ارزیابی مال توقیف شده

ارزیابی-مال-توقیف-شده

ارزیابی مال توقیف شده


ارزیابی مال توقیف شده

 

پرسش:در خصوص ارزیابی مال توقیف شده کارشناسی به عمل آمده است. به لحاظ اینکه نسبت به مال توقیف شده معترض ثالث وجود داشته است پرونده جهت رسیدگی به اعتراض ثالث به دادگاه ارسال شده است. مدت مدیدی از بابت رسیدگی پرونده گذشته است. پس از مضـی چند سال از تاریخ ارجاع امر به کارشناس و اخذ نظر کارشناسی که در فرجـه معـین بـه آن اعتراضی هم شده است با توجه به تورم موجود و افزایش قیمت کالا در طی این مدت میزان واقعی و به روز مال توقیف شده چگونه باید برآورد شود؟

نظر هیئت عالی
با توجه به تورم موجود و سپری شدن زمـان طـولانی از تاریخ اظهارنظر کارشناس در ارزیابی مال توقیـف شـده بـه حکـم انصـاف و رعایت حقوق صاحب مال و معترض، ارجاع مجدد به کارشناس برای ارزیابی مال توقیـف شده بلااشکال است. با توجه به مقررات ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمـومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه میتواند رأساً قرار ارجاع امـر بـه کارشـناس صـادر کنـد و نیازی به تقاضای اصحاب دعوا نیست.

نظر اکثریت
با توجه به قاعده لاضرر نظر به میزان تورم و سپری شدن مدت مدیدی از ارزیابی قیمـت مـال از زمان کارشناسی اولیه و با توجه به قاعده عدالت و انصاف، هرچند مقـنن ارزیـابی مجـدد را پیشبینی نکرده است، در اینگونه موارد انتخاب کارشناسی مجدد ضروری است و در نتیجه با اخذ کارشناسی مجدد میزان واقعی و به روز مال توقیف شده، تعیین خواهد شد.

نظر اقلیت
اولاً، قانونگذار ارزیابی کارشناسی مال توقیف شده به صورت مجدد را پیش بینی نکرده اسـت. ثانیاً، صاحب مال هم ارزیابی مجدد را درخواست نکرده است. بنـابراین، ارزیـابی مجـدد مـال توقیف شده ضروری نیست.

منبع : نشست قضایی

مطالب مرتبط

رای وحدت رویه شماره 784 هیات عمومی دیوان عالی کشور

چگونگی اخذ دستور توقیف خودروی فرد بدهکار

تکلیف دادگاه در صورتی که ملک متعلق به محکوم له و معترض ثالث نیست؟