پشتیبانی سریع 09128776575

قوانین

لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 1358 09 27

لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 1358 09 27

لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 1358 09 27

اطلاعات بیشتر...
قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 04 27 با اصلاحات و الحاقات بعدی

قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 04 27 با اصلاحات و الحاقات بعدی

قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 04 27 با اصلاحات و الحاقات بعدی

اطلاعات بیشتر...
تعرفه جدید دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

تعرفه جدید دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

تعرفه جدید دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

اطلاعات بیشتر...
آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 1387 06 11 با اصلاحات و الحاقات بعدی

آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 1387 06 11 با اصلاحات و الحاقات بعدی

آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 1387 06 11 با اصلاحات و الحاقات بعدی

اطلاعات بیشتر...
قانون گذر نامه مصوب 1351 12 10 با اصلاحات و الحاقات بعدی

قانون گذر نامه مصوب 1351 12 10 با اصلاحات و الحاقات بعدی

قانون گذر نامه مصوب 1351 12 10 با اصلاحات و الحاقات بعدی

اطلاعات بیشتر...
تقاضای صدور حکم بر فروش سرقفلی مغازه از طرف تعدادی از ورثه علیه بقیه وراث و موجر

تقاضای صدور حکم بر فروش سرقفلی مغازه از طرف تعدادی از ورثه علیه بقیه وراث و موجر

تقاضای صدور حکم بر فروش سرقفلی مغازه از طرف تعدادی از ورثه علیه بقیه وراث و موجر

اطلاعات بیشتر...
متن کامل قانون مجازات اسلامی

متن کامل قانون مجازات اسلامی

متن کامل قانون مجازات اسلامی

اطلاعات بیشتر...
قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 03 25

قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 03 25

قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 03 25

اطلاعات بیشتر...
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 10 03 با اصلاحات و الحاقات بعدی

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 10 03 با اصلاحات و الحاقات بعدی

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 10 03 با اصلاحات و الحاقات بعدی

اطلاعات بیشتر...
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب 1392 06 31

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب 1392 06 31

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب 1392 06 31

اطلاعات بیشتر...
قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 12 08

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 12 08

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 12 08

اطلاعات بیشتر...
قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 07 17

قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 07 17

قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 07 17

اطلاعات بیشتر...
قانون آئین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 1393 07 08

قانون آئین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 1393 07 08

قانون آئین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 1393 07 08

اطلاعات بیشتر...
قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379

قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379

قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 01 21 با اصلاحات و الحاقات بعدی

اطلاعات بیشتر...
قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 12 04 با اصلاحات و الحاقات بعدی

قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 12 04 با اصلاحات و الحاقات بعدی

قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 12 04 با اصلاحات و الحاقات بعدی

اطلاعات بیشتر...
قانون بودجه سال 1399 کل کشور

قانون بودجه سال 1399 کل کشور

قانون بودجه سال 1399 کل کشور

اطلاعات بیشتر...
قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیاتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی، در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت

قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیاتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی، در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت

قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیاتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی، در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده و یا بشود مصوب 1372 09 04 با اصلاحات و الحاقات بعدی

اطلاعات بیشتر...
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 02 01 با اصلاحات و الحاقات بعدی

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 02 01 با اصلاحات و الحاقات بعدی

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 02 01 با اصلاحات و الحاقات بعدی

اطلاعات بیشتر...
قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 02 20

قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 02 20

قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 02 20

اطلاعات بیشتر...
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 11 10 با اصلاحات و الحاقات بعدی

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 11 10 با اصلاحات و الحاقات بعدی

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 11 10 با اصلاحات و الحاقات بعدی

اطلاعات بیشتر...