سند مالکیت جدید تک برگ اقدام و از طریق پست در اختیار مالک قرار دهند. بدیهی است در مواردی که طبق مندرجات سند ملک فاقد طول ابعاد و مساحت و نقشه است و مطابق گواهی کارشناس درج ابعاد و مساحت در سوابق و سند مالکیت امکان پذیر نیست یا به دلیل اشکالات دیگر امکان تعویض سند مالکیت مقدور نباشد، با تائید موضوع توسط رئیس ثبت، سند مالکیت دفترچه ای تا رفع مشکل تحویل مالک می گردد.
معاونت محترم امور املاک، مدیران محترم کل استانها و روسای واحدهای ثبتی مسئولیت نظارت بر حسن اجرای بخشنامه را عهده دار خواهند بود.
 

منبع : سامانه ملی قوانین و مقررات

مطالب مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 19 قانون نوسازی و