تغییر کاربری در املاک مشاعی

تغییر-کاربری-در-املاک-مشاعی

مالکان آپارتمان بر مشاعات ساختمان از جمله حیاط و راهروها حق مالکیت دارند و تجویز تصرف و تغییر کاربری احد از شرکا بدون اذن سایر مالکان خلاف قانون بوده و صدور پروانه برای یکی از مالکین آپارتمان از سوی شهرداری برای تغییر کاربری حیاط ساختمان برخلاف حقوق سایر مالکان است


شماره دادنامه : 1694035
موضوع تجدیدنظر خواسته: اعتراض به رای شماره 350752 شعبه 2 بدوی

گردشکار: اقای ف.خ به طرفیت شهرداری سنندج به خواسته ابطال پروانه ساختمان دادخواستی را تقدیم دیوان عدالت اداری نموده که به شعبه بدوی ارجاع سپس اقای ع.ع تحت عنوان وارد ثالث دادخواست دیگری در جهت تایید اقدامات شهرداری تقدیم دیوان نموده و پس از اتمام تشریفات قانونی طبق دادنامه مذکور حکم بر رد شکایت شاکی اصیل صادر گردیده است. شاکی اصیل نسبت به این رای اعتراض و با ذکر دلائلی تجدیدنظر خواهی کرده است پس از انجام اقدامات قانونی اینک شعبه تجدیدنظر با حضور اعضا تشکیل و بعد از ملاحظه پرونده های بدوی و تجدیدنظر اسناد و مدارک موجود در آنها و انجام شور ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر اقدام به صدور رای می نماید.

رای دیوان

هرچند استفاده اختصاصی از حیاط ( تحت عنوان حیاط ) برای وارد ثالث است لکن نظر به اینکه مالکان آپارتمان بر مشاعات ساختمان از جمله حیاط و راهروها به صورت مشاعی حق مالکیت دارند و تجویز تصرف و تغییر کاربری احد از شرکا بدون اذن سایر مالکان برخلاف حکم ماده 581 قانون مدنی و قانون تملک آپارتمان ها و صدور پروانه برای مالک آپارتمان طبقه هم کف برای تغییر کاربری حیاط ساختمان برخلاف حقوق سایر مالکان است با پذیرش تجدیدنظرخواهی و مستندا به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دادنامه معترض عنه نقض و حکم بر ورود شکایت و ابطال پروانه ساختمان مورد دعوی صادر می گردد. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری                        مستشار شعبه سوم تجدینظر دیوان عدالت اداری 

                  جواد جباری                                                         علی رضا خلیل زاده


مطالب مرتبط

ابطال پروانه ساختمانی

ابطال یا اصلاح پروانه ساختمان توسط شهرداری (نظریه مشورتی)

ابطال پروانه ساخت به دلیل عدم رعایت تراکم و سطح اشغال در پروانه

رای شماره 812 هیات عمومی دیوان عدالت اداری