عدم صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری در رسیدگی به عدم پرداخت عوارض قطعی شده توسط مؤدیان

عدم-صلاحیت-کمیسیون-ماده-77-قانون-شهرداری-در-رسیدگی-به-عدم-پرداخت-عوارض-قطعی-شده-توسط-مؤدیان

چنانچه مؤدیان، عوارض نوسازی خود را پرداخت نکند این موضوع قابل طرح در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری نیست


پرسش

چنانچه مؤدیان، عوارض نوسازی خود را پرداخت نکند این موضوع قابل طرح در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری است؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (1) مدنی: حدود صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری، رفع هرگونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض است. در فرض سؤال، میزان عوارض، قطعی شده که در این صورت با توجه به ماده 12 قانون نوسازی و عمران شهری و ماده 13 آیین نامه ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض، شهرداری باید نسبت به وصول عوارضِ قطعی شده اقدام کند. بنابراین، اتفاق‌نظر اعلام شده تأیید می‌شود.

نظر اکثریت

ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 12 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 20 خرداد 1349 هیأت وزیران، اشعار می‌دارد: «شهرداری ها باید بر اساس ماده 12 قانون نوسازی و عمران شهری و ماده 13 آیین نامه ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض، مشتمل بر مؤدیانی که تا تاریخ مقرر، عوارض قطعی  شده خود را نپرداخته اند و شماره پلاک محل سکونت ملکی مؤدی و همچنین شماره اشتراک برق به تدریج ظرف دو ماه به مؤسسات برق ارسال خواهند داشت تا نسبت به وصول عوارض اقدام کنند». بنابراین این موضوع قابل طرح در کمیسیون موضوع ماده 77 نیست.

محسن رفعتی-وکیل متخصص دعاوی ملکی و اراضی

منبع : مرکز آموزش قوه قضائیه

مطالب مرتبط

سوپیشینه کیفری به چه معناست؟ چه آثاری دارد؟

پیش نویس آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی

رای شماره 55 مورخ 1399-04-17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ابطال مواد ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ آیین‌نامه نحوه و تربیت وصول پذیره و اهدایی

رای وحدت رویه شماره 699 دیوان عالی کشور مورخ 22-3-1386