اعتراض به کمیسیون ماده صد شهرداری (احداث قبل از طرح تفصیلی)

اعتراض-به-کمیسیون-ماده-صد-شهرداری-(احداث-قبل-از-طرح-تفصیلی)

مطابق تبصره ۹ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۱,۰۴,۱۳۳۴، ساختمان هایی که پروانه ساخت آن ها قبل از تصویب نقشه جامع شهر صادر شده از شمول تبصره ۱ ماده ۱۰۰ معاف می‌باشند


حکم به ورود

شاکی: .....
طرف شکایت: .....
خواسته: اعتراض به رای شماره ..... مورخ ..... کمیسیون ماده صد شهرداری

گردش کار:

شاکی دادخواستی به خواسته فوق تقدیم دیوان عدالت اداری کرده که در تاریخ ... ثبت دبیرخانه و سپس به این شعبه ارجاع شده و به طور خلاصه اظهار داشته است: اینجانب مالک پلاک ثبتی شماره ...... فرعی از ..... اصلی بخش ........ بوده که در سال ۱۳۵۳ اقدام به احداث بنای تجاری نموده اما کمیسیون ماده صد شهرداری با گذشت مدت زمان بسیار طولانی با به جریان انداختن پرونده، حکم به تخریب کامل مستحدثات صادر نموده است. دادخواست و ضمایم به‌ طرف شکایت ابلاغ‌شده که در پاسخ اعلام کرده است: نظر به تصویب طرح تفصیلی با عنایت به این که پهنه ای که ملک شاکی در آن واقع است دارای کاربری مسکونی بوده و شهرداری نیز مکلف به تبعیت از طرح تفصیلی می باشد، بنابراین شهرداری در راستای عمل به وظایف قانونی خود موضوع را به کمیسیون ارسال و کمیسیون طبق مقررات به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نموده است. اینک در وقت مقرر/فوق‌العاده پرونده تحت نظر است، با توجه به مفاد دادخواست و مستندات موجود در پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر رای صادر می‌شود.

رای شعبه 

هرچند وفق رأی وحدت رویه شماره ۷۹ مورخ ۱۶/ ۰۷/ ۱۳۷۳ و رای شماره ۱۲۲۷-۱۲۲۴ مورخ ۰۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مفاد ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۲۲/ ۱۲/ ۱۳۵۱، شهرداری در صدور پروانه مکلف به رعایت شروط، مقررات طرح تفصیلی و اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری است و در صورت عدم رعایت طرح جامع و تفصیلی کمیسیون ماده صد مکلف به رسیدگی است، اما با عنایت به این که در مانحن فیه اولاً مطابق جواز کسب ارائه شده، برگ تشخیص مالیات، قبض برق ، برگ پرداخت حق بیمه کارکنان به تامین اجتماعی و نظریه کارشناس رسمی قدمت ساختمان متنازع فیه قبل از سال ۱۳۵۶ محرز است، ثانیاً طرح جامع شهر در سال ..... و طرح تفصیلی آن در سال .... و بعد از احداث بنا توسط شاکی به تصویب رسیده است و مطابق تبصره ۹ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۱/ ۰۴/ ۱۳۳۴، ساختمان هایی که پروانه ساخت آن ها قبل از تصویب نقشه جامع شهر صادر شده از شمول تبصره ۱ ماده ۱۰۰ معاف می‌باشند، بنابراین رای معترض عنه واجد ایراد تشخیص و به استناد مقررات مذکور و مواد ۱۰ ، ۱۱ و ۶۳ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/ ۰۳/ ۱۳۹۲، حکم به ورود شکایت، نقض رای کمیسیون و ارجاع به همان کمیسیون جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می گردد. این رای برابر ماده ۶۵ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
دادرس/  رئیس شعبه ... دیوان عدالت اداری

منبع : سامانه ساعد دیوان عدالت اداری

مطالب مرتبط

لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)

رای شماره 55 مورخ 1399-04-17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام بطلان معامله به دلیل مغایرت کاربری ملک فروخته شده

مسئولیت دولت در شکستن درختان جنگلی

صدور سند تفکیکی طبق قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی فاقد سند رسمی

اعتراض به رای کمیسیون ماده صد شهرداری به جهت پلمپ و اعاده به وضع سابق (پلمپ مطب و آزمایشگاه)