آیین نامه اجرایی نحوه صدور پروانه مصرف معقول موضوع ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب 

آیین-نامه-اجرایی-نحوه-صدور-پروانه-مصرف-معقول-موضوع-ماده-18-قانون-توزیع-عادلانه-آب 

آیین نامه اجرایی نحوه صدور پروانه مصرف معقول موضوع ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب 


آیین نامه اجرایی نحوه صدور پروانه مصرف معقول موضوع ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب 

 

هیئت وزیران در جلسه مورخ 27/4/1363 بنا به پیشنهاد شماره 505/78 277مورخ 23/4/1363وزارت نیرو وباستناد ماده 51 قانون توزیع عادلانه آب آئیننامه اجرائی نحوه صدور پروانه مصرف معقول موضوع ماده 18 قانون مزبور را بشرح زیر تصویب نمودند:

ماده 1-وزارت کشاورزی در اجرای ماده 18قانون توزیع عادلانه آب با توجه به امکانات خود والویتهای هر منطقه بمنظور اطلاع کلیه حقابه داران یا مصرف کنندگان آب از منابع سطحی و مراجعه آنان برای تشکیل پرونده منطقه بمنطقه آگهی لازم را در روزنامه کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محلی منتشر و از طریق رادیو و تلویزیون محلی مراتب را اعلام و به وسایل ممکن دیگر نیز از جمله نصب آگهی در مساجد شوراهای محلی انجمنهای ده مراکزخدمات روستائی پاسگاههای ،اندارمری جهادسازندگی و اماکن دیگری که مفید تشخیص دهد موضوع را به اطلاع مردم منطقه میرساند.
ماده 2-در آگهی موضوع ماده فوق باید محل و نشانی تسلیم مدارک و ارائه اطلاعات و مهلت اخذ و تسلیم آنهابرای تشکیل پرونده واثرات عدم مراجعه حقابه داران و مصرف کنندگان ذکر شود.
ماده 3-حقابه داران یا مصرف کنندگان باید پس از انتشار آگهی و در مهلت مقرر درآن بمراجع مربوطه واطلاعات خود را طبق نمونه هایی که از طرف وزارت کشاورزی در اختیار آنان قرار میگیردهمراه با مدارک مثبته مالکیت یا دلایل آب و محل مصرف و نوع مصرف و سابقه بهره برداری و میزان آن و منابع آب و مقدار آب مورد احتیاج و سمت قانونی خود و غیره را تسلیم نماید .
تبصره 1-شرکتها و سازمانهای آب منقه ای مکلفند نسخه ای از کلیه اطلاعاتی که نسبت به وضعیت حقابه داران و مصرف کنندگان آب ازمنابع سطحی دارند حسب درخواست ادارات کشاورزی محل در اختیارآنان قرار دهد.
تبصره 2-در موارد مصارف صنعتی معدنی و شرب درخواست کنندگان باید طرح و مشخصات تاسیسات مربوط را با ارائه طرحهای توجیهی فنی و بهداشتی واقتصادی که حسب مورد باید به تایید وزارتخانه های ذیربط و سازمان حفاظت محیط زیست رسیده باشد به ضمیمه درخواست خودتسلیم دارند.
ماده 4-فرمهای دریافتی بترتیب تاریخ وصول شماره گذاری و دردفتر مخصوصی ثبت و از جهت کامل بودن مدارک موردرسیدگی ادارات کشاورزی محل قرار گیرد و چنانچه نواقصی ملاحضه شودبرای رفع نقص مراتب به ذینفع اعلام و پس از تکمیل مدارک پرونده امر به هیئت سه نفری مربوطه تسلیم میگردد.
ماده 5-هیئتهای سه نفری طبق آئیننامه مربوطه به تشکیل هیئتهای سه نفری و پنج نفری و با مراجعه بکلیه سوابق و اطلاعات و نتایج رسیدگیها و در صورت ضرورت پس از تحقیقات و معاینه محلی مبادرت بصدور رای خواهند کرد.
ماده 6-پس از صدور رای از طرف هیئت سه نفری و ابلاغ آن چنانچه حقابه دار یا مصرف کننده آب اعتراض خود را ظرف مقرر درآئیننامه تشکیل هیئتهای سه نفری و پنج نفری تسلیم ننمود وزارت کشاورزی نسبت به صدورپروانه های مصرف معقول آب کشاورزی اقدام خواهدنمود.

تبصره -آراء صادره توسط هیئتهای سه نفری در مورد آب شرب و صنعت و سایربا توجه به ماده 19 قانون توزیع عادلانه آب و تبصره 2ماده 3 این آئیننامه برای صدور پروانه مصرف معقول به شرکت یا سازمان آب منطقه ای محل ارسال میگردد.
ماده 7-پروانه های مصرف معقول برای آب قابل تحویل با رعایت حق تقدم به الویت مصارف زیر تعیین و صادر میگردد:
الف -آب مشروب 
ب -آب باغهای موجود در تاریخ تصویب این آئیننامه (درختان مثمرو صنعتی )
ج -آب زراعتی و دامپروری .
د-آب مصارف صنعتی .
ه -سایر مصارف .
در مواردیکه اجرای برنامه های عمرانی و طرحهای اقتصادی ایجاب کند وزارت نیرو میبایستی با جلب نظر وزارت کشاورزی درموردتغییر الویت مصارف کشاورزی صنعتی و معدنی تصمیم لازم اتخاذ کند.
ماده 8-پروانه های مصرف معقول آب کشاورزی طبق نمونه (1)پیوست توسط وزارت کشاورزی و پروانه های مصرف معقول آب صنعت وشرب طبق نمونه (2)پیوست وزارت نیرو صادر و به ذینفع تسلیم خواهد شد.
ماده 9-پروانه مصرف معقول با ذکر کامل مشخصات مندرج در آن در دفاتر مخصوصی ثبت و بعنوان نسخ اصلی پروانه های مصرف معقول حسب مورد در اداره کشاورزی محل یا آب منطقه ای مربوطه نگهداری خواهد شد0در مورد اختلاف و استعلام این دفاتر قابل استناد میباشد.

ماده 10-در مناطقی که حقابه داران یا مصرف کنندگان آب پس ازآگهی موضوع ماده یک در مهلت مقرراقدامی در موردارائه اطلاعات ننمایند حسب مورد ادارات کشاورزی در ارتباط بامصارف کشاورزی وسازمانهای آب منطقه در رابطه با سایر مصارف مکلفندبا برنامه ریزی مشخصی نسبت به جمع آوری اطلاعات و تشکیل پرونده وارسال به هیئت سه نفری اقدام نمایند به نحوی که کلیه حقابه داران و مصرف کنندگان منطقه موضوع آگهی شناسائی و برای آنها پروانه مصرف معقول صادر شود.
ماده 11-وزارتین کشاورزی و نیرو تسهیلات ممکن رابرای تحویل مقدار آب مندرج در پروانه معقول بصاحبان پروانه وارشاد آنها درانتخاب مناسبترین شیوه آبیاری بمنظورجلوگیری از تلفات وبالا بردن بازده آبیاری فراهم خواهند آورد.
تبصره -در مواقع کم آبی در صورت ضرورت اعمال بند(ز)ماده 29قانون توزیع عادلانه آب وزارت نیرو مراتب را دائر به برقراری جیره بندی در منطقه یا مناطق خاصی در کشور به وزارت کشاورزی اعلام مینماید وزارتخانه مذکورنسبت به تحویل آب مندرج در پرژانه های مصرف معقول کشاورزی به نسبت میزان کاهش اعلام شده از طرف وزارت نیرو موقتا اقدام مقتضی معمول میدارد در مورد سایر مصارف وزارت نیرو راسا اقدام لازم بعمل خواهدآورد.
ماده 12-در اجرای تبصره یک ماده 21قانون توزیع عادلانه آب وباستناد بند ب ماده واحده لایحه قانونی راجع به تغییرات وظائف وزارت نیرو کلیه تجهیزات ماشین آلات پرسنل بودجه اعتبارات دارائیهاتعهدات و اموال شرکتهای آب منطقه ای در آن قسمت که مربوط به اجرای تبصره فوق میباشند از شرکتهای آب منطقه ای منتزع و به وزارت کشاورزی منتقل خواهندشد.
تبصره -قبل از انجام نقل و انتقالات موضوع این ماده وزارت کشاورزی عنداللزوم میتواند برای مدت 6ماه تعدادی از کارکنان خود رابرای آشنایی با امور و کسب تجربیات لازم به شرکتهای آب منطقه ای معرفی تا در جریان امور قرار گرفته و آمادگی لازم را کسب نمایند.
ماده 13-وزارتین نیرو و کشاورزی موظفندمتناسب با وظایف مقرر در این آئیننامه تشکیلات مورد نیاز راتدوین و برای تصویب به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال نمایند.
ماده 14-اجرای دستورات وزارتین نیرو وکشاورزی و سازمانهاوادارات تابعه آنها در رابطه با مفاد این آیینامه بموجب ماده 31قانون توزیع عادلانه آب حسب مورد بعهده مامورین شهربانی ،ژاندارمری و سایرقوای انتظامی میباشد.
ماده 15-هر کس از مقررات پروانه مصرف معقول تخلف نماید حسب مورد وزارتین نیرو و کشاورزی پرونده امر را متضمن نوع و نحوه تخلف و دلائل امر تنظیم برای تعقیب متخلف طبق ماده 45قانون توزیع عادلانه آب بداد سرای محل ارسال میدارد و پرونده راتاحصول نتیجه پیگیری مینمایند.
 

منبع : وکالت آنلاین

مطالب مرتبط

آیین نامه اجرایی ماده 27 قانون نظام مهندسی و

آیین نامه اجرایی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی