اثر عدم اعتراض به رای داور در مهلت مقرر

اثر-عدم-اعتراض-به-رای-داور-در-مهلت-مقرر

عدم اعتراض به رای داوری در مهلت مقرر به جهت مخالفت با قوانین موجد حق هم مقید به مهلت مقرر در ماده ۴۹۰ ق آ د م است، اما دادگاه می تواند در صورت بطلان ذاتی رای داور از اجرای آن خودداری کند


استعلام :


آیا رعایت مهلت اعتراض در آراء صادره موضوع ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 لازم‌الرعایه است؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اعتراض و اقامه دعوا مبنی بر ابطال رأی داور مقید به مهلت مقرر در ماده490  قانون آیین دادرسـی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تبصره آن است و جهت اعلام شده مبنی بر بی‌اعتباری رأی داور از سوی معترض از این حیث تأثیری ندارد. با این حال چنانچه مهلت یادشده سپری شده باشد، هر زمان که تقاضای اجرای رأی داور از دادگاه به عمل آید، محـکوم‌علیـه رأی داوری می‌تواند بطلان ذاتی رأی را به دادگاه خاطر نشان سازد. بدیهی است در چنین فرضی دادگاه با عنایت به صدر ماده 489 قانون یادشده در صورت احراز بطلان رأی داور از صدور دستور اجرای آن خودداری می‌کند.

شماره نظریه : 7/99/1768شماره پرونده : 99-127-1768 حتاریخ نظریه : 1399/11/04

منبع : اداره حقوقی قوه قضائیه

مطالب مرتبط

وجه التزام غیر متعارف در رای داور

متن کامل سند تحول قضائی

اثر عدم اعتراض به رای داور در مهلت مقرر