انتقال حق تخلیه به مالک جدید در قانون 56

انتقال-حق-تخلیه-به-مالک-جدید-در-قانون-56

اگر در زمان انتقال مورد اجاره، به عنوان مثال، مراتب تعدی یا تفریطِ مستأجر، به آگاهی خریدار رسیده و معامله با وضع موجود انجام شده باشد، در این صورت به نظر می رسد مالک جدید (خریدار) حق درخواست تخلیه به علت پذیرش اجاره با شرایط موجود در زمان انتقال را ندارد


در روابط تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 چنانچه یکی از جهات فسخ اجاره یا تخلیه وفق ماده 14 قانون مزبور، برای موجر ایجاد شود (مثلاً تعدی یا تفریط در عین مستأجره)؛ آیا پس از انتقال ملکیت عین مستأجره به شخص دیگر، آیا منتقل الیه (مالک جدید) می‌ تواند به استناد جهات مزبور طرح دعوای تخلیه یا فسخ، حسب مورد نماید؟ 

براساس قاعده کلی، کلیه حق و حقوق مالک به جهت قائم مقامی منتقل الیه به مالک جدید منتقل می گردد، این قاعده در روابط استیجاری هم مستثنا نیست؛ بنابراین اگر موجر مورد اجاره را به غیر منتقل نماید کلیه حقوق او به مالک جدید منتقل می‌ شود.
به عنوان مثال، در صورتی‌ که در عین مستأجره تعدی یا  تفریط ایجاد شود ولو این عمل در زمان مالکیت مالک قبلی صورت گرفته باشد، مستأجر ضامن بوده و مسئول است و موجر می‌ تواند حسب مورد قرارداد اجاره را فسخ یا درخواست تخلیه کند؛ اما اگر در زمان انتقال مورد اجاره، به عنوان مثال، مراتب تعدی یا تفریطِ مستأجر، به آگاهی خریدار رسیده و معامله با وضع موجود انجام شده باشد، در این صورت به نظر می رسد مالک جدید (خریدار) حق درخواست تخلیه به علت پذیرش اجاره با شرایط موجود در زمان انتقال را ندارد.

محسن رفعتی_وکیل متخصص دعاوی ملکی و اراضی


مطالب مرتبط

چه زمانی تخلیه ملک مسکونی مطرح می­شود؟

دایمی یا موقت بودن اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356

انتقال مورد اجاره به غیر بدون رضایت مالک یا حکم دادگاه در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56

اجاره پشت بام صحت ندارد

نمونه رای در خصوص عدم پذیرش سند عادی در اعتراض به تشخیص ملی بودن زمین