نحوه تفکیک املاک

نحوه-تفکیک-املاک

ادارات ثبت مکلفند در موقع تفکیک اراضی محدوده قانونی شهر و حریم آن، عمل تفکیک و افراز را در اجرای ماده 154 اصلاحی قانون ثبت طبق نقشه ای انجام دهند که براساس ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری ها به تصویب شهرداری رسیده باشد


به موجب بند 383 مجموعه بخشنامه های ثبتی « به منظور ایجاد وحدت رویه در تفکیک و افراز املاک در واحد های ثبتی رعایت مواد ذیل ضروری است:
1- ادارات ثبت مکلفند در موقع تفکیک اراضی محدوده قانونی شهر و حریم آن، عمل تفکیک و افراز را در اجرای ماده 154 اصلاحی قانون ثبت طبق نقشه ای انجام دهند که اساس ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری ها به تصویب شهرداری رسیده باشد.
2- در مورد تفکیک ساختمان هایی که مجزا از هم به صورت آپارتمان احداث شده اند، با توجه به گواهی پایان کار صادره از شهرداری و قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اقدام شود.

3- در مورد تفکیک ساختمان هایی که مجزا از هم به صورت آپارتمان احداث گردیده ، چنانچه بر گواهی پایان کار این ساختمان ها دارای مشترکات از قبیل انباری، راهروها ، تابلوی آب و برق ، مراکز حرارتی و برودتی و تهویه و غیره باشند و یا اینکه شهرداری در گواهی صادره ، عرصه را قابل تفکیک نداند، ادارات ثبت باید فقط نسبت به تفکیک اعیان ساختمان ها با رعایت ضوابط مقرر در قانون تملک آپارتمان ها اقدام نمایند و در مواردی که این قبیل ساختمان ها بر اساس گواهی پایان کار دارای مشترکات نباشند، ادارات ثبت راسا نسبت به تفکیک عرصه و اعیان اقدام خواهند نمود.
4. در مورد ساختمان های احداثی قبل از سال 1349 مستندا به تبصره 8 از ماده 100 اصلاحی قانون شهرداری ها، ارائه گواهی پایان کار ضرورتی نداشته و ادارات ثبت راسا اقدام به تفکیک نمایند.
5.در مورد افراز اراضی خارج از محدوده قانونی شهرها نسبت به افراز سهم مشاعی مالکین ، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 48-63/10/24 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، بر اساس قانون و آیین نامه افراز و فروش املاک مشاع عمل می گردد.
6.تکلیف تفکیک اراضی و ساختمان های خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها را آیین نامه استفاده از اراضی و احداث بناء و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها روشن نموده است.

نکات

سردفتران اسناد رسمی حق ندارند با صورت مجلس تفکیکی ناقص که در آن رعایت ضوابط نشده است ، سندی ثبت نمایند.
 رعایت حریم راه آهن به موجب بند 363 مجموعه بخشنامه های ثبتی: ادارات ثبت مکلفند در موقع تحدید حدود، تفکیک و صدور سند مالکیت املاک اشخاص با توجه به ماده 13 قانون خطوط راه آهن (مصوب 1320) ، رعایت حریم قانونی راه آهن را نموده و در موقع انتشار آگهی های تحدیدی و نوبتی یک نسخه آن را هم به ادارات راه آهن ارسال نماید.
 

 تفکیک ملکی که فاقد متراژ و نقشه است

به موجب بند 375 مجموعه بخشنامه های ثبتی: در موقع تفکیک قسمتی از ملک مورد تحدید و یا ثبت شده که بدون قید طول اظلاع و مساحت سند مالکیت آن صادر شده ، نقشه برداری مورد تفکیک و باقی مانده آن با رعایت جهات مذکور در صورت مجلس تحدیدی و سند مالکیت ضروری است ، و باید از حدود مذکور در صورت مجلس تحدید و سند مالکیت تجاوز نشود . در صورت بروز اشکال ، گزارش و کسب تکلیف گردد.

تفکیک اراضی مسیر لوله های نفت و گاز

به موجب بندهای 373و347 مجموعه بخشنامه های ثبتی: در مورد تفکیک اراضی مسیر خطوط لوله مواد نفتی و گاز سراسری، وقت معاینه محلی را به وزارتخانه مربوطه اطلاع داده و با رعایت کلیه مقررات، عملیات مربوطه را انجام دهد. وقت تفکیک حدود اراضی، مسیر لوله نفت را با مهلت معقول به آدرس تهران، امور اداری، قسمت خطوط لوله ابلاغ نمایند.

تفکیک ملک فاقد بناء و ملکی که تحدید نشده

به موجب بند 376 مجموعه بخشنامه های ثبتی : تفکیک املاک فاقد ساختمان که دارای حدود مشخص نیست، منوط به پی کنی از طرف ذی نفع است و نیز نسبت به املاکی که عمل تحدید حدود انجام نشده ، تفکیک قسمتی از آن به وسیله اداره ثبت برای انجام معامله ممنوع است.
نکته : به موجب بند 6 ماده 25 قانون ثبت ، رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات ثبتی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاک شود، با هیات نظارت است مشروط بر اینکه رفع اشتباه مزبور خللی به حق کسی نرساند. اگر رفع اشتباه به حقوق شخصی خللی وارد نماید، از صلاحیت هیات نظارت خارج است و ذی نفع و مدعی باید به دادگاه عمومی محل وقوع ملک مراجعه نماید.


مطالب مرتبط

تفکیک، افراز و تقسیم به چه معنی ایست و چگونه انجام میشود ؟

قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 02 20

اصطلاحات کاربردی در خرید و فروش مسکن

آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

ضوابط اجرایی مربوط به چگونگی اجرای ماده 1 لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها