اثبات مالکیت

اثبات-مالکیت

دعوی اثبات مالکیت نسبت به املاکی که دارای سابقه ثبتی هستند قابلیت استماع ندارد


اثبات مالکیت نسبت به املاکی که داره سابقه ثبتی هستند قابلیت استماع ندارد چرا که با وجود سند رسمی مالکیت صدور حکم بر اثبات مالکیت موجب مالکیت معارض می گردد.

رای دادگاه

درخصوص تجدید نظرخواهی آقای............. به طرفیت آقای............. ، نسبت به دادنامه شماره 3282297 مورخ 24/11/1400 صادره از شعبه....... دادگاه محترم عمومی(حقوقی) شهرستان......... در پرونده کلاسه 0001347 که به موجب آن درخصوص دعوای تجدید نظر خواه بخواسته ادعای مالکیت نسبت به یکدانگ ساختمان به پلاک ثبتی(اصلی) 35335 و مطالبه خسارات قانونی که با استدلال آمده قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام گردیده است با توجه به محتویات پرونده اولا: ملک مورد نزاع دارای پلاک و سابقه ثبتی می باشد لذا صدور رای بر اثبات مالکیت موجب صدور اسناد مالکیت معارض می گردد فلذا جهت جلوگیری از صدور اسناد مالکیت معارض دعوای مطروحه قابلیت پذیرش ندارد ثانیا: مالکیت از وظایف ادارات محترم ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی می باشد نه محاکم دادگستری علی هذا نظر به اینکه اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض دادنامه تجدید نظر خواسته را فراهم آورد، از ناحیه تجدید نظر خواه به عمل نیامده و در این مرحله از رسیدگی، دلیل جدید و مطلب خاصی که قابل تامل و امعان نظر بوده و مستلزم بررسی باشد، ارائه نشده و دادنامه مذکور موافق موازین قانونی صادر شده و اشکال اساسی بر روند دادرسی دادگاه  محترم بدوی وارد نمی باشد، با رد تجدید نظر خواهی به لحاظ عدم انطباق آن با هیچکدام از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، مستندا به ماده 353 همان قانون، دادنامه تجدید نظر خواسته را تایید و اعلام می دارد این رای قطعی است.
محسن رفعتی_وکیل متخصص دعاوی ملکی و اراضی


مطالب مرتبط

طرح دعوای خلع ید اموال غیرمنقول

واگذاری مستقل پارکینگ آپارتمان

آیین نامه مستند سازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول

رای شماره 55 مورخ 1399-04-17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت در حریم شهر (نمونه رای)