پشتیبانی سریع 09128776575

قوانین

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

اطلاعات بیشتر...
قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها

قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها

قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها

اطلاعات بیشتر...
تغییرات قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

تغییرات قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

تغییرات قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

اطلاعات بیشتر...
آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

اطلاعات بیشتر...
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

اطلاعات بیشتر...
آیین نامه اجرایی ماده (14) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

آیین نامه اجرایی ماده (14) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

آیین نامه اجرایی ماده (14) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

اطلاعات بیشتر...
آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

اطلاعات بیشتر...
آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

اطلاعات بیشتر...
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

اطلاعات بیشتر...
آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف

آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف

آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف

اطلاعات بیشتر...
قانون شوراهای حل اختلاف

قانون شوراهای حل اختلاف

قانون شوراهای حل اختلاف

اطلاعات بیشتر...
آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستا

آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستا

آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستا

اطلاعات بیشتر...
آیین نامه اجرایی قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق‌، تلفن، فاضلاب و گاز

آیین نامه اجرایی قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق‌، تلفن، فاضلاب و گاز

آیین نامه اجرایی قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق‌، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1397,05,28

اطلاعات بیشتر...
قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز

قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز

قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396,03,10

اطلاعات بیشتر...
قانون حفاظت از خاک

قانون حفاظت از خاک

قانون حفاظت از خاک

اطلاعات بیشتر...
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

اطلاعات بیشتر...
اصلاح ماده 101 قانون شهرداری

اصلاح ماده 101 قانون شهرداری

اصلاح ماده 101قانون شهرداری

اطلاعات بیشتر...
‌قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها

‌قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها

‌قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها

اطلاعات بیشتر...
قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع

قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع

قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع

اطلاعات بیشتر...
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

اطلاعات بیشتر...