خودداری از صدور سند مالکیت قبل از تعیین قطعی مدار قنوات

خودداری-از-صدور-سند-مالکیت-قبل-از-تعیین-قطعی-مدار-قنوات

خودداری از صدور سند مالکیت قبل از تعیین قطعی مدار قنوات مصوب 1315,04,02


خودداری از صدور سند مالکیت قبل از تعیین قطعی مدار قنوات مصوب 1315,04,02

با ملاحظه راپرت نمره 145- 9- 1- 15 ثبت ناحیه شمال و غرب طهران موضوع اختلاف در گردش سهام تقاضا شده از قنات سرداری جوابا اشعار میشود:
چون تقاضا کنندگان ثبت قنات مزبور در اداره تفتیش حاضر و کتبا توافق نظر حاصل کرده اند که سهام آنها بگردش شش که مدار واقعی است اصلاح شود بنابراین لازم است اسناد مالکیت صادره را نیز بهمین ترتیب اصلاح نموده و ضمنا دستور دهید که در آتیه قبل از تعیین قطعی مدار قنوات سند مالکیت مختلف صادر ننمایند تا این قبیل اشکالات تولید نشده و اسناد مالکیت سهام قنات بمدار متحدی صادر گردد.
سواد شرح فوق برای اطلاع کلیه دوائر و ادارات ثبت مرکز و ایالات و ولایات ابلاغ میشود که در موارد اختلاف سهام قنوات تقاضای ثبت شده قبل از حل اختلاف سند مالکیت صادر ننمایند.
 

منبع : سامانه ملی قوانین و مقررات

مطالب مرتبط

مسئولیت ناشی از سقوط درخت یا سرشاخه در پارک های جنگلی

قانون اصلاح قانون معادن

قانون اصلاح قانون ثبت اسنادواملاک و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض