پشتیبانی سریع 09128776575

خیانت در امانت

آثار صحیح نبودن معامله با کشف فساد در ثمن معامله

آثار صحیح نبودن معامله با کشف فساد در ثمن معامله

شخص (الف) ملکی را در مقابل مبلغی به (ب)‌ می‌فروشد و آن را در اختیار (ب)‌ قرار می‌دهد

اطلاعات بیشتر...