شرایط صدور پروانه چرای دام

شرایط-صدور-پروانه-چرای-دام

شرایط صدور پروانه چرای دام


شرایط صدور پروانه چرای دام

 

بر اساس مصوبه هئیت وزیران، صدور پروانه چرا در جنگلهای شمال، ذخیره گاهها و پارکهای جنگلی، ایستگاه های تحقیقاتی، ایستگاه تولید بذر و نهال و جمع آوری بذور مرتعی، عرصه های دارای طرح مرتعداری و مناطق بحرانی ممنوع است.

با تصویب هیئت وزیران و در راستای تعیین محدوده عرفی، تعیین ظرفیت مرتع و شناسایی مرتعدار ذی صلاح برای اعطای پروانه چرا، آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره(1) ماده(47) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ابلاغ شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد تبصره (1) اصلاحی ماده(47) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1380- آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را تصویب کرد.

بر این اساس، هیئت های ممیزی مرتع موظفند؛ برای ممیزی مراتع مربوط بر اساس شیوه نامه ابلاغی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری اقدام و نتیجه را به منظور صدور پروانه چرا به اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اعلام کنند.

بر این اساس ، صدور پروانه چرا در جنگلهای شمال، ذخیره گاهها و پارکهای جنگلی، ایستگاه های تحقیقاتی، ایستگاه تولید بذر و نهال و جمع آوری بذور مرتعی، عرصه های دارای طرح مرتعداری و مناطق بحرانی ممنوع است.

بر اساس مصوبه دولت، صدور پروانه چرا و یا اجرای طرح مرتعداری در مراتع ییلاقی شمال کشور صرفاً برای آن عده از مرتعداران مجاز است که دام آنها پس از اتمام مهلت چرا در مرتع(زمان مقرر در پروانه چرا و یا طرح مرتعداری)، در عرصه های جنگلی اقامت نداشته و یا تعلیف نکنند.

همچنین مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاص به ممیزی مرتع قبل از صدور پروانه چرا، اداره کل منابع طبیعی استان و بعد از صدور پروانه چرا، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری است.

بر این اساس ، صاحب یا صاحبان پروانه چرا می توانند پس از اخذ مجوز کتبی از واحدهای استانی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری، ضمن ابطال پروانه چرا متعلق به خود تمامی اختیارات و مسئولیتهای ناشی از آن را با رعایت مواردی همچون؛ انتقال فقط به یکی از فرزندان یا همسر، اولویت انتقال در مراتع مشاعی به ترتیب با مرتعداران همان مرتع و مرتعداران مراتع همجوار و سایر افراد حقیقی و حقوقی و اولویت انتقال در مراتع انفرادی و یا مفروز به مرتعداران مراتع همجوار، انتقال دهند.

بر اساس مصوبه دولت، ارزش ریالی یک واحد دامی به منظور محاسبه عوارض سالانه و جرایم ناشی از دام مازاد چرا و یا چرای غیرمجاز دام در مرتع به صورت سالانه توسط وزارت جهادکشاورزی تعیین و اعلام می شود.

همچنین در صورت انصراف از شغل مرتعداری، هرگونه جعل در پروانه چرا به تشخیص مراجع صالح، ترک مرتعداری به مدت دو سال متوالی بدون اخذ مجوز کتبی از سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری، عدم پرداخت عوارض قانونی سالانه و یا شرایط مندرج در پروانه مرتعداری(پروانه چرا)، تغییر کاربری تمام یا بخشی از محدوده پروانه چرا بدون اخذ مجوز قانونی، اجازه استفاده از پروانه چرا به غیر بدون اخذ مجوز کتبی از سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری یا واحدهای استانی، عدم اجرای مفاد مندرج در پروانه چرا، هر گونه واگذاری محدوده پروانه چرا با رعایت قوانین و مقررات مربوط و واقع شدن محدوده پروانه چرا در محدوده شهرها که طرح جامع یا تفصیلی جدید آنها به تصویب مراجع قانونی ذی ربط رسیده است، پروانه چرا ابطال می شود.

بر این اساس، دولت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری را مکلف کرد؛ در اجرای این آیین نامه، شیوه نامه های فنی و اجرایی لازم را تهیه و برای اجرا به واحدهای استانی و ستادی ابلاغ کند.
این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

منبع : دادفران داداندیش

مطالب مرتبط

تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها و موارد مجاز آن - وکیل متخصص تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

آیین نامه اجرایی ماده 44 مکرر قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری