نکاتی درباره طلاق غیابی

نکاتی-درباره-طلاق-غیابی

در موضوع طلاق، اگر وقت رسیدگی به خوانده ابلاغ واقعی نشده باشد و وی در دادگاه نیز حضور نیابد و لایحه نیز نداده باشد، در فرض محکومیت، طلاق غیابی است


اگر دادخواستی علیه شخصی داده شود و خوانده یعنی کسی که علیه او خواسته مطرح شده است، ابلاغیه وقت رسیدگی دادگاه را به شخصه تحویل نگرفته باشد و به تعبیر حقوقی طبق ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی، به او ابلاغ نشده باشد یا اینکه در جلسات دادگاه حاضر نشود و لایحه نیز نداده باشد، در صورت محکوم شدن او رای صادره غیابی است.

رای غیابی ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ در همان شعبه قابل واخواهی است و کسی که رای غیابی علیه او صادر شده است، می‎تواند در مدت مذکور، از دادگاه با ذکر دلیل، تقاضای واخواهی و رسیدگی مجدد کند.

خواسته طلاق هم از قاعده مذکور مستثنی نیست و اگر وقت رسیدگی به خوانده ابلاغ واقعی نشده باشد و در دادگاه نیز حضور نیابد و لایحه هم نداده باشد در فرض محکومیت، طلاق غیابی است.

  طلاق غیابی از طرف مرد

طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، حق طلاق در اختیار مرد است. لذا اگر مردی دادخواست طلاق به طرفیت همسرش بدهد، چه زن در دادگاه حاضر شود یا حضور پیدا نکند و لایحه نیز ندهد، قطعا رای طلاق صادر خواهد شد ولی در حالت دوم رای صادره طلاق غیابی است و زن می‎تواند در مهلت قانونی واخواهی کند.

آنچه اهمیت دارد، این است که رای طلاق به درخواست مرد از سوی دادگاه صادر می‎شود. ولی ثبت طلاق منوط به پرداخت حقوق مالی زن (زوجه) است که در رای دادگاه منعکس می‌شود.

حقوق مالی زوجه در طلاق از طرف مرد، عبارت است از مهریه، اجرت‎المثل ایام زوجیت (به شرط مطالبه از سوی زوجه)، نفقه ایام عده، نفقه معوقه (در صورت مطالبه زوجه و استحقاق او) و شرط تنصیف اموال مندرج در عقدنامه‎ها به شرط امضای این شرط توسط زوج و بودن اموال موجود در هنگام طلاق که بعد از عقد خریداری شده باشد.

اما استفاده از شرط تنصیف، اجرت‎المثل و نفقه معوق، اگر از طرف زوجه درخواست شود، در رای دادگاه در صورت بودن شرایط انعکاس پیدا می‌کند.

بعد از صدور حکم طلاق غیابی به درخواست زوج اگر مهریه قبلا توسط زوجه مطالبه نشده باشد، زوج در صورت مصر بودن و عدم توانایی پرداخت یک‎جای مهریه می‎تواند دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را به همان شعبه صادرکننده طلاق به طرفیت زوجه تقدیم کند.

دادگاه در صورت حضور نیافتن زوجه یا نبودن او با توجه به شهادت شهود زوج، مهریه را تقسیط می‎کند.

طلاق غیابی از طرف زن

اگر زنی به طرفیت شوهر دادخواست طلاق غیابی بدهد و زن دلیلی محکمه‎پسند برای طلاق ارائه کند و شوهر علی‎رغم ابلاغ در دادگاه حاضر نشود، لایحه ندهد و اخطاریه دادگاه هم به او ابلاغ واقعی نشده باشد، رای طلاقی که از سوی دادگاه صادر می‎شود، غیابی است.

اگر احضاریه دادگاه به شخص مورد نظر مثلا شوهر در اینجا ابلاغ شده باشد، طبق ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ واقعی است و اگر به بستگان یا خادم و کارمندان او ابلاغ شود، طبق ماده ۶۹ قانون مذکور ابلاغ قانونی است و اگر نشانی داده‎شده درست باشد ولی کسی حضور نداشته باشد، اخطاریه الصاق می‎شود که طبق ماده ۷۰ ابلاغ قانونی است.

 مرد غایب مفقود الاثر

یکی از مواردی که طبق قانون زوجه می‎تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند، این است که زوج (شوهر) به مدت ۴ سال تمام مفقود باشد. در این صورت مطابق ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی تقاضای طلاق می‏شود.
اگر مرد (شوهر) شروط چاپی عقدنامه را امضا کرده باشد، طبق بندهای ۸ و ۱۱ عقدنامه ترک منزل به مدت ۶ ماه هم از موجبات طلاق خواهد بود و اگر مرد در دادگاه حاضر نشود رای طلاق غیابی است.
اگر زنی از شوهر وکالت در طلاق کامل داشته باشد، می‎تواند با انتخاب وکیل دادگستری به وکالت از شوهر و بدون حضور او و از طریق طلاق توافقی مراحل طلاق را طی کند. توجه داشته باشید که از نظر حقوقی این طلاق به دلیل حضور وکیل مع‎الواسطه برای زوج (شوهر) طلاق غیابی محسوب نمی‎شود.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

آیا زن با داشتن حق طلاق می تواند از شوهرش جدا شود ؟

آیین نامه نحوه اجرای قانون تثبیت آب بهای زراعی به کلیه سازمان های آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان

حق برقراری ارتباط کودک با والدین و خویشاوندان