اعتراض همسایه به تخلفات ساختمانی ملک مجاور

اعتراض-همسایه-به-تخلفات-ساختمانی-ملک-مجاور

ابطال پروانه ساختمانی به دلیل تخلفات ساختمانی امکان پذیر است


موضوع شکایت و خواسته : مستندا به مادتین ۵۵ و ۵۷ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری به عنوان شخص ثالث و رسیدگی مجدد بر اساس متن دادخواست ... رای شایسته نیست به رای ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۱۰۳۴ مورخ ۹۹/۴/۷ 
شماره و تاریخ تصمیم / رای مورد اعتراض :۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۱۰۳۴ مورخ ۹۹/۴/۷ شعبه ی سوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری
ضمائم و مستندات:یک وکالت نامه - اسناد مالکیت ۶ دانگ -مدارک شهرداری احکام ... تجدید نظر- نظریه کارشناسی
شرح شکایت : ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام احتراما موکلین اینجانبان مالکین پلاک ثبتی ۵۲۸۹ فرعی ۱۸ اصلی مفروز از ۱۲۹ بخش ۴ ثبتی ۱۴ لاهیجان (پیوست ۱و۲) که در سال ۱۳۹۶ مبادلت به اخذ پروانه ساختمان به شماره۳۰۹۲۵/۲۳۰ مورخ ۹۶/۱۲/۵ شهرداری لاهیجان بر مبنای ۶۰٪ سطح ۰۰۰۰ و تراکم ۱۸۰٪ نموده که بر اساس مقررات و ضوابط جدید شهرداری سطح اشغال از ۶۰٪ به ۷۰٪ ارتقاء یافته و عملیات ساختمانی بر مبنای پروانه صادره با حفظ کلیه مقررات و ضوابط انجام و عملیات ساختمانی به پایان می رسد که با شکایت مالکین ملک مجاور از شهرداری لاهیجان با ثبت صدور‌ پروانه ساختمانی و شعبه ۱۲ محترم دیوان عدالت دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۳۸۰۰۳۰۵ مورخ ۹۸/۱/۲۱ صادر میابد (پیوست ۳) با اعتراض شکات پرونده به شعبه ۳ تجدید نظر دیوان عدالت ارجاع و دادنامه تجدید نظر ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۱۰۳۴ مورخ ۹۹/۴/۷ مبنی بر ابطال پروانه صادر میگردد ، لذا با توجه به اینکه رای صادره به حقوق مکتسبه موکلین خلل وارد کرده اعتراض ورود شخص ثالث به شرح آتی تقدیم حضور میگردد. 
پاسخ شهرداری به ..... شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری : تنها مرجع ناظر بر احداث بنا و ساخت و ساز در شهرها به نص صریح قانون در ..... مادت ۱۰۰ قانون شهرداری ها ، شهرداری میباشد که بر اساس ضوابط طرح های جامع و تفضیلی شهرها که به تصویب هیات وزیران میرسد انجام میپذیرد که شهرداری لاهیجان کلیه ضوابط را رعایت نموده و نسبت به اعطای جواز با دریافت کلیه حقوق و عوارض ..... اقدام نموده است (پیوست ۴)
نکته: طبق اعلام شهرداری لاهیجان ملک مجاور در سال ۱۳۸۲ اقدام به اخذ جواز نموده که سطح اشغال ۵۰٪ بوده و در زمان درخواست پروانه موکلین ضوابط و مقررات دگرگون و سطح اشغال بر مبنای ۷۰٪ پروانه صادر و طویل تر‌ بودن ملک طبیعی میباشد و در کارشناسی محترم تامین دلیل به به ۸۰٪ اشاره نمود، که مبنی بر اشتباه بودن و مرجع رسیدگی کننده دچار ..... کمی‌نموده است (پیوست ۵)
با توجه به اتمام عملیات ساختمانی ۷۰٪ پروانه ساختمانی صورت گرفته است.
توجه رای صادره از شعبه محترم سوم تجدید نظر بر مبنای نظریه کارشناس ماخوذه از شورای حل اختلاف لاهیجان میباشد که ۸۰٪ سطح اشغالی عنوان شده ...... از اعراب ندارد و بر اساس مجوز صادره از سوی شهرداری ۷۰٪ سطح اشغال صحیح است به ........ شایسته بود شعبه محترم با دقت و ظرافت بیشتر به  ...... کارشناسی می نگریست تا شبهه ای برای قاضی محترم ایجاد ......  لذا ارجاع به کارشناسی یاهیات کارشناسی مورد استدعاست تا خطای کارشناسی قبلی بر آن حکام محرز گردد. 
علیهذا مستندا به مادتین ۵۵ و ۵۷ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با عنایت به اینکه موکلین بر اساس پروانه ساختمانی شهرداری لاهیجان، هیچگونه خلاف ساختمانی در سطح اشغال و تراکم ساختمان احداثی مرتکب نشده و موجبات ضرر و زیان و خسارت جبران ناپذیری از ناحیه ملک مجاور به موکلین وارد شده و با توجه به صدور رای بر مبنای نظریه غلط کارشناسی دادگاه نیز به خطا رفته است از محضر محترم دادگاه محترم استدعای صدور رای شایسته را دارا میباشم - یاد آوری موکلین به تازگی متوجه صدور‌حکم مرجع تجدید نظر گردیده اند و ...... اینکه ملک مذکور موکلین در داخل ساختمان احداثی مختصر خلاف ساختمانی داشته که موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مطرح و منتهی به صدور حکم و پرداخت جریمه گردیده است (پیوست ۶)


شماره دادنامه : ۳۴۴۳
مرجع رسیدگی کننده : شعبه ۳ تجدید نظر دیوان عدالت اداری 
معترض ثالث : حسن ... و محمد .. و سید جلال ... با وکالت محمد حسین ... و عباداله ..
طرف اعتراض : ۱- شهرداری لاهیجان ۲- علی کریم حدیثی - نرجس کریم حدیثی - محمد حسین کریم حدیثی - محمدرضا کریم حدیثی - فرشته السادات موذن جمشیدی 
موضوع اعتراض : دادنامه شماره ۱۰۳۴-۹۹/۴/۷ صادره از این شعبه دیوان
گردش کار‌: به موجب دادنامه شماره ۶۴-۹۸/۱/۲۱ از شعبه ۱۲ بدوی دیوان حکم ورود شکایت و ابطال پروانه ساختمانی شماره ۳۰۹۲۵/۲۳۰ متعلق به نامبردگان معترض صادر شد و با تجدید نظر خواهی شهرداری دادنامه معترض عنه مبنی بر ابرام رای بدوی مذکور اصدار یافت و معترضین اظهار می نمایند آنچه که در نظریه هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری آمده مبنی بر اینکه ساختمان موضوع پروانه با ۰/۸۰ سطح اشغال ساخته شده اشتباه است و سطح آن ۰/۷۰ است و صدور رای بر‌مبنای آن موجب تضییع حقوق آنان گردیده و تقاضای رسیدگی مجدد نمودند. شعبه پس از بررسی اوراق پرونده مربوطه و نیز دلایل و مدارک ارائه شده از سوی معترض فوق الذکر با حضور اعضاء شعبه و انجام مشاوره قضائی ختم رسیدگی را اعلام و به شرح برگ آتی رای صادر میگردد.


رای دیوان 


در خصوص اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره ۱۰۳۴-۹۹/۴/۷ صادره از شعبه ۳ تجدید نظر دیوان عدالت اداری ، با توجه به اوراق پرونده و بررسی مجدد و محتویات پرونده اصلی و اسناد و مدارک ابرازی ادعای تضییع حقوق معترضین بلا دلیل است و دادنامه مورد اعتراض فاقد ایراد و اشکال است و اعتراض به عمل آمده به کیفیتی نیست که اساس استدلال و استنباط آن را مخدوش نماید و مطابق مقررات و موازین قانونی صادر گردیده بنابر این شکایت معترض ثالث غیر موجه تشخیص و به استناد ماده ۵۷ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد صادر و اعلام میگردد.
رای صادراه قطعی است/۵
رئیس شعبه سوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری -جواد جباری 
مستشاران شعبه سوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری - زین العابدین / علیرضا خلیل زاده

منبع : سایت دکتر علی صابری

مطالب مرتبط

قانون بودجه سال 1399 کل کشور

شکایت همسایه مجاور نسبت به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 740 و 741

ابطال پروانه ساختمانی

اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری مورخ 1399 10 23 دادنامه 9909970905811509