رای وحدت رویه شماره 79 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-وحدت-رویه-شماره-79-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

تغییر کاربری اراضی شهری به صرف تقاضای اشخاص ذی نفع فارغ از مقررات قانونی و اصول فنی مربوط به تأسیسات ‌عمومی شهری به ویژه در مورد زمین هایی که حق استفاده مجاز از آن ها تثبیت شده و با صدور جواز ساختمانی به مرحله اجراء درآمده است، جواز قانونی‌ندارد


 کلاسه پرونده: 115/73
شماره دادنامه: 79
تاریخ: 16 مهر 1373   
‌مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
‌شاکی: رییس شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری
‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از هیأت تجدید نظر دیوان عدالت اداری

مقدمه:

الف - هیأت تجدید نظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 715,72.1 موضوع تقاضای تجدید نظر اداره حقوقی شهرداری تهران نسبت به‌دادنامه شماره 1023 - 71.12.23 صادره از شعبه نهم دیوان در پرونده کلاسه 817.70 طی دادنامه شماره 471 - 72.5.12 دادنامه بدوی را عیناً‌ تأیید نموده است.
ب - هیأت تجدید نظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ت 578,72.2 موضوع تقاضای تجدید نظر اداره کل مسکن و شهرسازی استان فارس‌کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و اداره کل آموزش و پرورش استان فارس نسبت به دادنامه شماره 442 -441 مورخ 72.5.11 صادره از شعبه نهم دیوان در پرونده کلاسه 23.72 و 1381.71 به شرح دادنامه شماره 472 - 72.11.20 چنین رای صادر‌نموده است: با توجه به تعریف طرح تفصیلی در بند 3 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب‌سال 1353 و حدود وظایف کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 تغییر کاربری زمین‌مورد شکایت به آموزشی از سوی کمیسیون یاد شده در حدود صلاحیت آن کمیسیون صورت رفته، و به همین جهت رای شماره 442 - 441 مورخ72.5.11 صادره از شعبه نهم دیوان عدالت اداری فسخ و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.
جلسه‌هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

‌رای وحدت رویه

‌اعمال اختیار مندرج در ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع تغییر طرح تفصیلی با توجه به تعریف آن به شرح بند 3‌ ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مستلزم مراعات اصول مربوط به مراحل تهیه و تنظیم طرح اصلاحی و‌پیشنهاد آن توسط مراجع قانونی ذیربط و توجه به ضوابط و معیارهای فنی و تخصصی از لحاظ احراز ضرورت تغییر طرح و تناسب زمین مورد نظر از‌حیث مساحت و محل وقوع برای رفع نیازمندیهای عمومی و همچنین منوط به رعایت حقوق مکتسب اشخاص در اراضی مذکور و نهایتاً هماهنگی آن‌با طرح جامع شهر است. بنابر این تغییر کاربری اراضی شهری به صرف تقاضای اشخاص ذی نفع فارغ از مقررات قانونی و اصول فنی مربوط به تأسیسات ‌عمومی شهری به ویژه در مورد زمین هایی که حق استفاده مجاز از آن ها تثبیت شده و با صدور جواز ساختمانی به مرحله اجراء درآمده است، جواز قانونی‌ندارد و دادنامه شماره 471 مورخ 72/5/12هیأت تجدید نظر دیوان مبنی بر تأیید دادنامه شماره 1023 مورخ 71/12/23 شعبه نهم دیوان در پرونده‌کلاسه 817/70 که مفید این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان‌عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی‌پور

منبع : دیوان عدالت ادرای

مطالب مرتبط

همه چیز در مورد طرح هادی

مسئولیت ناشی از سقوط درخت یا سرشاخه در پارک های جنگلی

رای وحدت رویه شماره 791 هیات عمومی دیوان عالی کشور

لزوم تعیین جریمه بر اساس تعرفه زمان وقوع تخلف و مساحت بنا

دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی

اخذ وجه مازاد پرداختی به بانک در اثر پرداخت اقساط وام