دارایی هر فرد نیروی انسانی آن را هم شامل می شود

دارایی-هر-فرد-نیروی-انسانی-آن-را-هم-شامل-می-شود

دارایی مثبت و حقیقی اشخاص فقط شامل اموال عینی متعلق به ایشان و مطالبت آنان از اشخاص ثالث نمی شود بلکه دارایی مثبت و حقیقی هر شخص علاوه بر دارای بالفعل ایشان ، دارایی بالقوه وی از جمله نیروی کار وی که با توجه به میزان قلیل محکوم به در آینده نزدیک و تا صدور رأی قطعی می تواند در قالب وجه نقد متجلی شود را نیز در برگیردپرونده کلاسه .......... شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دشتستان (برازجان) تصمیم نهایی شماره ..... 
خواهان:......
خوانده:.......


خواسته : اعسار از پرداخت محکوم به 


به نام خدا - به تاریخ 1399/10/30 جلسه شعبه اول دادگاه حقوقی دشتستان در وقت فوق العاده به تصدی اینجانب امضاء کننده ذیل تشکیل است. پرونده 9901343 تحت نظر است. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی دادگاه 


در خصوص دادخواست آقای ............. به خواسته اعسار از پرداخت مهریه موضوع دادنامه ........ که به موجب آن خواهان بابت نحله ایام زوجیت و نفقه ایام عده به پرداخت مبلغ هفت میلیون و صد هزار تومان متعاقب تقدیم دادخواست طلاق از سوی خودش محکوم شده است، دادگاه بر طبق ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان صادر می نماید زیرا علی رغم اینکه ایشان شغل خاصی برای خود معرفی ننموده، بر طبق استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک دارای ملک ثبتی نبوده و استشهادیه محلی نیز بر عدم ملائت ایشان حکایت دارد، وی ملی ( مال دار) محسوب می شود زیرا دارایی مثبت و حقیقی اشخاص فقط شامل اموال عینی متعلق به ایشان و مطالبت آنان از اشخاص ثالث نمی شود بلکه دارایی مثبت و حقیقی هر شخص علاوه بر دارای بالفعل ایشان ، دارایی بالقوه وی از جمله نیروی کار وی که با توجه به میزان قلیل محکوم به در آینده نزدیک و تا صدور رأی قطعی می تواند در قالب وجه نقد متجلی شود را نیز در برگیرد.بنابراین خواهان میتواند با تکیه بر جسم سالم خود و با طرح یک برنامه ریزی عقلی مبادرت به کارگیری توان کاری خود ولو در امور کارگری مربوط به ساختمان نماید و سپس از حاصل آن، محکوم به را پرداخت نماید و از این رو بوده است که حکیمان گفته اند «برو کار کن مگو چیست کار که سرمایه جاودانی است کار»؛ در واقع هدف قانونگذار از تصویب و اعتبار بخشی به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در بحث اعسار جلوگیری از حبس اشخاصی بوده که علی رغم به کارگیری قدرت جسم و تفکر خود ناتوان از ادای دین خود باشند نه اینکه هر شخصی با هر میزانی از محکومیت مالی و با استناد به این قانون خود را مستحق دریافت ارفاقات مقرر در آن بداند. رأی صادره حضوری و با ظرف مدت تا بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان است.
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دشتستان- علی جهانبخش


مطالب مرتبط

رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت شورای حل اختلاف است ؟

اعسار در دعاوی خانواده

آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی

چگونگی طرح و اثبات ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی