آیین نامه موضوع تبصره 34 قانون توزیع عادلانه آب

آیین-نامه-موضوع-تبصره-34-قانون-توزیع-عادلانه-آب

آئین نامه موضوع تبصره 34 قانون توزیع عادلانه آبمصوب 1372,12,15


آئین نامه موضوع تبصره 34 قانون توزیع عادلانه آبمصوب 1372,12,15

هیات وزیران در جلسه مورخ 15/12/1372 بنابه پیشنهاد شماره 505 /314/43678 مورخ 1/3/1372 وزارت نیرو وبه استناد تبصره ماده ( 34 ) قانون توزیع عادلانه آب - مصوب 1361 - آئین نامه موضوع تبصره ماده ( 34 ) قانون توزیع عادلانه آب را به شرح زیر تصویب نمود

ماده 1 - آب بران مکلفند بهای آب مصرفی خود یا عوارض آن را بر اساس نرخ مصوب و در خصوص آب مصرفی کشاورزی بهای آب یا معادل درصد تعیین شده از محصول را درموعد ومحلی که در قبوض آب مصرفی تعیین شده است بپردازند .

ماده 2 - صورتحساب بهای آب مصرفی یا عوارض متعلق ، برای مصرف کنندگان آب کشاورزی ، صنعتی و سایر مصارف که ازشبکه لوله کشی آب استفاده نمی کنند حسب مورد و امکانات سالی یک تاچهاربار وصورتحساب مصارف شهری وصنعتی وسایرمصارف که ازشبکه لوله کشی یا خطوط انتقال آب یا شبکه های آبیاری یا چاهها استفاده می کنند حداکثر هرسه ماه یکبار تهیه وارسال می شود .
درصورتحساب مذکور علاوه برمشخصات مصرف کننده ونشانی دقیق او، میزان آب مصرف شده ، نوع مصرف ، فاصله زمانی مصرف ، آب بها یاعوارض ، آخرین روزمهلت پرداخت ، محلی که وجه باید درآنجا پرداخت گردد وضمانت اجرای عدم پرداخت به موقع تصریح خواهد شد .

ماده 3 - آخرین روزمهلت باتوجه به بعد مسافت و اوضاع و احوال محلی ، باید طوری تعیین شود که فاصله زمانی بین تاریخ وصول صورتحساب و آخرین روز مهلت برای آب شرب صنعت و کشاورزی کمتر ازیک ماه نباشد .
ماده 4 - تازمانی که تعیین مقدار آب مصرفی کشاورزی به صورت حجمی مقدور نباشد مقدار آب تحویلی به هرهکتار زمین زیرکشت باتوجه به نوع محصول وشرایط اقلیمی برآورد خواهد شد .

ماده 5 - درصورت عدم پرداخت به موقع بهای آب مصرف شده یا عوارض یا درصد تعیین شده ازمحصول ( درمورد آب مصرفی کشاورزی ) ، آب مستنکف ازپرداخت به هر طریق مناسب ازجمله پلمپ محل انشعاب یا مجرای ورود آب ، قطع خواهد شد . چنانچه وجه صورتحساب قبل ازاقدام به قطع آب تادیه گردد،دراین صورت آب قطع نخواهدشد .

ماده 6 - هرگاه درمواردی مانند مورد آبهای کشاورزی قطع آب ازنظرفنی مقدورنباشد یاموجب ضرر اشخاص ثالث گردد، آب بهایاعوارض برابرماده ( 34 ) قانون توزیع عادلانه آب ازطریق اداره ثبت اسناد واملاک محل وصول خواهد شد.

ماده 7 - وصل مجدد آب منوط به درخواست مصرف کننده وتسویه حساب کلیه بدهیهای مربوط به آب بها یاعوارض معوق وهزینه قطع و وصل مجدد به مبلغ تمام شده خواهد بود ودرصورت موافقت شرکت یا سازمان آب امکان تقسیط بدهی وجود خواهد داشت .

ماده 8 - هرگاه قطع آب در نتیجه بی احتیاطی واشتباه کارکنان سازمانهای وصول کننده صورت گرفته باشد دراسرع وقت وبدون دریافت هیچگونه هزینه ای آب مصرف کننده وصل ودرصورت ورود خسارت ذی نفع حق مطالبه خسارات حاصل از قطع آب را خواهد داشت .

ماده 9 - هرگاه مصرف کنندگان آب ، ظرف سه ماه پس ازتاریخ قطع آب برای دریافت صورتحساب یا تسویه دیون معوق خود اقدام ننمایند مستنکف محسوب می شنوند ودرچنین صورتی سازمانهای ذی ربط براساس ماده ( 34 ) قانون توزیع عادلانه آب ، جهت وصول دیون آنها ازاداره ثبت اسناد واملاک محل تقاضای صدور اجرائیه خواهند نمود .

ماده 10 - هرکس نسبت به صورتحساب ارسالی اعتراضی داشته باشد می تواند اعتراض نامه خود را به صورت مستدل تنظیم وظرف دو ماه ازتاریخ صدور برگ صورتحساب به سازمان وصول کننده بفرستد .
اعتراض موجب عدم پرداخت به موقع آب بها یاعوارض نخواهد بود ، سازمان وصول کننده مکلف است اعتراض را مورد رسیدگی قراردهد ودرصورت وارد بودن اعتراض صورتحساب را اصلاح یا درصورت وصول وجه ، اضافه دریافتی را به معترض بازپرداخت نماید همین حکم درموردی که نسبت به قطع آب اعتراضی باتوجه به ماده ( 8 ) این آیین نامه به عمل آید ، نیز جاری است ، مشروط براینکه چنین اعتراضی ظرف یکماه ازتاریخ قطع آب به سازمان مربوط تسلیم شده باشد .

 

منبع : سامانه ملی قوانین و مقررات

مطالب مرتبط

آشنایی با نحله

افزایش قیمت اوراق مسکن

قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی