آیین نامه اجرایی صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی

آیین-نامه-اجرایی-صدور-سند-مالکیت-اراضی-کشاورزی

آیین نامه اجرایی صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی


آیین نامه اجرایی صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی

 

ماده 1- اراضی کشاورزی موضوع این آیین نامه شامل اراضی واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها ، تعریف شده در ماده (2) قانون زمین شهری و در روستا‌ها نیز خارج از بافت مسکونی روستا‌ها طبق طرح هادی روستا‌ها مورد عمل ماده (133) قانون برنامه چهارم توسعه می‌باشد که مورد بهره برداری کشاورزی بوده یا به حالت آیش است .

تبصره – تشخیص اراضی مشمول ماده (1) به عهده مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان است .

ماده 2- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها مزایای استفاده از این آیین نامه و نحوه تسلیم تقاضا را رأساً یا از طریق شورای اسلامی روستا‌ها با انتشار آگهی الصاقی در محل به اطلاع عمومی می رساند.

ماده 3- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به تهیه فرم تقاضای مخصوص این آیین نامه اقدام می‌نماید و فرمهای مذکور را در اختیار وزارت کشاورزی قرار می‌دهد.

ماده 4- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ضمن بررسی تقاضاهای واصل شده ، گواهی لازم مبنی بر صدورسند مالکیت اراضی موضوع این آیین‌نامه و بلامانع بودن از لحاظ مقررات اراضی موات و منابع مالی و اصطلاحات ارضی و عدم تداخل با مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و سایر مقررات مرتبط صادر و به اداره های ثبت محل ارسال می‌کند.

ماده 5- اداره های ثبت اسناد و املاک محل پس از دریافت گواهی موضوع ماده (4) اقدامهای زیر را انجام می‌دهند:

الف – اداره های ثبت محل نسبت به اعزام نماینده و نقشه‌برداری برای بررسی وضع محل و ترسیم و تطبیق نقشه اقدام کرده و جهت بررسی و تأیید عدم مغایرت با قوانین و مقررات به اداره های جهاد کشاورزی شهرستان ارسال می‌کنند.

ب- در صورت بروز اختلاف در مساحت و حدود و سایر موارد، نمایندگان سازمان ثبت و جهاد کشاورزی و دادگستری محل منطقه مربوط را معاینه و بررسی و رفع نقص و اختلاف می‌نمایند.

ج- چنانچه اراضی مذکور فاقد سابقه ثبت باشند، پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی ، اظهارنامه به نام وی تنظیم می شود و عملیات ثبتی تا صدور سند مالکیت ادامه می‌یابد.

د- چنانچه مورد تقاضا در جریان ثبت باشد، پس از معاینه محل و تطبیق سوابق ثبتی با مالکیت متقاضی در صورت ختم عملیات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت طبق مفاد این آیین نامه اقدام شود.

ماده 6- قیمت تمام شده صدور اسناد مندرج دراین آیین نامه شامل حق‌الزحمه نماینده و نقشه‌بردار، کارکنان تنظیم اظهار‌نامه صدور مالکیت و حقوق دولتی می باشد که با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حداکثر تا یک ماه پس از تصویب آیین نامه تعیین می شود.

ماده 7- اداره‌های ثبت اسناد و املاک محل در هنگام تنظیم اظهار نامه یا ثبت در دفتر املاک ، سی درصد قیمت تمام شده صدور سند مالکیت ( به شرح ماده 6 ) را از مالک دریافت نموده و پس از واریز حق ثبت املاک به حساب درآمد عمومی ردیف 140101 قانون بودجه سال 1384 کل کشور مابقی را به حساب مخصوصی که به همین منظور افتتاح می شود، واریز می‌نمایند و در پایان هر ماه با امضای مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان و ذیحساب به عاملان مؤثر، بابت هزینه‌های متعلقه موضوع ماده (6) پرداخت شود.

منبع : وکالت آنلاین

مطالب مرتبط

قانون زمین شهری مصوب 22- 06- 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی - وکیل اراضی موات

آیین نامه اجرایی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی

اصلاح آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و