انتقال منافع عین مستاجره به دیگری

انتقال-منافع-عین-مستاجره-به-دیگری

تجدید نظر خواه مدعی شده انتقالی صورت نگرفته بلکه نوعی مشارکت در کسب است در حالیکه اوضاع و احوال موجود مثبت ادعای ایشان نیست زیرا غیر منطقی است که مغازه و کسب و کار متعلق به تجدید نظرخواه ردیف اول باشد لکن تابلو با مشخصات و شماره تلفن آقای بهرام  و ذکر مدیریت ایشان بالای مغازه نصب شده باشد ضمن آنکه اگر ادعای مستاجر صحیح باشد می بایست ایشان مالیات مشاغل تحت عنوان شغل قصابی پرداخت کرده باشد که مدرک مثبته ای در این باب ارائه نشده است


دادگستری کل استان مرکزی 
فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا » 
شعبه 5 دادگاه تجدید نظر دادگستری استان مرکزی 
دادنامه 
تاریخ تنظیم : 1402٫12٫22 
شماره دادنامه : 140226390004660553 
شماره پرونده : 140126920002112944 

تجدید نظر خواه : آقای ذبیح الله ... فرزند عزیز الله با وکالت آقای امید ... که در ادامه رسیدگی استعفا داده است به نشانی استان مرکزی خمین خ شریعتی...
تجدید نظر خواندگان : 1- آقای احمد .... فرزند عباسعلی با وکالت آقای مهدی رفعتی فرزند شیبت الله به نشانی استان مرکزی - شهرستان خمین - خمین - میدان سرداران شهید مجتمع ولیعصر طبقه اول واحد 5 و آقای محسن رفعتی فرزند شیبت الله به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - تهران - خ فاطمی - نبش خ پنجم - جنب بانک سپه - پ 20 - ط5 - واحد 10 
2. آقای بهرام ... فرزند یداله به نشانی استان مرکزی - شهرستان خمین - شهر خمین - خیابان شریعتی 
تجدید نظر خواسته : دادنامه شماره 140226390000815933 - 1402٫3٫17 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی خمین 

رای دادگاه 

در خصوص (الف) دادخواست تجدید نظر خواهی آقای ذبیح اله ... با وکالت آقای امید... که در ادامه رسیدگی استعفا داده است، به طرفیت آقای احمد ... با وکالت آقایان محسن و مهدی رفعتی و آقای بهرام... نسبت به دادنامه شماره 140226390000815933 مورخ 1402٫3٫17 صادره در پرونده کلاسه 0200025 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی خمین که بموجب آن راجع به دعوای آقای احمد... به طرفیت تجدید نظر خواه و دیگر تجدید نظر خوانده فوق الذکر به خواسته تخلیه یک باب مغازه تحت پلاک 12 فرعی از 403 اصلی به انضمام خسارات دادرسی ، دادگاه محترم بدوی پس از رسیدگی و با استدلال مندرج در دادنامه معترض عنه ، با احراز تخلف مستاجر(تجدید نظرخواه ) در انتقال مورد اجاره بدون اذن و اجازه موجر به آقای بهرام ...، حکم بر تخلیه خواندگان بدوی و پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان بدوی صادر و اعلام نموده است.

(ب) دادخواست تجدید نظرخواهی آقایان ذبیح اله .... و بهرام ... با وکالت آقای محسن ... به طرفیت آقای احمد .... با وکالت وکلای فوق الذکر نسبت به دادنامه شماره 140226390003313232 مورخ 1402٫9٫16 صادره در پرونده موصوف که بموجب آن حقوق کسبى مستاجر طبق نظریه کارشناسان 1٫750٫000٫000 ریال تعیین و مقرر شده قبل از تخلیه به مستاجر پرداخت شود. با توجه به اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لوایح تجدید نظر خواهی واستماع اظهارات وکلای طرفین در جلسه رسیدگی مورخ 1402٫12٫20 در این شعبه، هیات دادگاه، تجدید نظر خواهی معترضین را وارد نمی داند زیرا طبق اوراق پرونده و حتی اظهارات تجدید نظرخواه در جلسه رسیدگی در این شعبه، فعالیت کسبی آقای بهرام .. در مغازه با شغل قصابی محرز و مسلم است حال تجدید نظر خواه مدعی شده انتقالی صورت نگرفته بلکه نوعی مشارکت در کسب است در حالیکه اوضاع و احوال موجود مثبت ادعای ایشان نیست زیرا غیر منطقی است که مغازه و کسب و کار متعلق به تجدید نظرخواه ردیف اول باشد لکن تابلو با مشخصات و شماره تلفن آقای بهرام ... و ذکر مدیریت ایشان بالای مغازه نصب شده باشد ضمن آنکه اگر ادعای مستاجر صحیح باشد می بایست ایشان مالیات مشاغل تحت عنوان شغل قصابی پرداخت کرده باشد که مدرک مثبته ای در این باب ارائه نشده است بنابراین انتقال مورد اجاره به غیر محرز است ضمن آنکه دلیلی که حکایت از اذن قبلی یا قراردادی موجر با اجازه بعدی انتقال باشد نیز وجود ندارد و طبق مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 اصل بر عدم امکان انتقال مورد اجاره به غیر است مگر کتبا این اجازه به مستاجر داده شده باشد که در مانحن فیه مستاجر چنین اختیاری نداشته است و با عنایت به اینکه حق سرقفلی به معنای خاص مستلزم پرداخت وجهی به مالک در آغاز رابطه استیجاری است که از ناحیه تجدید نظر خواه تصویر برابر با اصل است دلیلی بر این امر ارائه نشده و صرف قید سرقفلی در قرارداد بین تجدید نظرخواه و مستاجر قبلى موجب تحقق حق سرقفلی به نفع منتقل الیه و علیه مالک عین نیست خصوصا آنکه اصل بر عدم وجود سرقفلی به معنای خاص است و هر کس مدعی چنین حقی باشد باید آن را ثابت کند که در جلسه رسیدگی این شعبه ، تجدید نظرخواه عاجز از اثبات این امر بود بنابراین آرای صادره مغایرتی با قوانین نداشته و تجدید نظرخواهان در این مرحله از رسیدگی ایراد و اعتراض موثر و موجهی که بر ارکان و اساس دادنامه های تجدید نظرخواسته خدشه وارد و نقض آن را ایجاب نماید به عمل نیاورده اند اگرچه وفق مقررات مواد 27 و 28 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 دادگاه مکلف بوده مواعد را تعیین نماید که چنین نکرده بر این اساس این دادگاه از باب اصلاح اضافه می نماید موجر مکلف است ظرف سه ماه از ابلاغ رای قطعی مبلغ حقوق کسبی را بحساب سپرده تودیع و الا رای صادره ملغی الاثر میشود و در صورت پرداخت وجه مذکور این مبلغ به تجدید نظر خواه ردیف اول پرداخت خواهد شد و تجدید نظرخواهان از تاریخ تودیع حقوق کسبی ظرف دو ماه مکلف به تخلیه است؛ النهایه با توجه به اینکه مطالب عنوان شده در مقام تجدید نظر خواهی مشمول هیچ یک از جهات ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نبوده بنابراین دادگاه ضمن رد تجدید نظر خواهی معترضین به تجویز ذیل ماده 358 قانون مرقوم آرای تجدید نظرخواسته را با اصلاح صورت گرفته تایید می نماید. این رای قطعی است. 
مستشاران شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی : علیرضا ترابی - مسلم سیفی 
 


مطالب مرتبط

خطر سونامی قیمت مسکن ۹۹

انتقال مال موضوع حق در جریان دادرسی

ابطال مواد ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ آیین‌نامه نحوه و تربیت وصول پذیره و اهدایی

آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49قانون اساسی مصوب 1380,07,28

آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران