انتقال سند به دیگری توسط محکوم علیه ابطال سند قبل از اجرای حکم

انتقال-سند-به-دیگری-توسط-محکوم-علیه-ابطال-سند-قبل-از-اجرای-حکم

در صورتی که در خصوص سند ملکی رای ابطال آن صادر گردد ولی قبل از ابطال سند توسط اداره ثبت، محکوم علیه آن را به دیگری منتقل کند، محکوم له باید به طرفیت شخص اخیر نیز دعوای ابطال سند مطرح کند


سوال :

در صورتی که حکم بر ابطال سند علیه شخص «الف» صادر و قطعی گردد پیش از اعلام به اداره ثبت شخص «الف» ملک را با سند رسمی به شخص «ج» انتقال می‌دهد با وصف فوق آیا رأی صادره اثری نسبت به سند رسمی شخص «ج» دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ نحوه اعمال اثر رأی نسبت به سند رسمی شخص «ج» چه کیفیتی خواهد بود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در فرضی که بعد از صدور حکم ابطال سند و قطعیت آن و قبل از اجرای آن، محکوم علیه ملک را به نام شخص ثالث انتقال دهد، چون سند در دفتر املاک به نام محکوم علیه نیست، امکان اجرای حکم وفق ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی و ابطال سند وفق ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 25/4/1354 نیست و محکوم له لزوماً باید دعوای ابطال سند رسمی علیه منتقل‌ الیه یاد شده اقامه و برای جلوگیری از حدوث وضعیت مشابه با اخذ دستور موقت مبنی بر منع انتقال ملک، مانع انتقال آن به شخص دیگری شود.

نظریه مشورتی شماره 7/98/927 مورخ 1398/08/12


مطالب مرتبط

چند نکته مهم در خصوص دعوای تنظیم سند رسمی

عدم ابطال سند بعد از ثبت ملک در دفتر املاک به نام ورثه یا موصی له

آشنایی با صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری

مطالبه غرامت از سوی مشتری جاهل به مبیع مستحقٌ‌للغیر

مصداق حیله و تقلب به عنوان جهت اعاده دادرسی